1. História a základná charakteristika plemena

Súčasná podoba plemena gasconne (ďalej len ,,GS“) bola vytvorená z pôvodnej populácie dobytka chovaného vo francúzskych Pyrenejach, kde sa využíval ako dobytok s trojstrannou úžitkovosťou. V záprahu bol využívaný aj v lesnom hospodárstve pri zvážaní dreva. Plemenná kniha ( ďalej len ,,PK“) bola založená v roku 1894. Približne pred 30-timi rokmi bol šľachtiteľský program zameraný na jednostrannú mäsovú úžitkovosť v extenzívnych podmienkach pri zachovaní vrodenej tvrdosti a odolnosti, s veľmi dobre utváranými končatinami a tvrdými paznechtami, výbornou konverziou živín z objemových krmív a ľahkou ovládateľnosťou. Čierne sliznice poskytujú vysokú toleranciu zvierat na slnečné žiarenie a zabraňujú prenosu keratokonjunktivitídy. Uvedené vlastnosti umožňujú spásanie chudobnej vegetácie na strmých svahoch hôr vo vysokej nadmorskej výške i pri extrémnych zmenách počasia. Tým je umožnená ekonomicky efektívna produkcia kvalitného mäsa aj vo veľmi extenzívnych podmienkach.

2. Svetové trendy a smery šľachtenia

Francúzsko

Šľachtiteľský program plemena GS vypracovaný vo Francúzsku získal v roku 1988 a 1994 veľkú cenu udelenú prezidentom republiky za originálne riešenie, systému kontroly zvierat a za aplikáciu moderných technológií. Program šľachtenia gaskonského plemena vychádza zo snahy udržať a rozšíriť chov tohto plemena v horských podmienkach aj v oblastiach s vyššou intenzitou chovu s dostatočnou efektivitou produkcie vysoko kvalitného hovädzieho mäsa. Z týchto zámerov vyplývajú hlavné ciele šľachtenia:

· zachovať plemenný typ rustikálneho plemena

· zachovať schopnosti plemena pre chov v extrémnych podmienkach

· efektívne vyrábať vysoko kvalitné mäso

Plemenné zvieratá sú registrované v PK. Šľachtiteľský program zahrňuje niekoľko samostatných úsekov:

· kontrola úžitkovosti

· hodnotenie plemenníc

· hodnotenie plemenníkov

· hodnotenie mladého dobytka

· vystavovanie dokladov plemenných zvierat a definitívny zápis do PK

Veľká pozornosť sa v krajine pôvodu venuje kvalite mäsa, ktoré dostalo od štátnych orgánov známku kvality „Label Rouge“. Pre ďalší vývoj plemena je dôležité, že sa v rámci pôvodných krajín EU podarilo zjednotiť hodnotiace kritéria s registráciou plemenných zvierat v jednej PK vedenej PRA GS. Plemeno bolo exportované do Českej republiky, Španielska, Holandska, Veľkej Británie, Brazílie, Francúzskej Guyany a na Korziku.

Holandsko

V Holandsku naráža rozvoj extenzívneho plemena na vysokú cenu pôdy. Preto sú chovatelia nútení hospodáriť intenzívne a v týchto podmienkach má plemeno silnú konkurenciu. Uplatňuje sa však na novo založených poldroch. Po ich zúrodnení chovatelia chov plemena GS skončia a orientujú sa na intenzívne plemená mäsového či dojného dobytka. Početné stavy dobytka plemena GS v Holandsku z vyššie uvedených príčin stagnujú.

Veľká Británia

Vo Veľkej Británii sa plemeno veľmi dobre adaptovalo na miestne podmienky a rozširuje sa hlavne v podmienkach ekologického extenzívneho poľnohospodárstva, kde sú cenené jeho schopnosti ako je dobrá rastová schopnosť, ľahkosť telenia a vysoká kvalita mäsa. Tieto vlastnosti sa pri krížení s dojnými plemenami prenášajú na potomstvo. Výborné výsledky dosahujú chovatelia pri trojplemennom krížení, pri ktorom je plemeno GS v otcovskej pozícii a v materskej pozícii sú využívané F1 krížence dojného plemena s intenzívnym mäsovým plemenom. Plemeno GS je v otcovskej pozícii s výbornými výsledkami využívané aj pri krížení s tradičnými britskými rustikálnymi plemenami galloway a highland.

