Chov plemena galloway vo svete

Od roku 1881, kedy bola založená prvá plemenná kniha (dalej len ,,PK“) tohto plemena na území Velkej Británie, zacala skutocná chovatelská práca a i jeho rozšírenie do celého sveta. Prvá vlna exportu bola poplatná v tej dobe, kedy sa celá rada ludí stahovala do nového sveta, teda USA a Kanady a brala so sebou i svoj majetok. Dalšie rozšírenie nasledovalo do britských kolónií Austrálie, Juhoafrickej republiky, Nového Zélandu apod. Na našom kontinente nastalo rozšírenie plemena a vznik PK až prakticky po skoncení 1. svetovej vojny a najmä v 50. – 60. rokoch 20. storocia. Najväcšie rozšírenie v Európe je v súcasnej dobe v Nemecku.

História a stav chovu plemena galloway v SR

Na Slovensku sa toto plemeno chová od roku 2006. Na farmu do Smoleníc doviezol prvé jalovice z CR a plemenného býka z Rakúska MVDr. Rastislav Matiašovic. V roku 2008 bol realizovaný další dovoz plemenníc. Zvieratá sú charakteristické svojou nenárocnostou a kludným temperamentom , chovajú sa celorocne vo volnom priestranstve.

Chovný ciel a štandard plemena

Chovný ciel

Toto plemeno je chované pre produkciu kvalitného hovädzieho mäsa, ale i na údržbu krajiny v oblastiach, kde sa už iné intenzívnejšie plemená nechovajú, preto by mala selekcia byt zameraná i na tieto druhotné úžitkové vlastnosti:

· nenárocnost - jedinec musí maximálne využívat celorocne iba prírodné zdroje krmiva (bez prikrmovania jadrovými krmivami)

· odolnosť

· dlhovekost - pre produkciu plemenných zvierat by mali byt uprednostnované plemennice, ktoré pochádzajú z rodín s vysokou dlhovekostou a odolnostou

· mierumilovnost - plemennice nervózne, poprípade i rabiátnejšej povahy, spolu s ich potomstvom by nemali byt využívané v dalšej reprodukcii

· silná súdržnost stáda - v chove by mali pôsobit iba zvieratá so silne vyvinutým stádovým pudom

· výrazné prírodné inštinkty

Základné parametre chovného ciela

Produkcné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch, vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat, sa podielajú rovnakou mierou obidve pohlavia,plemennice i plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet telných plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

Plemennice

· pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda - minimálne 95

· hodnotenie tažkostí pri pôrode vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KUMD a DK“) - min. 95 %

· vek plemennice pri 1. otelení je 28 – 36 mesiacov ( prvé pripustenie jalovíc sa odporúca po dosiahnutí 20 mesiacov vo veku pri minimálnej hmotnosti 360 kg )

· priemerné medziobdobie je 360 - 400 dní, pri hodnotení tohto ukazovatela je treba zohladnit využitie embryotransfére

· dobré materské vlastnosti

Plemenné býky

· dosiahnutá telnost pri skoncenom pripárovacom období

· hodnotenie priebehu pôrodov a ich tažkost

Rastová schopnost

Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení plemena galloway (dalej len ,,GL“) a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

Systém zistovania hmotnosti je prevádzaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ v rámci KUMD a DK.

a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnost v 120, 210 a 365 dnoch

b) mäsová úžitkovost

Posudzovanie mäsovej úžitkovosti bude na základe dosiahnutých prírastkov v období jeho intenzívneho rozvoja v porovnaní s vrstovníkmi populácie, ale aj finálna hmotnost pri zabití .

Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilý osobami ZCHMD (dalej len ,,hodnotitelmi“) podla „Metodiky popisu a hodnotenia zovnajšku mäsových plemien dobytka a dojciacich kráv“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel zoznamovaný prostredníctvom tlacovej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie. Klást dôraz by sa mal hlavne na úžitkový typ, osvalenie, telesnú stavbu a hlavne koncatiny, ktoré sú u plemena galloway jednou z rozhodujúcich kategórií. Neoddelitelnou súcastou popisu exteriéru zvierata bude i vyjadrenie jeho chýb, ktoré sú popísané v plemennom štandarde. Hodnotenie zvierat bude vykonávané v chovoch, pri výberoch plemenných býckov, prípadne pri hodnotení na výstavách.

