l. Základné východiská plemennej knihy 

1.1. Právnym základom štatútu  plemennej knihy (ďalej len ,,Štatút PK“) je zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o šľachtení a plemenitbe“),Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 20 z roku 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znení vyhlášky č. 50 z roku 2015 Z.z. a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len ,,Vyhláška č. 372/2007“) a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat ( ďalej len ,,vyhláška 18/2001“) a stanov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku  (ďalej len ,, ZCHMD“).

1.2. Štatút PK bol vypracovaný v súlade s príslušnými záväznými smernicami a rozhodnutiami Rady Európskych spoločenstiev. Rešpektuje závery a odporúčania medzinárodných združení a federácií chovateľov mäsových plemien dobytka. Zakladá v tomto smere systém plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) rovnocenný systémom platným v členských štátoch Európskej únie a vytvára tak predpoklady pre porovnateľnosť, všeobecné uznávanie výsledkov a produktov domáceho šľachtenia a je základným predpokladom pre medzinárodnú výmenu genofondu.

1.3. Štatút PK rešpektuje šľachtiteľský program maďarského stepného dobytka v SR a v MR, pre označenie zvierat tohto plemena evidovaných v SR sa používa skratka SD.

1.4. MPRV SR podľa § 6, odsek 3, zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHMD postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3, odsek 1, písmeno h je ZCHMD oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia MPRV SR č. 984/1998-250. 

 

2. Účel plemennej knihy a jej plnenie 

2.1. Účelom plemennej knihy (ďalej len PK) je zachovanie a udržanie maďarského stepného dobytka a cieľavedomo zabezpečovať genetickú i fenotypovú rôzorodosť celej populácie plemena SD.

2.2. Pre naplňovanie tohto účelu chovatelia plemena SD zriaďujú PK, ktorá:

• úzko spolupracuje s plemennou knihou SD v krajine pôvodu

• v spolupráci s PK v krajine pôvodu stanoví chovný cieľ a štandard plemena, metódy šľachtenia, rozsah a metódy testovania a overovania vlastností a znakov na časovo určené obdobie, spravidla na dobu 10 rokov, 

• usmerňuje, poprípade zaisťuje realizáciu cieľov šľachtenia, hodnotí priebeh šľachtenia a vývoj plemena, 

• registruje plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK,

• registruje a osvedčuje pôvod jedinca vrátane jeho plemenných hodnôt,

• stanoví parametre pre výber plemenných zvierat určených na reprodukciu populácie a zaisťuje ich výber,

• zverejňuje informácie o stave PK a hodnotách vybraných kategórií zvierat, 

• výsledky jednotlivých chovov a údaje o jednotlivých zvieratách zverejňuje len so súhlasom majiteľa (okrem údajov zverejňovaných v katalógoch pri výstavách a výberoch plemenných býkov), 

 

 

3. Vedenie plemennej knihy 

3.1. ZCHMD  zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK. 

3.2. PK SD je vedená formou počítačovej databázy. Je priebežne aktualizovaná preberaním údajov z prvotnej evidencie vedenej v chovoch zapísaných do RCH (register chovov), Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ), z Kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv (KÚMPaDK) a údajov odhadu plemenných hodnôt, ak sú k dispozícii.

3.3. Správa, údržba a úprava softvéru PK je zaistená v súčinnosti s vedením databázy ZCHMD. Zmeny softvéru je možno vykonať len so súhlasom ZCHMD. 

 

4. Základné členenie plemennej knihy 

4.1. PK sa člení na oddiely podľa úplnosti pôvodu a dedičného podielu plemena SD.

• A oddiel (hlavný oddiel) – sem sa zaraďujú jedince so štyrmi plnými generáciami potvrdených predkov

• B oddiel (vedľajší oddiel) – sem sa zaraďujú jedince s dvomi až tromi generáciami potvrdených predkov

• Plemenný register (PR) – tu sa evidujú čistokrvné dospelé zvieratá SD, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do A a B oddielu a mladý plemenný dobytok SD pred zaradením do hlavného a vedľajšieho oddielu

• Register krížencov (RK) – tu sa evidujú zvieratá, krížence s mäsovými plemenami, na ktoré dal zväz povolenie

 

Za zviera zapísané v PK sa považuje zviera zapísané v hlavnom oddiele PK, na zvieratá zapísané v ostatných oddieloch sa prihliada ako na zvieratá registrované.