Španielsko

V Španielsku sa chová ďalšia významná populácia gaskonského dobytka. Je cenená predovšetkým prispôsobivosť zvierat klimatickým podmienkam. Produkcia v suchých a teplých oblastiach Španielska je zrovnateľná s produkciou v pôvodných podmienkach ako v podmienkach studenej a vlhkej klímy Veľkej Británie.

Česká republika

Do Českej republiky bol uskutočnený prvý dovoz zvierat plemena GS v roku 1994, keď bolo na účelové hospodárstvo Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Prahe - Uhříněvsi dovezených 15 jalovíc. Uskutočnilo sa tu intenzívne overovanie vhodnosti plemena GS pre podmienky ČR. Z výsledkov priebežne publikovaných vyplýva, že chov tohto plemena má opodstatnenie ako v čistokrvnej plemenitbe, tak v úžitkovom a prevodnom krížení. Parametre úžitkovosti sú v zrovnateľných podmienkach chovu porovnateľné s ostatnými plemenami stredného telesného rámca, medzi ktoré sa plemeno GS zaraďuje.

Stavy kráv vrátane krížencov v kontrole úžitkovosti ČR

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Počet chovov

3

4

4

4

4

7

10

10

11

11

Počet kráv

30

83

161

255

259

257

372

425

536

478

3. Slovensko

Na Slovensko sa doviezli inseminačné dávky GS v roku 2002 na Agrodružstvo Mútne za účelom pripárovania základného stáda pinzgauských kráv . Chovateľ po získaní F1generácie jalovíc ďalej nepokračoval s pripárovaním býkmi tohto plemena. Prvé stádo plemenníc a plemenného býka tohto rustikálneho plemena doviezol v roku 2011 chovateľ DUBRAVA Group, a.s. farma Bačkovik, okres Košice - okolie. Chovateľ je zakladateľom klubu chovateľov francúzskych rustikálnych plemien na SR.

4. Chovný cieľ a plemenný štandard

4.1. Chovný cieľ

Pri šľachtení plemena GS sa kladie dôraz na zlepšenie či stabilizáciu úrovne znakov charakterizujúcich materské vlastnosti, mäsovú úžitkovosť a ďalšie vlastnosti plemena:

Materské vlastnosti

·dlhovekosť a plodnosť +++

·ľahkosť pôrodov ++

·mliekovosť ++

Mäsová úžitkovosť

·rast ++

·rozvoj kostry =

·rozvoj osvalenia =

Ďalšie charakteristiky

·schopnosť konverzie živín +

·poslušnosť a ovládateľnosť =

·rustikálnosť (adaptabilita) =

·spôsobilosť k chodeniu =

Vysvetlivky:

+ snaha o zlepšenie súčasnej úrovne znakov

= snaha o zachovanie súčasnej úrovne znakov

Zvieratá musia mať pevné zdravie a nesmú byť nositelia dedičných porúch zdravia.

4.2. Základné parametre chovného cieľa

4.2.1. Produkčné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnosť je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na jej výsledkoch vyjadrených v konečnej fáze počtom živo narodených teliat sa podieľajú rovnakou mierov obidve pohlavia, teda ako plemennice tak plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým počet teľných plemenníc a počet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená ďalšími činiteľmi ako je zdravotný stav, úroveň výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovať aspoň 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatočného počtu zvierat pre účely čistokrvnej plemenitby aj úžitkového kríženia je nutné využívať všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

4.2.1.1. Plemennice

· počet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda - minimálne 95

· hodnotenie priebehu pôrodov vyjadrené percentom ľahkých pôrodov podľa platnej metodiky KUMD a DK - min. 95 %

· vek pri 1. otelení by nemal byť vyšší než 40 mesiacov (i keď rastová schopnosť mladých zvierat umožňuje ich zaradenie do reprodukcie už vo veku 16 až 18 mesiacov, prvé pripustenie jalovíc je vhodné vo veku 24 až 28 mesiacov)

· priemerná dĺžka medziobdobia – 360 – 400 dní, pri hodnotení tohto ukazovateľa je treba zohľadniť využitie embryotransféru

4.2.1.2. Plemenné býky

· býky v inseminácii - hodnotenie podľa indexu plodnosti (minimálne 90 %)

· býky v prirodzenej plemenitbe - počet plemenníc v závislosti na dĺžke pripárovacieho obdobia na základe podkladov KUMD a DK. Hodnotenie podľa indexu plodnosti v rámci plemena (minimálne 90 %).

