Svetové trendy a smery šlachtenia

V súčasnej dobe prechádza šlachtenie plemena radikálnym procesom a to ako na úseku mäsovej úžitkovosti tak i exteriéru. Je teda reálny predpoklad, že pri pokracujúcom trende zlepšovania jeho úžitkových vlastností bude obluba plemena hereford vo svete velmi vysoká a to predovšetkým v extenzívnych výrobných oblastiach. Chovatelské zväzy zameriavajú pozornost predovšetkým na ekonomiku výroby mäsa a jeho realizáciu na trhu formou predaja znackového herefordského mäsa.

História a stav chovu herefordského dobytka na Slovensku

Na území SR sa plemeno hereford (dalej len ,,HE“) chová od roku 1974. Prvé zvieratá boli dovezené z Kanady do niekolkých polnohospodárskych podnikov vtedajšej CSSR. Bol to bezrohý typ dobytka, pricom zvieratá sa vyznacovali skôr malým až stredným telesným rámcom s dobre vyvinutými šírkovými a hlbkovými rozmermi rozhodujúcich telesných partií. Zvieratá sa zacali chovat bez potrebných znalostí o spôsobe chovu špecializovaných mäsových plemien. Technické vedenie stád bolo ovplyvnované skúsenostami s chovom kombinovaných plemien. Dostatocne sa nedocenila aj šlachtitelská práca co sa postupne odrazilo na úžitkových a exteriérových vlastnostiach.

Medzi prvých väcších chovatelov patrili VLM Pliešovce, PD Drietoma, Gonda Martin SHR, Ing. Jozef Beliansky SHR, Ing. Boris Baláž Sklené, PD Kežmarok a další. V poslednom období väcšie chovy postupne zanikajú a teraz z celkovej populácie mäsových plemien tvorí HE 1%.

Chovný cieľ a štandard plemena

Chovný cieľ

Hlavným cielom súcasného šlachtenia plemena HE bude snaha o vytvorenie populácie zvierat moderného kanadského typu, t.j. s väcším telesným rámcom, dobrým osvalením a velmi dobrými úžitkovými vlastnostami pri zachovaní pôvodných predností plemena, ako je nenárocnost, ranost, skromnost, zdravotná odolnost, dobrá adaptabilita na prírodné prostredie, dobré materské vlastnosti a vysoká pastevná schopnost.

Základné parametre chovného ciela

Produkčné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obe pohlavia, teda plemennice i plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet oplodnených plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je dôležité využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

U herefordského dobytka bude nadalej najrozšírenejším spôsobom plemenitba prirodzená. V chovoch zameraných na produkciu plemenných zvierat, a najmä v chovoch s matkami býkov, je nevyhnutné využívat insemináciu semenom najlepších dostupných býkov. V menšej miere možno pocítat aj s využitím embryotransféru.

Plemennice

· pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda - minimálne 95

· hodnotenie tažkosti pôrodov vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KÚMD a DK“) - min. 95 %

· vek plemennice pri 1. otelení - 24 – 28 mesiacov

· hmotnosť jalovice pri prvom zapustení - min. 400 kg

· priemerné medziobdobie - 365 dní, pri hodnotení tohto ukazovatela je potrebné zohladnit využitie embryotransféru

Plemenné býky

· dosiahnutá telnost po skoncenom pripúštacom období - min. 90 %

· hodnotenie priebehu pôrodov a ich tažkost

Rastová schopnosť

Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení herefordského dobytka a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

Systém zistovania hmotností je robený na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “.

a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnost v 120, 210 a 365 dnoch

b) výkrmová schopnosť a jatocné výsledky - pre hodnotenie tohto ukazovatela je treba využívat výsledky zabití a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP systému a ich evidencia v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (dalej len ,,CEHZ“).

Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami ZCHMD (dalej len ,,hodnotitelmi“) podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel oboznamovaný prostredníctvom tlacovej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie. Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru u HE budú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Pri vlastnom hodnotení bude zvlášt silný dôraz kladený predovšetkým na parametre telesného rámca, telesnej stavby, úžitkového typu a osvalenia.

Súčastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní

telné jalovice

kravy - po 3. otelení (na žiadost chovatela i v inom období)

plemenné býky - pri základnom výbere

plemenný býk starší ako pät rokov – iba na žiadost chovatela

Štandard plemena

Formy - herefordský dobytok je chovaný v dvoch základných formách, rohatý a bezrohý. Zvieratá geneticky rohaté sú oznacované „R“ a s volnými rohami „V“.

