Svetové trendy a smery šlachtenia

V súcasnej dobe je v plemennej knihe (dalej len ,,PK“) v zemi pôvodu evidovaných cca 195 tisíc kusov zvierat, z coho je cca 98 tisíc plemenníc. Celkový pocet plemenníc tohoto plemena je odhadovaný na cca 150 tisíc. Vývoj poctu zapojených zvierat má vzostupnú tendenciu a od roku 1995 do roku 2005 sa zvýšil pocet zapojených plemenníc takmer dvojnásobne. Zvieratá zapísané v PK sú chované u 2000 chovatelov a priemerná velkost stáda je cca 23 plemenníc (za posledných 10 rokov zvýšenie o 37 %).

Šlachtitelský program je centrálne riadený, plemenné hodnoty vypocítava pre všetky zvieratá ANABORAPI. Šlachtitelská práca priamo na farmách je velmi liberálna a v zásade stací pre zápis býkov i plemenníc do PK iba zhoda so štandardom. Naopak, selekcný program pre výber inseminacných býkov, ktorí zásadne ovplyvnujú populáciu, je velmi intenzívny. Od 5 % najlepších matiek je mesacne vykúpených vo veku 1,5 mesiaca 18 býckov do genetickej stanice, kde sú po prípravnom období podrobení testu vlastnej úžitkovosti. Približne 13 % zvierat postupuje na základe vlastnej úžitkovosti do testu kontroly dedicnosti a rocne sa z toho asi polovica klasifikuje pre použitie do inseminácie (okolo 7 ks). Celková intenzita selekcie je cca 95 %. Po inseminácií je telných cca 70 % plemenníc a i toto císlo má rastúcu tendenciu (oproti 45 % v roku 1988), na živého býka v prirodzenej plemenitbe pripadá pre pripúštanie priemerne 40 plemenníc.

Populácia je na úrovni nasledujúcich hodnôt

Býčky vo veku 11 mesiacov

Ukazovatel

Populácia v KU

Genetická stanica – priemer (maximum)

Výška v kohútiku

119 cm

122 cm (127 cm)

Dlžka tela

145 cm

151 cm (160 cm)

Obvod hrudníka

181 cm

190 cm (196 cm)

Obvod holene

18,5 cm

 

Predná šírka panvy

43,6 cm

 

Zadná šírka panvy

39,2 cm

 

Dlžka panvy

52 cm

 

Hmotnost

438 kg

535 kg (593 kg)

Plemennice

Ukazovatel

42 mesiacov

6 a viac rokov

Výška v kohútiku

131

132

Dlžka tela

160

163

Hmotnost

522

552

Z hodnôt a ukazovatelov získaných v chovoch sa štatistickými metódami pre každé zviera vypocítava plemenná hodnota (dalej len ,,PH“) pre telenie a telenie dcér, osvalenie a prírastok. Z týchto hodnôt sa vypocítava chovný a mäsový index – pri výpocte sa zohladnuje kvalita koncatín. Medzi PH pre jednotlivé ukazovatele sú preukázatelné genetické korelácie (vid. tabulka).

Genetické korelácie úžitkových vlastností

Vlastnosť

prírastok

lahkosť telenia

telenie dcér

Osvalenie

-0,25

-0,05

-0,25

Prírastok

 

-0,46

0,25

Lahkosť telenia

   

-0,45

V indexoch je preferovaná schopnost telenia a telenia dcér (celkový súcet tvorí 60 % s rôznou váhou u chovného a mäsového indexu), nad prírastkom (14 %) lahko dominuje osvalenie (20%), koncatiny tvoria 6 % indexu.

Vývoj stavov v SR

Chov plemena piemontese (dalej len ,,PI“) bol v SR založený v roku 1994 importom 11 ks plemenných jalovíc a 1 ks plemenného býka z Talianska. Dovoz zvierat bol sprostredkovaný firmou Comercio Bratislava pre chovatela PD Nová Dedinka. V dalšom období sa dovážali embryá do chovov PD Rozkvet Odorín, PD Vinohrady Chonkovce, Bezovec PD Stará Lehota, Ing. Elena Janiglošová, Stropspol s r.o. Staškovce a další chovatelia. Od roku 2000 sa dovážajú plemenné býky z CR, ktoré sú používané na prevodné kríženie. Chov tohto plemena sa zacína intenzívnejšie rozvíjat až v posledných piatich rokoch.

