Chov highlandského dobytka vo svete

Prvá plemenná kniha vznikla až po požiari v múzeu Highland and Agricultural Society v Edinburghu v roku 1884. Ako už bolo naznacené, žiadne podstatné šlachtenie nebolo nikdy u tohto plemena zahájené, ale i preto nastala po roku 1950 velká expanzia tohto plemena do zahranicia. V súcasnej dobe sú najväcšie populácie v USA, Kanade, Austrálii i v Európe - predovšetkým v NSR, Rakúsku, Dánsku a dalších severských krajinách.

História a stav chovu highlandského dobytka v SR

Na Slovensko boli dovezené až po roku 2000 a to na farmu SPOL AGRO Pocúvadlo s r.o. Základné stádo kráv a plemenný býk boli dovezený z Rakúska. Dalšie dovozy nasledovali z CR a to na TBS a.s. Stará Turá, farma Podkylava a na farmu v Ocovej. Spolocnost SBS a.s. priviezla aj inseminacné dávky. Týmito dovozmi bol vlastne zahájený chov tohto plemena na Slovensku.

Chovný cieľ a štandard plemena

Chovný cieľ

Highland (dalej len ,,HL“) je, ako už bolo zmienené, extenzívne mäsové plemeno neskorého typu chované jednak pre produkciu kvalitného hovädzieho mäsa, ale i na údržbu krajiny v oblastiach, kde sa už iné intenzívnejšie plemená nechovajú, preto by selekcia mala byt zameraná hlavne na tieto úžitkové a charakterové vlastnosti:

· nenárocnost - jedinec musí celorocne a maximálne využívat prírodné zdroje krmiva (bez prikrmovania jadrovými krmivami)

· odolnosť

· dlhovekosť - pre produkciu plemenných zvierat by mali byt uprednostnované plemennice, ktoré pochádzajú z rodín s vysokou dlhovekostou a odolnostou

· mierumilovnost - plemennice nervózne, prípadne i rabiátnejšej povahy, vrátane ich potomstva by nemali byt využité k dalšej reprodukcii

· silná súdržnosť stáda - v chove by mali pôsobit len zvieratá so silne vyvinutým stádovým pudom

· výrazne prírodné inštinkty

Základné parametre chovného cieľa

Produkčné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnosť je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obidve pohlavia, teda plemennice tak i plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet telných plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená aj dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby aj úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

Plemennice

· pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda - minimálne 95

· hodnotenie tažkosti pôrodov vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KUMD a DK“) - min. 95 %

· vek plemennice pri 1. otelení - 28 – 36 mesiacov

· priemerné medziobdobie – 360 - 400 dní

· dobré materské vlastnosti

Plemenné býky

· dosiahnutá telnost po skoncenom pripúštacom období

· hodnotenie priebehu pôrodu a ich tažkost

Rastová schopnosť

Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení plemena HL a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

Základným mechanizmom k sledovaniu rastovej schopnosti zvierata bude zistovanie hmotnosti a výšky dosiahnutej v 365 dnoch veku. Pre presnejšie stanovenie plemenných hodnôt (dalej len ,,PH“) zvierat je doporucené tiež zistovanie hmotnosti vo veku 210 dní. Systém zistovania hmotnosti je prevádzaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ v rámci KUMD a DK.

Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami ZCHMD (dalej len ,,hodnotitelia“) ZCHMD podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka a dojciacich kráv“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel zoznamovaný prostredníctvom tlacenej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum prevádzania bonitácie. Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru sú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Hodnotenie zvierat bude vykonávané v chovoch, pri výberoch plemenných býckov, prípadne pri hodnotení na výstavách.

Súcastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní

telné jalovice

kravy - po 3. otelení (na žiadost chovatela aj v inom období)

plemenné býky - pri základnom výbere

plemenné býky staršie ako pät rokov – len na žiadost chovatela

Štandard plemena

Srst - celé telo zarastené hustou priliehavou podsadou a dlhými pesíkmi. Prevládajúcim zafarbením je hnedocervené, dalej sú prípustné farebné rázy dun (šedobéžový), cierny, plavý, brindle (žíhaný) a strieborný. Prípustné sú biele škvrny len na spodnej strane brucha.

Hlava - relatívne malá, široká medzi ocami a pri pohlade spredu tvorí temer rovnoramenný trojuholník. Oci sú prekryté dlhou srstou. Mulec a nozdry široké. Hlava musí tvorit harmonický celok s celým telom.