4.2. Jednotlivé zvieratá sú v dobe zápisu do PK začleňované podľa svojho dedičného podielu plemena SD a ďalších hľadísk do jedného z oddielov, označovaných písmenami A a B. Začlenenie prebieha na základe kritérií uvedených v článku 5.2. Štatút PK. Oddiel A je označovaný ako hlavný oddiel PK. Oddiel B  ako vedľajší oddiely PK. 

4.3. Do oddielu A sa zapisujú býky a kravy spoločne. Zapisujú sa do neho jednotlivé zvieratá na základe prihlášky ich majiteľa, prípadne z jeho poverenia (ďalej len  ,,plná moc majiteľa“). Podmienky pre zápis jednotlivých zvierat do príslušných oddielov PK sú uvedené v bode 5. 2. Štatútu PK. 

4.4. V PR je registrované potomstvo kráv z chovov evidovaných v PK. Podmienky pre registráciu sú uvedené v bode 5.2. Štatútu PK. Členenie do oddielov PK je vykonávané podľa 5.1.

4.5. Zvláštnu funkčnú, prípadne kvalitatívnu skupinu PK tvoria elitné zvieratá (napr. otcovia býkov a matky býkov, dlho produkčné kravy, zvieratá s mimoriadnou hodnotou). Sú vyberané podľa kritérií stanovených a aktualizovaných v záznamoch PK. Netvoria však samostatný oddiel PK. 

 

5. Zápis zvierat

5.1. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do PK 

5.1.1. Býky

5.1.1.1. Do PK sa zapisujú býky jednotlivo, na základe prihlášky majiteľa a dokladov uvedených pod bodom č. 5.2.1.2. Býky, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, nemôžu byť do PK zapísané. Zápis do PK má trvalú platnosť. 

5.1.1.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK  

Pre zápis býkov do PK je nutné doložiť: 

• potvrdenie o pôvode (ďalej len ,,POP“) vystavené PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku.

• výsledky vlastnej plemennej hodnoty (ďalej len ,,PH“) pokiaľ sú známe, 

• overenie pôvodu podľa bodu 7,

5.1.1.3. Podmienky pre zápis do oddielov PK 

 

Pre zápis do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky: 

 

Oddiel A: Čistokrvné zvieratá plemena SD so štyrmi generáciami potvrdených predkov, jedinec musí byť zapísaný v PK v krajine pôvodu a musí mu byť vydané platné POP z PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku.

Oddiel B: Čistokrvné zvieratá plemena SD s dvomi alebo tromi generáciami potvrdených predkov, jedinec musí byť zapísaný v PK v krajine pôvodu a musí mu byť vydané platné POP z PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku.

5.1.2. Kravy 

5.1.2.1. Zápis do PK

Kravy sa do PK zapisujú jednotlivo, za podmienok uvedených v bode 5.1.2.2. a na základe žiadosti chovateľa. Vylúčenie nevhodných kráv pre vstup do PK bude označené v evidencii KÚMPaDK. Zápis do PK má trvalú platnosť.

5.1.2.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

Do PK SD sa zapisujú kravy pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu, ktoré boli zapísané do PK vedenej MSZTE v Maďarsku. Pri zápise do PK v SR musí byť predložený POP z PK MSZTE, a to do oddielov uvedených v POP. 

5.1.2.3. Podmienky pre zápis do oddielu PK 

Pre zápis kráv do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky: 

Oddiel A: Čistokrvné zvieratá plemena SD so štyrmi generáciami potvrdených predkov, jedinec musí byť zapísaný v PK v krajine pôvodu a musí mu byť vydané platné POP z PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku.

Oddiel B: Čistokrvné zvieratá plemena SD s dvomi alebo tromi generáciami potvrdených predkov, jedinec musí byť zapísaný v PK v krajine pôvodu a musí mu byť vydané platné POP z PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku.

 

5.2. Potomstvo 

5.2.1. Uvedené v PR

V PR sa eviduje potomstvo kráv a býkov zapísaných v PK v tomto rozsahu: 

Samičie potomstvo: 

a) až do doby zápisu do PK ,

b) alebo najmenej do 5 rokov veku, pokiaľ nebolo zaradené do KUMD a DK. 

Samčie potomstvo: 

a) určené majiteľom na ďalší chovu až do doby výberu na plemenitbu, 

b) alebo najmenej do 3 rokov veku, pokiaľ nebolo predvedené k základnému výberu. 