· hodnotenie priebehu pôrodov - na základe výsledkov KUMD a DK. Býky, ktoré vykazujú na základe výsledkov kontroly dedičnosti ťažšie pôrody, nepoužívať v ďalšej plemenitbe.

4.2.2. Rastová schopnosť

Kontrola úžitkovosti (ďalej len ,,KÚ“) mäsových plemien je základným prostriedkom pri šľachtení plemena GS a zaisťuje dôsledné naplnenie selekčného a šľachtiteľského programu.

Systém zisťovania hmotností je vykonávaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti dobytka bez tržnej produkcie mlieka“.

a) hodnotenie rastovej schopnosti zisťovanie hmotnosti v 120, 210 a 365 dňoch

b) výkrmová schopnosť a jatočné výsledky - pre hodnotenie tohto ukazovateľa je treba využívať výsledky porážok a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP a ich evidencie v rámci CE.

4.3. Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami Zväzu chovateľov mäsového dobytka (ďalej len ,,ZCHMD“) podľa „Metodiky popisu a hodnotenia zovňajšku mäsových plemien dobytka“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierat je chovateľ oboznamovaný prostredníctvom katalógu, ktorý obsahuje identifikačné údaje zvieraťa a chovateľa bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnosť v deň váženia, meno hodnotiteľa a dátum konania bonitácie. Pri hodnotení exteriéru je nutné venovať dôraz znakom rustikálnosti a spôsobilosti k chodeniu, rovnako ako znakom mäsovej úžitkovosti, pričom súčasnú úroveň uvedených znakov je potrebné zachovať. Súčasťou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šľachtiteľského programu (v tabuľkovej časti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie. Z produkcie plemenných zvierat sú vylúčené zvieratá, ktoré vykazujú niektorú vylučujúcu chybu. U býkov sa požaduje korektné hodnotenie končatín.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

Teľatá– v stupni KU „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní

Teľné jalovice

Kravy - po 3. otelení (na žiadosť chovateľa aj v inom období)

Plemenné býky - pri základnom výbere

Plemenné býky staršie ako tri roky – iba na žiadosť chovateľa

Súčasťou lineárneho hodnotenia zovňajšku je v prílohe šľachtiteľského programu (v tabuľkovej časti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

4.4. Štandard plemena

Zafarbenie teľatá sa rodia v sfarbení bielej kávy; behom prvého pol roka života prefarbujú do plášťovo svetlo šedej až striebornej; u býčkov dochádza postupne k tmavnutiu hlavy, krku, spodku brucha a končatín

Srsť krátka, hladká, v medzi rohami a v ušiach dlhšia, hrubá; v zimnom období dl hustá

Sliznice čierne

Hlava stredne dlhá, primerane široká; rohy pri hlave biele s prechodom do čiernej na špičkách

Krk u kráv stredne dlhý, dobre osvalený; u býkov kratší, dobre osvalený

Hrudník valcovitý, hlboký a široký; rebrá sú dostatočne klenuté, ploché

Plece dlhé, strmšie, dobre osvalené

Kohútik menej výrazný, krytý dobre vyvinutým deltovým svalom

Chrbát dlhý, široký, dobre osvalený; línia chrbta pevná až mierne uvoľnená

Bedrá nevýrazné, dobre osvalené

Zadok kvadratický, dlhý, mierne sklonený, v sedacích hrboľoch široký, dobre osvalený; stehno je dlhé, primerane spustené

Končatiny suché s primerane širokým postojom, dobre zauhlené, sponka dlhšia avšak pevná; paznecht čierny, tvrdý

Vemeno dobre upnuté s pravidelnými valcovitými stredne dlhými strukmi

Koža stredne silná, pružná

Temperament kľudný, dobrá ovládateľnosť

Telesná stavba a pohlavný výraz výrazne vyjadrujú pohlavný dimorfizmus

Vylučujúce znaky pre zápis do PK

· nedokonalé sfarbenie, prefarbenie s pozostatkami juvenilnej farby

· iné než čierne sliznice

· iné než čierne paznechty

· vyplecená lopatka

· kaprí chrbát

· medzipaznechtné výrastky

· temperament nervózny alebo rabiátny

· genetické chyby

Požiadavky plemenného štandardu

Telesné rozmery dospelých zvierat

Kategórie

výška v krížoch
(cm)

hmotnosť
(kg)