Chovný ciel a štandard plemena

Chovný ciel

Chovný ciel je vyjadrením požadovaného vývoja vo vnútri plemena, ku ktorému by mala smerovat realizácia šlachtitelského a selekcného programu.

Pre materskú populáciu je požadovaná výborná plodnost a lahkost telenia. Požadovaný je výrazne mäsový typ dobytka s výbornou jatocnou výtažnostou, vysokým podielom hodnotných jatocných partií a nízkym pretucnením. Pre materskú populáciu je požadovaná výborná plodnost a lahkost telenia. Preferované sú plemennice dlhoveké s vysokou mliecnostou a dobrými materskými vlastnostami.

Zvieratá sa vyznacujú pevnou ale jemnou konštitúciou, pevným zdravím a dobrou schopnostou adaptovat sa na extenzívne podmienky výživy i na intenzívny dokrm. Plemenné zvieratá nesmú byt so zjavnými ani skrytými nositelmi dedicných porúch zdravia. Požadované sú zvieratá chodivé, s dobrou pastevnou schopnostou.

V rámci cistokrvnej populácie je žiadúce na základe kontroly dedicnosti (dalej len ,,KD“) potomstva vyhodnocovat zvieratá s ohladom na vhodnost použitia pre produkciu mäsa a pre zakladanie chovných línií.

Základné parametre chovného ciela

Reprodukcné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na týchto výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obe pohlavia, teda plemennice i plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet oplodnených plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

Plemennice

· pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda - minimálne 95

· hodnotenie obtiažnosti pôrodu vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KUMD a DK“) (klasifikácia 1 a 2) - min. 95 %

· vek plemennice pri 1. otelení - 25 – 30 mesiacov

· priemerné medziobdobie – 360 - 400 dní, pri hodnotení tohoto ukazovatela je treba zohladnit využitie embryotransféru

· dlhovekostť/p>

· vysoká mliecnost, dobré materské vlastnosti

U plemenných býkov

· dosiahnutie telnosti po skoncení pripúštacieho obdobia - min. 90 %

· hodnotenie priebehu pôrodov a ich obtiažnost

Rastová schopnost

Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení piemontského dobytka a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

Systém zistovania hmotností je vykonávaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ .

a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnost v 120, 210 a 365 dnoch

b) výkrmová schopnost a jatocné výsledky – požadovaný je výrazne mäsový typ s jatocnou výtažnostou býkov nad 65 % pri dosiahnutí jatocnej zrelosti vo veku 15-18 mesiacov a hmotnosti 600-750 kg a u jalovíc nad 60 % vo veku 14-15 mesiacov a hmotnosti 450-500 kg, vysokým podielom hodnotných jatocných partií a nízkym pretucnením. Pre hodnotenie tohto ukazovatela je treba využívat výsledky zabití a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP a ich evidencia v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami (dalej len ,,hodnotitelmi“) ZCHMD podla „Metodiky popisu a hodnotenia zovnajšku mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a je evidované v databáze KÚMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierat je chovatel oboznamovaný prostredníctvom katalógu, ktorý obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie.

Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru plemena PI budú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Pri vlastnom hodnotení bude zvlášt silný dôraz kladený predovšetkým na parametre telesného rámca, telesnej stavby, úžitkového typu a osvalenia. Súcastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní,

jalovice – sú hodnotené v roku, v ktorom dosiahnú 2 roky veku,

kravy - sa hodnotia v roku, v ktorom dosiahnú 5 rokov veku, na žiadost chovatela je možno vykonat bonitáciu i v inom termíne,

plemenné býky - sú hodnotené pri výbere do plemenitby, na žiadost chovatela je možné býky prehodnotit, obvykle v roku, v ktorom dosiahli 5 rokov veku.

Štandard plemena

Zafarbenie - u býkov od svetlo plavého až po šedú s možným zdôraznením cierneho sfarbenia na hlave okolo ocí, na krku, pleciach, chrbte a na koncatinách. Kravy sú od bielych až po svetlo plavé, telatá sa rodia sýto plavé až nahnedlé.

Sliznice - naružovalé bez škvrn

Hlava - u býkov výrazná, krátka a mohutná. U kráv jemná, dlhá a úzka. Celo je rovné, uši stredné, mulec je tmavo pigmentovaný, široký s výraznými nozdrami. Sliznice jazyka je naružovelá s možným šedým až s namodralým nádychom.

