Chov simentálskeho dobytka vo svete

Koncom pätdesiatych a zaciatkom šestdesiatych rokov 20. storocia dochádza vo svete k výraznému rozširovaniu špecializovaných plemien dobytka. Toto obdobie prináša i rozvoj chovu mäsových plemien dobytka. Z celého množstva do tejto doby kombinovaných plemien dobytka sa postupne stávajú plemená mäsového úžitkového typu. Vo Francúzsku to sú napríklad plemená Gasconne, Blonde d´ Aquitaine, Bazadais, ale i Salers, v Taliansku predovšetkým plemeno Piemontese. Velký telesný rámec a výborná mäsová úžitkovost simentálskeho dobytka spôsobili, že sa v rade krajín zacalo toto plemeno chovat ako plemeno mäsového úžitkového typu. Stavy takto chovaného simentálskeho dobytka postupne rástli a dnes je chované ako v Severnej a Južnej Amerike, tak i v Afrike, Austrálii, Novom Zélande a v Európe. Zatial co do roku 1990 sa mäsový Simentál choval v Európe predovšetkým v Škandinávii a Velkej Británii po roku 1990 sa zacína chovat i v tradicných krajinách s chovom cervenostrakatého dobytka s kombinovanou úžitkovostou ako sú Nemecko (predovšetkým nové spolkové krajiny ), ale i Rakúsko. V týchto krajinách sa chov mäsového simentála (Fleisch fleckvieh) zacal rozvíjat v súvislosti s dotacnou politikou EU. K dalšiemu rozšíreniu chovu došlo i vo východoeurópskych krajinách (CR, Slovensko, Polsko, Madarsko atd.). Podla údajov Svetového združenia chovatelov simentálskeho strakatého dobytka (WSFV) vzrástol za posledných desat rokov podiel zvierat zapísaných do plemenných kníh v krajinách s chovom simentála v mäsovom systéme.

Šlachtenie simentálskeho dobytka na jednostrannúmäsovú úžitkovost prinieslo výsledky, ktoré sú porovnatelné s výsledkami ostatných mäsových plemien. Simental mäsovýje v súcasnosti plemeno väcšieho telesného rámca, s výrazným osvalením a výbornými jatocnými vlastnostami. I ked sa typ mäsového simentála trochu líši podla jednotlivých krajín pôvodu, prevláda vždy výrazný mäsový úžitkový typ.

Chov plemena mäsový simentál na Slovensku

Chov simentála mäsového (dalej len ,,SM“) sa na Slovensku zacal v roku 1992 až 1994 implantáciou embryí najlepších donoriek plemena amerického mäsového simentálado základného stáda recipientiek v Rolnícko obchodnom družstve Skalica a.s.. V priebehu týchto rokov sa narodilo 57 ks cistokrvných teliat SM. Bola založenáspolocnost AG – Management Slovakia a.s.Skalica. Konatelmi tejto spolocnosti boli za ROD Skalica a.s. Ing. Ladislav Vlcej a za AgM, Inc. Casey Anderson. Výrobnú prevádzku zabezpecoval Ing. Igor Ištvancin a Miroslav Kucharic. Cielom podnikatelského zámeru bola produkcia plemenného materiálu americkej genetiky plemena hovädzieho dobytka SM. Chov sa zameral na produkciu plemenných býkov pre insemináciu a prirodzenú plemenitbu. Produkoval ajsamicí plemenný materiál a embryá. Chov sa rozvíjal a dna 1.10.1999 bolo v chove 16 ks kráv, 18 ks teliat, 27 ks jalovíc, 8 ks vysokotelných jalovíc, 9 ks mladých býkov a 3 ks dospelých plemenných býkov, spolu 81 ks zvierat. Chov bol uznaný ako šlachtitelský. Pocas šestrocného chovu plemena SM bolo možné konštatovat , že toto plemeno sa prispôsobilo miestnym podmienkam na farme vo Vrádišti. V roku 2005 odkúpil toto stádo v celkovom pocte 63 ks chovatel MOVIS -AGRO AK spol. s r.o. Skalica. Dna 30. 07. 2007 malo stádo 131 ks z toho 46 ks kráv. Cistá natalita v chove je95,65 %. Výborná rastová schopnost teliat sa prejavuje aj na hodnotení rastových schopností mladých plemenných býkov. Stádo si zachovalo aj pláštovo cervené zafarbenie, co svedcí aj o dobrej plemenárskej práci. Používaním kvalitných inseminacných býkov je potrebné venovat pozornoststabilizácii osvalenia a jatocným vlastnostiam.