 

5.2.2. Všeobecné podmienky pre registráciu v PR

 V PR sú registrované zvieratá, ktoré: 

• sú riadne označené podľa platných predpisov, 

• majú overený pôvod podľa ustanovenia bodu 7 štatútu PK.

5.3. Údaje z KUMDaDK, reprodukcia a ďalšia evidencia uložená v databáze, alebo vedená v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu. 

5.4. Zápis a začlenenie majú trvalú platnosť

 

6. Označovanie dobytka v PK 

6.1. Všetok dobytok mäsových plemien v SR je označovaný podľa zákona Vyhlášky MP SR č. č. 20 z roku 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znení vyhlášky č. 50 z roku 2015 Z.z.. 

6.2. Zápis zvieraťa do PK sa označuje v databanke a vo všetkých záznamoch PK jeho ušným číslom.

6.3. Zvieratá zapísané v zahraničných plemenných knihách sú v PK evidované pod číslom PK z krajiny pôvodu.

6.4. Pomenovanie plemenných býkov sa stanoví v súčinnosti s PK SD v krajine pôvodu. 

.

7. Stanovenie a overovanie pôvodu dobytka v PK a údajov o jeho hodnote

7.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je "Sprievodný doklad zvieraťa - pas" vyhotovený z CEHZ v súlade s Vyhláškou MP SR č. č. 20 z roku 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znení vyhlášky č. 50 z roku 2015 Z.z. a pripúšťací plán.

7.2. Pôvod zvierat overuje akreditované laboratórium DNA testom: 

• pri všetkých býkoch zaradených do plemenitby, 

• pri všetkých plemenniciach používaných ako darkyne embryí,

• pri všetkých plemenniciach pri žiadosti o zapísanie do hlavného oddielu PK

• náhodne vybranému potomstvu testovaných býkov, 

• pri plemenniciach a potomstve narodeného po prenose embryí na žiadosť majiteľa alebo kontrolného orgánu PK, 

• pri teľatách na žiadosť majiteľa býka alebo spermy.

7.3. Na účely zápisu zvierat resp. ich potomstva do PK sa vyžaduje:  

• u býkov pri základnom výbere – importované býky - POP vydané PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku so 4 známymi generáciami predkov a overenie pôvodu zvierat DNA testom,

• u býkov pri základnom výbere – býky z domácej produkcie – POP vydané PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku so 4 známymi generáciami predkov a overenie pôvodu zvierat DNA testom,

• u plemenníc - POP vydané PK SD vedenej MSZTE v Maďarsku so 4 známymi generáciami predkov a overenie pôvodu zvierat DNA testom,

• u samičích pohlavných  buniek a embryách - POP darkyne so 4 známymi generáciami predkov, DNA profil darkyne a kópia POP otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom. 

POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny vývozu.

7.4. Pre zápis importovaných zvierat, spermy, samičích buniek a embryí do PK sa vyžaduje: 

• u býka - POP so 4 generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a výsledky kontroly dedičnosti (ďalej len ,,KD“) z krajiny pôvodu, pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,

• u spermy - kópiu POP so 4 generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a výsledky KD býka z krajiny pôvodu, pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,

• u plemenníc - POP so 4 generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom ,

• u teľných plemenníc - POP so 4 generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópiu POP použitého býka s overeným pôvodom v akreditovanom laboratóriu,

• u samičích pohlavných buniek a embryách - POP darkyne so 4 generáciami predkov s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópia POP otca s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom.     

POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny vývozu.

7.5. Údaje o rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej hodnote zvierat a údaje o reprodukcii sa získavajú zo záznamu z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie, uložených v databanke ZCHMD. Spôsob spracovania a overovania týchto údajov je spracovaný v programovom riešení týchto systémov. 

 

8. Potvrdenie o pôvode plemenného dobytka - POP

8.1. Za plemenný dobytok sa považujú býky a kravy zapísané v oddiele A PK SD na základe POP vydaných PK vedenou MSZTE v Maďarsku, ich potomstvo zapísané v  PR PK a pre tento účel i samičie pohlavné bunky a embryá od plemenníc zapísaných v PK oddiel A. Oficiálnym dokladom o identite, pôvode a hodnote plemenného dobytka je  POP.