Rohy - krátke, rovné, smerujúce do strán, do 20 mesiacov tmavé u starších zvierat na báze nažltlé s ciernou špickou

Oci - velké s výraznou ciernou dúhovkou

Krk - relatívne dlhý, u samcov výrazne osvalený, so stredne velkým lalokom

Hrud - hlboká a široká s dobre osvaleným plecom a pevne viazanou lopatkou

Chrbát - dlhý a rovný, pevne viazaný s hrudou, bedra sú široké a priestorné. Spodná línia brucha je rovnobežná s chrbtom.

Zadok - široký s výraznou hlbkou a širokou stehna u býkov a širokou panvou u kráv

Chvost - rovno nasadený, dlhý, rovný s cierno sfarbenými chlpami na konci

Koncatiny - suché a jemné, so stredne dlhou holenou a korektným postojom. U hrudných koncatín je prípustný mierne rozovretý postoj. Paznechty bez defektu, cierno pigmentované.

Koža - jemná a elastická

Vylucujúce znaky pre zápis do PK:

· atypické sfarbenie kože

· úplná depigmentácia viditelných slizníc

· velmi tažká hlava

· silne vyjadrený „kaprí“ chrbát

· silne vyzdvihnutý chrbát

· silný x -ovitý alebo sudovitý postoj koncatín, extrémne zauhlenie koncatín

· velmi krátke struky u kráv

· velmi dlhá, mäkká sponka („medvedí postoj“)

· velmi úzky, ostrý kohútik, velmi úzke bedrá, slabo osvalený chrbát (bocný i zadný pohlad)

· hrubá a tažká kostra

· tucná, hrubá neelastická koža

· všetky genetické vady, kryptorchizmus, monarchizmus

· výrazné chyby mechaniky pohybu

Ako nežiadúce sú identifikované nasledujúce vady, ktoré síce nevylucujú zviera z chovu, ale znižujú jeho chovnú hodnotu:

· extrémne dlhá alebo úzka hlava

· extrémne úzka, krátka alebo zrazená panva

· sudovitý alebo x -ovitý postoj koncatín

· velmi nepravidelné alebo atrofované struky, prídavné struky

Rastová schopnost je daná splnením hmotnostných a rozmerových kritérií v stanovenom veku.

Býčky a býky

210 dní

365 dní

 

3 roky a viac

Výška v krížoch

-

120 cm

 

135 cm

Hmotnosť

240 kg

400 kg

 

780 kg

Jalovice a kravy

210 dní

365 dní

24 mesiacov

5 rokov a viac

Výška v krížoch

100 cm

110 cm

115 cm

130 cm

Hmotnosť

170 kg

280 kg

400 kg

500 kg

Selekčný program

Selekcný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastových schopností a úžitkových vlastností vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Priebežne sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

Matky býkov

Vybrané matky býkov musia tvorit elitnú skupinu zodpovedajúcu kvalitatívnemu vrcholu celej populácie zvierat charakterizovanú vysokou typologickou vyrovnanostou a špickovou úrovnou vlastnej úžitkovosti. Chov a výber matiek plemenných býkov bude robený v chovoch s cistokrvnou plemenitbou zapojených do kontroly úžitkovosti mäsového dobytka stupna „A“. Hlavnými kritériami výberu budú predovšetkým vlastné výsledky v oblasti reprodukcie, vlastnej mäsovej úžitkovosti dané vlastnou rastovou schopnostou a vlastnou plemennou hodnotou pre túto vlastnost a znaky exteriéru. Za matky plemenných býkov budú vyberané iba kravy zdravé, so zodpovedajúcou plodnostou, dobrými materskými vlastnostami a so známym pôvodom. Pre výber matiek plemenných býkov je usmernením PH. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie zovnajšku a PH, stanoví s dostatocným predstihom Rada plemennej knihy a to na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v KU. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradenie plemennice medzi matky býkov Rada plemennej knihy plemena PI.