Zafarbenie - tmavo cervené, okrem hlavy, spodnej casti krku, hrudi brucha a chvostu, ktoré sú biele. Biely je spravidla i pruh dosahujúci od tylového hrbolu až ku kohútiku a spodnej casti koncatín. Chybou nie je ani pigmentácia okolo ocí. Iné než ružové sfarbenie mulca je neprípustné.

Hlava - relatívne krátka, úmerne široká a ušlachtilá. U bezrohej formy je výrazný tylový hrbol, je povolený výskyt volných rohov. U rohatej formy musia byt rohy nepohyblivé na pevnom kostnom základe. Oko je tmavej farby.

Krk - kratší, dobre osvalený, u starších zvierat je prípustný pri prechode k hrudi kožný lalok.

Hrudník - hlboký a široký, plece je dobre vyvinuté a osvalené, rebrá sú klenuté, k chrbtici kolmo postavené, s viditelným osvalením.

Stredotrupie - stredne dlhé, dobre vyvinuté a dostatocne priestorné.

Kohútik - široký a dobre osvalený.

Chrbát - pevný, stredne dlhý, široký a dobre osvalený.Spodná línia brucha je rovnobežná s chrbtom.

Bedrá - plynulo nadväzujú na chrbtovú líniu. Sú pevné, stredne dlhé, široké a dobre osvalené.

Zadok - kvadratický, dostatocne dlhý, mierne sklonený a priestorný. V sedacích hrboloch je široký. Celý je krytý výrazným osvalením. Pri pohlade zozadu je konvexný ako z vonkajšej, tak z vnútornej strany.

Koncatiny - široko rozostavané, dobre zauhlené, silné, ale nie lymfatické. Sponka je stredne dlhá a pevná. Paznechtová hmota je tvrdá.

Vemeno - stredne priestorné a dobre upnuté s pravidelnými, valcovitými stredne dlhými strukmi.

Temperament - kludný, povaha vyrovnaná.

Požiadavky plemenného štandardu

Kategória

Hmotnosť vo veku (kg)

Hmotnosť

Výška v krížoch

 

120 dní

210 dní

365 dní

( kg)

365 dní (cm)

Býčky

135

220

400

X

130

Jalovičky

125

210

320

X

127

Prvôstky

x

x

 

X

 

500

 

128

 

Kravy

(po 3 otelení)

x

 

x

 

x

 

570

 

136

 

Plem. býky

nad 3 roky

x

 

x

 

x

 

900

 

145

 

Vylučujúce znaky pre zápis do plemennej knihy (dalej len ,,PK“)

· odchýlky sfarbenia

· medzipaznechtné výrastky

· chyby exteriéru - tažká alebo dlhá hlava

· plochost zvierata

· nevýrazné hlbkové rozmery

· nevýrazné osvalenie

· chyby koncatín a postoja

· volná lopatka a chyby chrbtovej línie

· nervózna a rabiátna povaha

· genetické chyby

Selekčný program

Selekcný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastových schopností a úžitkových vlastností vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácií smeruje k naplneniu chovného ciela. Populácia sa ako celok vyvíja, tým sa menia priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

Matky býkov

Vybrané matky býkov musia tvorit elitnú skupinu zodpovedajúcu kvalitatívnemu vrcholu celej populácie zvierat charakterizovanou vysokou typologickou vyrovnanostou a špickovou úrovnou vlastnej úžitkovosti. Chov a výber matiek plemenných býkov bude vykonávaný v chovoch s cistokrvnou plemenitbou zapojených do kontroly úžitkovosti mäsového dobytka stupna „A“. Hlavnými kritériami výberu budú predovšetkým vlastné výsledky v oblasti reprodukcie, vlastnej mäsovej úžitkovosti dané vlastnou rastovou schopnostou a vlastnou plemennou hodnotou pre túto vlastnost a znaky exteriéru. Za matky plemenných býkov budú vyberané iba kravy zdravé, so zodpovedajúcou plodnostou, dobrými materskými vlastnostami a so známym pôvodom. Pre výber matiek plemenných býkov je rozhodujúca plemenná hodnota (dalej len ,,PH“). Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie exteriéru a PH, stanoví Rada PK a to na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov Rada PK plemena HE.

Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

· zápis do PK plemena HE v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Otcovia býkov

Pre zaradenie plemenného býka do kategórie otcov býkov budú u HE zvolené omnoho prísnejšie hladiská, než pre býky urcené pre plemenitbu v úžitkových stádach alebo pre úcely kríženia. Tieto býky budú používané predovšetkým pre zámerné pripárovanie na matky plemenných býkov, kde hlavnou úlohou bude produkcia mladých zvierat so špickovými vlastnostami v oblasti mäsovej úžitkovosti a exteriéru. Zaradenie býka do kategórie otcov býkov nie je trvalého charakteru a bude sa upresnovat podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukcia, lineárne hodnotenie zovnajšku a plemennú hodnotu stanoví Rada PK plemena HE a to na základe priemerných výsledkov populácie. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemenníka medzi otcov býkov Rada PK plemena HE.

Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov

· zápis do PK plemena HE v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Výber otcov býkov je zaistovaný z

· býkov inseminacných

· býkov z prirodzenej plemenitby

Produkcia a výber býkov do plemenitby

Odchov plemenných býckov

Odchov mladých plemenných býkov prebieha na odchovni plemenných býkov (dalej len ,,OPB“) alebo u chovatela.Kritéria pre výber býckov do odchovu bude upresnovat Rada PK plemena HE na základe výsledkov populácie.

Všeobecné podmienky pre výber býcka do odchovu

· Pochádza od vybraných rodicov z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“

· Býcek splna kritéria pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK plemena HE

· Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou

· Zdravý býcek zodpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia

· Splna štandard plemena

Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

Odchov na OPB

Cielom odchovu plemenných býckov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je prevádzané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základné výbery býkov prebiehajú spravidla na OPB.

Odchov u chovateľa

Chovatel má možnost odchovat býcka mimo OPB. Pri tomto systéme nie je sledovaný prírastok v období testu, ale iba prírastok od narodenia. Takto odchované býcky sú k základnému výberu predvedené na chovnom zvode. Pre prihlásenie býcka na zvod platia obecné podmienky také, ako pre výber do OPB. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je robené centrálne. Výbery býkov u chovatela sa riadia pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD v spolupráci s Radou PK plemena HE.

Selekcné kritériá pre výber býkov do plemenitby

Odchov na OPB

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritériá budú upresnované Radou PK plemena HE

Odchov u chovateľa

· býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena HE

Import býka zo zahranicia

Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník ohodnotený a vybraný komisiou (vid bod 6.3.).

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena HE

Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

· miesto a dátum výberu

· dátum narodenia

· údaje o chovatelovi a majitelovi býka

· zoznam clenov komisie

· identifikacné údaje býka

· výsledok lineárneho hodnotenia

· výsledok výberu:

1. Vybraný - do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ (línia HRV, VHR*)

Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolených 1 x 5 bodov za velkost tela).

· do „Prirodzenej plemenitby“ (línia HRV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy nie je splnená podmienka podla bodu 1.

2. Odročený

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

· skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registru vo vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

· línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledkov hodnotenia zvierata pri základnom výbere)

· poprípade dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je robené podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

Plemenné hodnoty

Odhad PH je vykonávaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KÚMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad plemennej hodnoty je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnovat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

Hodnotené vlastnosti:

· priebeh pôrodu

· hmotnosť pri narodení

· hmotnosť vo veku 120 dní

· hmotnosť vo veku 210 dní

· hmotnosť vo veku 365 dní

· u býkov na OPB prírastok v teste

· lineárne hodnotenie zovnajšku

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie relatívnej plemennej hodnoty je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti Rada PK.

Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované

Rastová schopnosť

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte

· RPH pre rast v priamom efekte

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte

· RPH pre rast v maternálnom efekte

· RPH pre prírastok v teste na OPB

Lineárne hodnotenie

· TR RPH pre telesný rámec

· KT RPH pre kapacitu tela

· OS RPH pre osvalenie

· UT RPH pre úžitkový typ

Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena HE v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

Všeobecné ustanovenie

Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „Rada plemennej knihy plemena HE “. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutie vydáva Rada PK plemena HE.

Stiahni TU

Počítadlo návštev

Dnes 5

Včera 45

Týždenne 86

Mesačne 494

Spolu 401141