Chovný cieľ a štandard plemena

Chovný cieľ

Oproti simentálskemu dobytku s kombinovanou úžitkovostou je hlavným a najdôležitejším cielom šlachtenie SM, ktorý produkuje zvieratá s dobrou rastovou schopnostou, s výrazným osvalením a znášajúce tvrdé podmienky. Dôležité je sledovanie ukazovatelov, ktoré sú rozhodujúce pre lahké pôrody. Dôležitým chovným cielom plemena SM je genetická bezrohost.

Základné parametre chovného ciela

Produkčné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na jej výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obidve pohlavia, teda ako plemennice tak plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet telných plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená aj dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K získaniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je nutné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

Plemennice

· pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda - minimálne 95

· hodnotenie obtiažnosti pôrodov vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KUMD a DK“) - min. 95 %

· vek pri I. otelení – mäsový simentál patrí medzi ranné plemená, cielom šlachtenia je telenie vo veku 24 mesiacov (podla úrovne odchovu a obdobia telenia vo veku od 23 do 29 mesiacov)

· priemerné medziobdobie - 365 dní, pri hodnotení tohoto ukazovatela je potrebné zohladnit využitie embryotransféru

Plemenné býky

Hodnotenie býkov využívaných v

· inseminácii (% telnosti po prvej inseminácii je zistované v rámci centrálneho registra plemenárskych údajov , požadovaný index je minimálne 90 % a viac)

· prirodzenej plemenitbe (pri hodnotení reprodukcných výsledkov je rozhodujúci pocet plemenníc a dlžka pripúštacieho obdobia, sledovanie tohto ukazovatela prebieha v rámci KUMD a DK, vyhodnotenie sa vykonáva indexom telnosti v rámci plemena - index 90 až 95 %)

Rastová schopnost

Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení plemena mäsový simentál a umožnuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

Hmotnost zvierat je zistovaná vážením. Spôsob výpoctu prírastkov stanovuje „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “.

a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnost v 120, 210 a 365 dnoch

b) výkrmová schopnost a jatocné výsledky - pre hodnotenie tohto ukazovatela sa využívajú výsledky zabití a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP systému a ich evidencia v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (dalej len ,,CEHZ“)

Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami ZCHMD (dalej len ,,hodnotitelmi“) ZCHMD podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel oboznámený prostredníctvom tlacenej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie. Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru u SM budú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Pri vlastnom hodnotení bude zvlášt silný dôraz kladený predovšetkým na parametre telesného rámca, telesnej stavby, úžitkového typu a osvalenia.

Súcastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní,

telné jalovice,

kravy – po 3. otelení (na žiadost chovatela aj v inom období),

plemenné býky - pri základnom výbere,

plemenné býky obvykle vo veku piatich rokov – len na žiadost chovatela.

 

Charakteristika a štandard plemena

Charakteristika plemena

Plemeno SM patrí medzi plemená väcšieho telesného rámca. Vzhladom k vysokej rastovej schopnosti mladých zvierat umožnuje telesný rámec a hmotnost jalovíc vo veku 15 až 18 mesiacov ich prvé pripustenie v tomto veku. Preto je SM zaradený medzi plemená, ktoré sa prvý raz telia vo veku dvoch rokov. Plemeno je chované ako rohaté, tak aj v bezrohej forme. I ked je genetická bezrohost stále viacej chovatelmi požadovaná, nie je výskyt rohov u jedinca dôvodom k akejkolvek penalizácii. Zvieratá geneticky rohaté sú oznacované „R“ a s volnými rohami „V“, bezrohé,, P“.