Rohy -symetrické, dlhé, silné a hladké

Uši - silne zarastené dlhou srstou, bez žiadnych deformácii ušného boltca

Krk - krátky a silný

Telo - malého až stredného rámca. Dlhý, rovný, dobre osvalený chrbát, hlboký hrudník a dobre zauhlené rebrá. Plece a zadné stehno musí vykazovat dobré osvalenie. Panva z dôvodu bezproblémových pôrodov široká.

Koncatiny - pomerne krátke a rovné, ktoré pri pohlade spredu a z hora cinia dojem pevnosti Paznechty - zdravé, široké a pevné, bez zretelných nárastov paznechtnej hmoty

Požadované telesné rozmery

 

Výška v cm

Hmotnost v kg

Dospelá krava (4 roky)

110 cm

400 kg

Dospelý plemenný býk (4 roky)

120 cm

650 kg

Ukazovatele mladých zvierat:

Býčky minimálny prírastok od narodenia (v den výberu) 0,55 kg.den-1

pri minimálnej hmotnosti v 365 dnoch 225 kg (na 5 bodov 240 kg)

Jalovičky minimálny prírastok od narodenia v 365 dnoch 0,5 kg.den-1(na 5 bodov 200 kg)

Vylucujúce znaky pre zápis do plemennej knihy

· velmi tažká hlava, netypicky postavené rohy

· silne vyjadrený kaprí chrbát

· velmi krátka srst bez pesíkov

· nezodpovedajúce sfarbenie

· genetické chyby

Selekčný program

Selekcný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastovej schopnosti a úžitkových vlastností, vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Pretože sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

Matky býkov

Za matky plemenných býkov budú vyberané len kravy zdravé, so zodpovedajúcou plodnostou, dobrými materskými vlastnostami a so známym pôvodom zapísané v oddiele „A“ plemennej knihy (dalej len ,,PK“). Príslušné kritéria selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie zovnajšku a PH, stanoví Rada PK plemena HL a to na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov Rada PK plemena HL.

Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

· zápis do PK plemena HL v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Otcovia býkov

Pre zaradenie plemenného býka do tejto kategórie budú zvolené prísnejšie hladiská než u býkov smerujúcich do úžitkového kríženia. Býky takto vybrané by mali byt nasadzované do stád s zámerom cieleného pripárovania a produkcie nových záujmových línií plemenných býckov.

Príslušné kritéria selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie exteriéru a PH, stanoví Rada PK plemena HL a to na základe priemerných výsledkov populácie, dalej rozhoduje o zaradení zvierata medzi otcov býkov v sporných prípadoch.

Produkcia a výber býkov do plemenitby

Vzhladom k systému chovu tohto plemena sa odchov potenciálnych plemenných býckov prevádza zásadne formou odchovu u majitela, pri splnení požiadaviek v rámci KUMP a DK pre toto plemeno.

Všeobecné podmienky pre výber býčka do odchovu

· Pochádza od vybraných rodicov z chovu zapojeného do KUMD a DK stupna „A“

· Býcek splna kritéria pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK plemena HL

· Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou

· Zdravý býcek odpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia

· Splňa štandard plemena

Import býka zo zahraničia

Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy v SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník hodnotený a vybraný komisiou (vid bod 6.3.).

· býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekčné kritéria budú upresnované Radou PK plemena HL

Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

· miesto a dátum výberu,

· dátum narodenia,

· údaje o chovateľovi a majiteľovi býka,

· zoznam členov komisie,

· identifikacné údaje býka,

· výsledok lineárneho hodnotenia,

· výsledok výberu:

1. Vybraný- do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ (línia HLV, VHL *)

Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).

- do „Prirodzenej plemenitby“ (línia HLV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, ked nie je splnená podmienka podla bodu 1.

2. Odrocený

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

* skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

· línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)

· prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu PH stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

Plemenné hodnoty

Odhad plemennej hodnoty je prevádzaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

Hodnotené vlastnosti:

· priebeh pôrodu

· hmotnost pri narodení

· hmotnost vo veku 120 dní

· hmotnost vo veku 210 dní

· hmotnost vo veku 365 dní

· lineárne hodnotenie zovnajšku

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti Rada PK.

Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované

Rastová schopnost

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnos5 pri narodení v priamom efekte

· RPH pre rast v priamom efekte

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte

· RPH pre rast v maternálnom efekte

Lineárne hodnotenie

· TR RPH pre telesný rámec

· KT RPH pre kapacitu tela

· OS RPH pre osvalenie

· UT RPH pre úžitkový typ

Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena HL v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

Všeobecné ustanovenia

Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „ Štatút plemennej knihy HL“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutia vydáva Rada PK plemena HL.

Stiahni TU

Počítadlo návštev

Dnes 7

Včera 45

Týždenne 88

Mesačne 496

Spolu 401143