Prvôstky

134

520

Kravy po 3. otelení

139

660

Býky nad 3 roky

146

920

Hmotnosť mladých zvierat

Kategória

120 dní
(kg)

210 dní
(kg)

365 dní
(kg)

Jalovičky

145

225

305

Býčky

155

245

415

5. Selekčný program

Selekčný program je súbor opatrení, ktorý má za cieľ, na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastovej schopnosti a úžitkových vlastností, vyberať pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného cieľa. Ak sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne i konkrétne požiadavky selekčného programu.

5.1. Matky býkov

Výber matiek plemenných býkov je vykonávaný na základe plemenných hodnôt pre priebeh pôrodov, hmotnosť pri narodení, v 120 a 210 dňoch veku na základe hodnotenia exteriéru a výsledkov reprodukcie. U plemenných hodnôt pre vyššie uvedené ukazovatele sa rovnaký dôraz kladie na priamy a maternálny efekt. Ako matka býkov môže byť podmienečne zaradená prvôstka, u ktorej nebolo možné zistiť dĺžku medziobdobia a rovnako jalovice, ktoré sú využité ako darkyne embryí ešte pred prvým otelením. Podmienkou výberu budú ich plemenné hodnoty prevyšujúce priemer populácie a výber ich rodičov podľa kritérií pre otcov a matky býkov. Príslušné kritéria pre výber matiek býkov stanovuje a aktualizuje Rada PK plemena GS v spolupráci so ZCHMD a to na základe priemerných výsledkov populácie v SR. Rada PK taktiež rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov v sporných prípadoch. Zaradenie plemenníc do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a je upresňované.

Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

· zápis do PK v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

5.2. Otcovia býkov

Otcovia býkov budú využívaný predovšetkým pre zámerné pripárovanie na matky plemenných býkov, kde hlavným zameraním bude produkcia mladých zvierat so špičkovými vlastnosťami v oblasti mäsovej úžitkovosti a exteriéru. Zaradenie plemenného býka do kategórie otcov býkov nemá trvalý charakter a bude upresňované podľa výsledkov zisťovaných v KÚ. Príslušné kritéria pre výber otcov býkov stanoví Rada PK v spolupráci s ZCHMD a to na základe priemerných výsledkov populácie v SR. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemenníka medzi otcov býkov Rada PK plemena GS .

Ako otec býkov nemôže byť vybraný býk, u ktorého bol potvrdený recesívne homozygotný genotyp pre MH gén (gén pre dvojité osvalenie). Tento býk môže byť zapísaný len v oddiele B PK (viď. štatút plemennej knihy gasconne).

Výber otcov býkov je zaisťovaný z

· býkov inseminačných

· býkov z prirodzenej plemenitby

 

6. Produkcia a výber býkov do plemenitby

6.1. Odchov plemenných býčkov

Odchov mladých plemenných býkov prebieha na uznaných testovacích zariadeniach (ďalej len ,,OPB“) alebo u chovateľa.Kritéria pre výber býčkov do odchovu bude upresňovať Rada PK plemena GS na základe výsledkov populácie.

6.1.1. Všeobecné podmienky pre výber býčka do odchovu

·Pochádza od vybraných rodičov z chovov zapojených do KUMD a DK stupňa „A“

·Býček spĺňa kritéria pre výber býčkov do odchovu vyhlásené Radou PK plemena GS

·Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou

·Zdravý býček zodpovedajúci podmienkam kontroly dedičnosti zdravia

·Spĺňa štandard plemena GS

6.1.2. Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

Cieľom odchovu plemenných býkov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podľa „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov odchovu je vykonávané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základný výber býkov prebieha spravidla v OPB.

6.1.3. Odchov u chovateľa

Výberu býkov u chovateľa sa zúčastnia všetky vybrané mladé plemenné býky, ktoré sú na tento odchov prihlásené. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov výberu sa riadi pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD spoločne s Radou PK plemena GS. Základný výber býkov prebieha spravidla u chovateľa .