Obecné podmienky pre výber matiek býkov

· zápis do plemennej knihy v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Otcovia býkov

Tieto býky budú používané predovšetkým pre zámerné pripárovanie na matky plemenných býkov, kde hlavnou úlohou bude produkcia mladých zvierat so špickovými vlastnostami v oblasti mäsovej úžitkovosti a exteriéru. Zaradenie býka do kategórie otcov býkov nie je trvalého charakteru a bude sa upresnovat podla výsledkov zistovaných v KU. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie zovnajšku a PH stanoví Rada PK a to na základe priemerných výsledkov populácie. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení býka medzi otcov býkov Rada PK plemena PI.

Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov

· zápis do plemennej knihy v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Výber otcov býkov je zaistovaný z

· býkov inseminacných

· býkov z prirodzenej plemenitby

Produkcia a výber býkov do plemenitby

Odchov plemenných býckov

Odchov mladých plemenných býkov prebieha na odchovni plemenných býkov (dalej len ,, OPB“) alebo u chovatela.Kritéria pre výber býckov do odchovu bude upresnovat Rada PK plemena PI na základe výsledkov populácie.

Všeobecné podmienky pre výber býcka do odchovu

· Pochádza od vybraných rodicov z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“

· Býcek splna kritéria pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK plemena PI

· Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou

· Zdravý býcek odpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia (dalej len ,,KDZ“)

· Splna štandard plemena

Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

Odchov v OPB

Cielom odchovu plemenných býckov je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je prevádzané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základné výbery býkov prebiehajú spravidla na odchovniach plemenných býkov OPB.

Odchov u chovatela

Chovatel má možnost odchovat býcka mimo testacného zariadenia. Pri tomto systéme nie je sledovaný prírastok v období testu, ale iba prírastok od narodenia. Takto odchované býcky sú na úcely základného výberu predvedené na chovatelskom zvode. Pre prihlásenie býcka na zvod platia všeobecné podmienky také, ako pre výber do OPB. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je vykonávané centrálne. Výbery býkov u chovatela sa riadia pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD v spolupráci s Radou PK plemena PI.

Selekcné kritériá pre výber býkov do plemenitby

Odchov v OPB

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritériá budú upresnované Radou PK plemena PI

Odchov u chovatela

· býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena PI

Import býka zo zahranicia

Zvieratá importované zo zahranicia sú vybrané do plemenitby, pokial splnajú podmienky pre zápis do A oddielu PK plemena PIU podla platnej legislatívy v SR. Pri zápise do PK sa prihliada najmä:

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena PI

Spôsob výberu býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

· miesto a dátum výberu

· dátum narodenia

· údaje o chovatelovi a majitelovi býka

· zoznam clenov komisie

· identifikacné údaje býka

· výsledky lineárneho hodnotenia

· výsledok výberu:

1. Vybraný - do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“(línia PEV, VPE*)

Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).

- do „Prirodzenej plemenitby“ (línia PEV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy nie je splnená podmienka podla bodu 1.

2. Odrocený

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

* skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registru vo vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

· línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)

· prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

Podmienky urcujúce výsledok výberu upresnuje RPK.

V sporných prípadoch sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD.

Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

Plemenné hodnoty

Odhad plemenných hodnôt je vykonávaný pomocou viacznakového Animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KÚ MD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad plemennej hodnoty je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu plemenných hodnôt sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

Hodnotené vlastnosti:

· priebeh pôrodu

· hmotnosť pri narodení

· hmotnosť vo veku 120 dní

· hmotnosť vo veku 210 dní

· hmotnosť vo veku 365 dní

· u býkov na OPB prírastok v teste

· lineárne hodnotenie exteriéru

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti rada PK.

RPH, ktoré sú publikované

Rastová schopnost

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte

· RPH pre rast v priamom efekte

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte

· RPH pre rast v maternálnom efekte

· RPH pre prírastok v teste na OPB

Lineárne hodnotenie

· VT RPH pre velkost tela

· DT RPH pre dlžku tela

· HM RPH pre hmotnost

· KT RPH pre kapacitu tela

· OS RPH pre osvalenie

· UT RPH pre úžitkový typ

Rozsah publikovaných PH môže byt upravený rozhodnutím Rady PK.

Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena PI v spolupráci s ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

Všeobecné ustanovenia

Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „Rada plemennej knihy Piemontese“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutie vydáva Rada PK plemena PI.

Stiahni TU

Počítadlo návštev

Dnes 3

Včera 45

Týždenne 84

Mesačne 492

Spolu 401139