Štandard plemena

Zafarbenie cervenostrakaté, ked cervená farba vždy prevláda a je v odtieni od svetlo žemlovej až po tmavú; hlava je biela, cervené sfarbenie na lícach a okolo ocí nie je chybou

Sliznica naružovelá, bez tmavého súvislého pigmentu

Hlava stredne dlhá, primerane široká

Krk stredne dlhý, dobre osvalený a u dospelých zvierat tvorí lalok

Hrudník hlboký a široký, spolu so stredotrupím tvorí temer ideálny valec; rebrá sú dostatocne klenuté, ploché, dobre osvalené

Kohútik ,chrbát a bedrá dostatocne široké, dobre osvalené a rovné

Zadok kvadratický, dlhý, mierne sklonený, v sedacích hrboloch široký; krytý výrazným osvalením, ktoré je v prechode na stehnách ako zvonku, tak aj z vnútornej strany konvexné; stehno je dlhé, primerane spustené

Koncatiny široko postavené, dobre zauhlené, s pevnou sponkou a paznechtom; postoj panvových koncatín je skôr strmší než preuhlený

Vemeno dobre upnuté, polovajcovité s pravidelnými valcovitými a stredne dlhými strukmi

Koža stredne silná a pružná

Temperament požadovaná je kludná a vyrovnaná povaha

Požiadavky plemenného štandardu

Kategória

Hmotnosť vo veku (kg)

Hmotnosť

Výška v krížoch

 

120 dní

210 dní

365 dní

( kg)

365 dní (cm)

Býčky

180

295

470

x

132

Jalovičky

165

265

420

x

128

Prvôstky

x

x

 

x

 

580

 

133

 

Kravy (po 3 otel.)

x

 

x

 

x

 

700

 

138

 

Plem. býky nad 3 roky

x

 

x

 

x

 

1100

 

153

Vylučujúce znaky pre zápis do plemennej knihy (dalej len ,,PK“)

· súvislá tmavo pigmentovaná sliznica

· kaprí chrbát

· volná alebo výrazne vyplecená lopatka

· medzipaznechtné výrastky

· celopláštové sfarbenie bez bielych znakov na hlave

· príliš nervózna alebo rabiátna povaha

· cierne sfarbenie

· genetické chyby

Selekcný program

Selekcný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastovej schopnosti a úžitkových vlastností, vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Pretože sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

Matky býkov

Ako matky býkov môžu byt vyberané kravy a jalovice, ktoré svojou typologickou vyrovnanostou a vysokou vlastnou úžitkovostou patria medzi najlepšie u plemena SM a sú využívané predovšetkým na produkciu plemenných býkov a embryí. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov Rada plemennej knihy plemena SM. Matky sú vyberané clenmi výberovej komisie ZCHMD v chovoch s cistokrvnou plemenitbou zapojených do KUMD a DK stupna „A“.

Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

· zápis v oddiele A plemennej knihy

· dobrý zdravotný stav

Pripúštanie matiek býkov prebieha cielene s využitím špickových býkov (vybraných otcov býkov) z inseminácie a prirodzenej plemenitby. Príslušné kritéria selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, t.j. reprodukciu, hodnotenie zovnajšku a plemennú hodnotu, stanoví Rada plemennej knihy MS ato na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude sa upresnovat podla výsledkov zistovaných v rámci kontroly úžitkovosti.