6.2. Selekčné kritéria pre výber býkov do plemenitby

6.2.1. Odchov v uznanom testovacom zariadení (OPB)

· býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena

· selekčné kritéria budú upresňované Radou plemennej knihy (PK) gasconne

6.2.2. Odchov u chovateľa

· býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena

· selekčné kritéria budú upresňované Radou plemennej knihy (PK) gasconne

6.2.3. Import býka zo zahraničia

Pôvod býka musí byť doložený podľa platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byť plemenník ohodnotený a vybraný komisiou (viď. bod 6.3.).

· býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena

· selekčné kritéria budú upresňované Radou PK plemena GS

6.3. Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou , ktorú podľa § 8 odsek 1 zákona č.194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o šľachtení a plemenitbe“) zriaďuje minister pôdohospodárstva SR (ďalej len ,,minister“) . Podľa § 8 odsek 2 zákona o šľachtení a plemenitbe na návrh ZCHMD predsedu a členov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaľuje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch o rozhodnutí výberovej komisie sa bude postupovať podľa schváleného reklamačného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

· miesto a dátum výberu

· dátum narodenia

· chovateľ a majiteľ býka

· zoznam členov komisie

· identifikačné údaje býka

· výsledok lineárneho hodnotenia

· výsledok výberu:

1. Vybraný - do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ (línia GSV*, VGS*)

Hodnotenie exteriéru pri základnom výbere má požadovanú minimálnu hodnotu 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovateľov (povolené 1 x 5 bodov za veľkosť tela ).

- do „Prirodzenej plemenitby“ (línia GSV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, keď nie je splnená podmienka podľa bodu 1.

2. Odročený

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

* skratka platí až do vyčerpania poradového čísla ústredného registra vo vnútri línie (do čísla 999)

· línia a pridelený register z ústredného registra plemenníkov (línia sa prideľuje podľa výsledkov hodnotenia zvieraťa pri základnom výbere)

· prípadne ďalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

Do plemenitby sa nezaradí zviera, u ktorého sa prejavuje genetická chyba alebo je jej nositeľom a ďalej zviera s funkčnými chybami pohybového aparátu.

7. Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je vykonávané podľa „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv“. Hodnotenie exteriéru je vykonávané podľa metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie exteriéru mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania a odhadu plemennej hodnoty stanovuje vyhláška MP SR č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia exteriéru hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

8. Plemenné hodnoty ( ďalej len ,,PH“)

Odhad PH je prevádzaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podľa nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhľadom na to, že v KÚ sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto prevádzaný súbežne jedným výpočtom pre všetky plemena so zohľadnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a počet vyhodnocovaných ukazovateľov v rámci výpočtu PH sa môže meniť a doplňovať s ohľadom na požiadavky rešpektujúce šľachtiteľské postupy definované týmto šľachtiteľským programom.

Hodnotené vlastnosti:

·priebeh pôrodu

·hmotnosť pri narodení

·hmotnosť vo veku 120 dní

·hmotnosť vo veku 210 dní

·hmotnosť vo veku 365 dní

·u býkov na OPB prírastok v teste

·lineárne hodnotenie exteriéru

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovateľského prostredia, ktoré ovplyvňujú nameranú úžitkovosť.

Výsledky kontroly dedičnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (ďalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokiaľ neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedičnosti rada PK plemena GS.

RPH , ktoré sú publikované

Rastová schopnosť

·RPH pre priebeh pôrodu a hmotnosť pri narodení v priamom efekte

·RPH pre rast v priamom efekte

·RPH pre priebeh pôrodu a hmotnosť pri narodení v maternálnom efekte

·RPH pre rast v maternálnom efekte

·RPH pre prírastok v teste na OPB

Lineárne hodnotenie

·TR RPH pre telesný rámec

·KT RPH pre kapacitu tela

·OS RPH pre osvalenie

·UT RPH pre úžitkový typ

9. Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šľachtiteľského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena GS v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv zverejňuje poverená organizácia.

10. Všeobecné ustanovenia

Nedeliteľnou súčasťou tohto šľachtiteľského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie exteriéru mäsového dobytka a dojčiacich kráv “, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv “, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „Štatút plemennej knihy gasconne“. Sporné prípady súvisiace s týmto šľachtiteľským programom rieši a rozhodnutia vydáva Rada PK plemena GS.

V Trenčíne dňa 14. 07. 2011

Stiahni -TU-

Počítadlo návštev

Dnes 3

Včera 45

Týždenne 84

Mesačne 492

Spolu 401139