8.2. POP obsahuje minimálne tieto údaje:

• názov: Potvrdenie o pôvode,

• názov vydávajúcej chovateľskej organizácie,

• názov plemennej knihy,

• plemeno,

• pohlavie,

• číslo zápisu v PK,

• dátum vydania POP,

• identifikačné číslo zvieraťa,

• dátum narodenia,

• meno a adresa chovateľa,

• meno a adresa majiteľa,

• meno a adresa držiteľa,

• pôvod zvieraťa:

• dostupné výsledky kontroly úžitkovosti,

• dostupné aktualizované výsledky odhadu plemennej hodnoty zvieraťa vrátane dedičných zvláštností a chýb zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov,

• meno a postavenie podpísanej osoby, dátum a miesto vydania potvrdenia a podpis jednotlivca povereného vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

 

Otec

Plemenná kniha č.

Otec otca

Plemenná kniha č.

Matka otca

Plemenná kniha č.

Matka

Plemenná kniha č.

Otec matky

Plemenná kniha č.

Matka matky

Plemenná kniha č.

 

ZCHMD v spolupráci s MSZTE definuje vzory POP diferencovane pre jednotlivé kategórie dobytka.

 

9. Rada plemennej knihy 

9.1. Pre riadenie PK sa zriaďuje v súlade so stanovami ZCHMD Rada PK plemena SD.

9.2. Úlohou Rady PK plemena SD je obzvlášť: 

• komunikáciu s PK vedenou MSZTE

• organizačné a technické riadenie PK,

• stanovenie metodických postupov vedenia PK,

• koordinácia kritérií pre zápis do oddielov PK a výberu zvierat, 

• stanovenie metodických podkladov pre programové riešenie a jeho konzultácie, 

• kontrola plnenia podmienok pre zápis do PK a vedenie PK, 

• príprava šľachtiteľského programu, hodnotenie jeho plnenia a stanovenie chovného cieľa, 

• prejednávanie a povoľovanie výnimiek z jednotlivých ustanovení Štatútu PK,

• navrhovanie finančného poriadku a rozpočtu PK.

 

 

10. Medzinárodná spolupráca

10.1. Pri organizovaní PK SD ZCHMD úzko spolupracuje s PK SD vedenou MSZTE v krajine pôvodu. 

10.2. ZCHMD zabezpečuje priame kontakty s jednotlivými zahraničnými chovateľskými organizáciami. Pri riešení metodických, organizačných a technických postupov PK, vrátane vymedzení a uznávaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami. 

10.3. Rada PK je zodpovedná ZCHMD za dodržiavanie záväzných dohôd prijatých na medzinárodnej úrovni k vedeniu PK. 

 

11. Sankcie a postihy 

11.1. Členstvo chovateľov v PK nesie so sebou povinnosti. Každý člen sa zaväzuje v dôsledku svojho členstva rešpektovať ustanovenia PK určené na to, aby PK nebola nikým poškodená morálne ani materiálne a nebola poškodená dobrá povesť PK.

11.2. Rada PK bude pracovať ako komisia pre sankcie a spory, pokiaľ je na tento účel špeciálne zvolaná. V prípade, že má rozhodnúť o závažných sankciách, vypočuje dotyčného chovateľa. 

11.3. Rada sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorú podá predseda Rady PK, alebo doporučeným listom člen PK. 

11.4. Rada rozhoduje o vyšetrení sporu alebo sťažnosti bez odkladov. 

11.5. Sankcie a tresty podľa výroku Rady PK budú zaznamenané. Po rozhodnutí o sankciách budú finančné alebo iné postihy ihneď požadované a vymáhané. 

11.6. Použitie sankčného postihu ukladá príslušnému chovateľovi povinnosť uhradiť všetky náklady bez výnimky, ktoré museli byť vynaložené na nutné zistenie a preskúmanie priestupku. Ďalej všetky náklady na zverejnenie prípadu a na prípadné vylúčenie zvierat potrestaného chovateľa z PK. 

 

12. Záverečné ustanovenie 

12.1. Výnimky z jednotlivých ustanovení Štatútu PK v zdôvodnených prípadoch udeľuje Rada PK. 

12.2. Štatút PK plemena SD nadobúda platnosť po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

 

 

V Ivanke pri Nitre 26.4.2017

 

Počítadlo návštev

Dnes 7

Včera 45

Týždenne 88

Mesačne 496

Spolu 401143