Otcovia býkov

Pre zaradenie plemenného býka do kategórie otcov býkov budú u plemena simentál mäsový volené omnoho prísnejšie hladiská, ako pre býkov urcených pre plemenitbu v úžitkových stádach alebo pre úcely kríženia. Tieto býky budú používané predovšetkým pre zámerné pripárovanie na matky plemenných býkov, kde hlavnou úlohou bude produkcia mladých zvierat so špickovými vlastnostami v oblasti mäsovej úžitkovosti a exteriéru. Zaradenie býka do kategórie otca býkov nie je trvalého charakteru a bude sa upresnovat podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. Príslušné kritéria selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie zovnajšku a plemennú hodnotu stanoví Rada PK a to na základe priemerných výsledkov populácie. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemenníka medzi otcov býkov Rada PK plemena SM.

Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov

· zápis do PK plemena SM v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Výber otcov býkov je zaistovaný z

· býkov inseminacných

· býkov z prirodzenej plemenitby

Produkcia a výber býkov do plemenitby

Odchov plemenných býckov

Odchov mladých plemenných býkov prebieha na odchovni plemenných býkov (dalej len ,,OPB“) alebo u chovatela.Kritéria pre výber býckov do odchovu bude upresnovat Rada PK plemena SM na základe výsledkov populácie.

Všeobecné podmienky pre výber býcka do odchovu

· Pochádza od vybraných rodicov z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“

· Býcek splnuje kritéria pre výber býckov do odchovu vyhlásené Radou PK

· Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou

· Zdravý býcek zodpovedá podmienkam KDZ

· Splnuje štandard plemena

Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

Odchov v OPB

Cielom odchovu plemenných býckov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je prevádzané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základné výbery býkov prebiehajú spravidla v OPB.

Odchov u chovatela

Chovatel má možnost odchovat býcka mimo OPB. Pri tomto systéme nie je sledovaný prírastok v období testu, ale len prírastok od narodenia. Takto odchované býky sú na úcely základného výberu predvedené na chovatelskom zvode. Pre prihlásenie býcka na zvod platia všeobecné podmienky, ako pre výber do OPB. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je vykonávané centrálne. Výbery býkov u chovatela sa riadia pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD v spolupráci s Radou PK plemena SM.

 

Selekcné kritéria pre výber býkov do plemenitby

Odchov v OPB

· býcek musí odpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú stanovované Radou PK SM

Odchov u chovatela

· býček musí odpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou PK SM

Import býka zo zahranicia

Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník ohodnotený a vybraný komisiou (vid. bod 6.3.).

· býček musí odpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou PK SM

Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje najmä:

· miesto a dátum výberu

· dátum narodenia

· údaje o chovatelovi a majitelovi býka

· zoznam clenov komisie

· identifikacné údaje býka

· výsledok lineárneho hodnotenia

· výsledok výberu:

1. Vybraný - do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ (línia SMV, VSM*)

Pre hodnotenie exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).

- do „Prirodzenej plemenitby“ (línia SMV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy nie je splnená podmienka podla bodu 1.

2. Odročený

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

* skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vo vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

· línia a pridelený štátny register

· prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

Plemenné hodnoty

Odhad plemennej hodnoty (dalej len "PH") je vykonávaný pomocou viac znakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom k tomu, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené ako krížence s mäsovými plemenami, tak aj mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

Hodnotené vlastnosti:

· priebeh pôrodu

· hmotnost pri narodení

· hmotnost vo veku 120 dní

· hmotnost vo veku 210 dní

· hmotnost vo veku 365 dní

· lineárne hodnotenie exteriéru

· u býkov v polnom teste - prírastok v teste

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial publikovanie PH neupravuje samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti rada PK .

Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované

Rastová schopnosť

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte

· RPH pre rast v priamom efekte

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte

· RPH pre rast v maternálnom efekte

· RPH pre prírastok v teste na OPB

Lineárne hodnotenie

· TR RPH pre velkost tela

· DT RPH dlžku tela

· HM RPH pre hmotnost

· UT RPH pre úžitkový typ

Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena SM v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

Všeobecné ustanovenia

Nedelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „Štatút plemennej knihy SM“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutie vydáva Rada PK plemena SM.

Stiahni TU

Počítadlo návštev

Dnes 8

Včera 45

Týždenne 89

Mesačne 497

Spolu 401144