Súčastou lineárneho hodnotenia zovnajšku je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

Telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní

Telné jalovice

Kravy - po 3. otelení (na žiadost chovatela aj v inom období)

Plemenné býky - pri základnom výbere

Plemenné býky staršie ako pät rokov – len na žiadost chovatela

Štandard plemena

Srsthustá, pružná podsada, dlhé zvlnené pesíky

Zafarbenie

Anglicky

Skratka

Čierne

Black

B

Červené

Red

R

Žltohnedá až striebrohnedá

Dun

D

Biele s čiernou pigmentáciou

White (Park) Black

W(P)B

Biele s červenou pigmentáciou

White (Park) Red

W(P)R

Sedlové čierne - s bielym sedlom

Belted Black

BB

Sedlové žltohnedé až striebrohnedé - s bielym sedlom

Belted Dun

BD

Sedlové červené – s bielym sedlom

Belted Red

BR

Lahko strakaté - biele až šedé na ciernom základe

Rigget

RI

Zafarbenie zvierat musí zodpovedať popisu farebných rázov (vid. obrazová príloha).

Hlava krátka a široká

bezrohá, bez akýchkolvek náznakov rohov, volných rohov alebo dalších rudimentov

uši stredne dlhé, dobre osrstené, lahko smerujúce dopredu, správne postavené = "za desat minút 2 hodiny"

oci tmavé, velké a výrazné

široký mulec

Telomalého až stredného rámca

trup hlboký, kompaktný, symetrický

hlboký hrudník, u kráv s vyvinutým lalokom

správne zauhlená a dobre osvalená lopatka

dobre zauhlené rebrá

chrbát dlhý, rovný, pevný

pevná bedrová partia

nevýrazné bedrové klby

dobre osvalené

hlboké a plné slabiny

kostra jemná

chvost správne nasadený, u kráv je prípustný lahko zvýšený koren chvosta

Koncatinysprávne zauhlené, suché a pevné

široké a pevné paznechty

Minimálne telesné rozmery

 

Výška v krížoch (cm)

Hmotnost ( kg )

Krava po 1.otelení

120

450

Krava po 3.otelení

123

500

Dospelý plemenný býk ( 4 roky )

125

640

Ukazovatele mladých zvierat

Hmotnosť v:

120 dnoch

210 dnoch

365 dnoch

výška v krížoch

 

kg

v 365 dňoch

Jalovičky

100

160

240

110

Býcky

110

175

285

114

Vylučujúce znaky pre zápis do PK

· velmi tažká hlava

· netypické postavení uší

· náznaky rohov, volných rohov alebo dalších rudimentov

· silne vyjadrený kaprí chrbát

· odchýlky zafarbenia

· genetické chyby

Selekcný program

Selekcný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností zovnajšku, rastových schopností a úžitkových vlastností vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Pretože sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne aj konkrétne požiadavky selekcného programu.

Matky býkov

Za matky plemenných býkov budú vyberané len kravy zdravé, s odpovedajúcou plodnostou, dobrými materskými vlastnostami a so známym pôvodom zapísané v oddiele „A“ PK. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukcia, lineárne hodnotenie exteriéru a plemenné hodnoty (dalej len ,,PH“), stanoví Rada PK plemena GL a to na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v kontrole úžitkovosti. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov Rada PK plemena GL.

Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

· zápis do PK plemena GL v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Otcovia býkov

Pre zaradenie plemenného býka do tejto kategórie budú volené prísnejšie hladiska než u býkov smerujúcich do úžitkového kríženia. Býky takto vybrané by mali byt nasadzované do stád so zámerom cieleného pripárovania a produkcie nových záujmových línií plemenných býckov.

Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie exteriéru a PH, stanoví Rada PK plemena GL a to na základe priemerných výsledkov populácie, dalej rozhoduje o zaradení jedinca medzi otcov býkov v sporných prípadoch.

Produkcia a výber býkov do plemenitby

Vzhladom k systému chovu tohto plemena sa odchov potenciálnych plemenných býckov bude prevádzat zásadne formou odchovu u majitela, pri splnení požiadaviek v rámci KUMD a DK pre toto plemeno.

Obecné podmienky pre výber býcka do odchovu

· Pochádza od vybraných rodicov z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“

· Býcek splna kritériá pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK plemena GL

· Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou

· Zdravý býcek odpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia

· Splna štandard plemena

Plné zaradenie býkov do plemenitby je vhodné po dosiahnutí 18 mesiacov veku.

Import býka zo zahranicia

Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník hodnotený a vybraný komisiou (vid. bod 6.3.).

· býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena GL

Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

· miesto a dátum výberu

· dátum narodenia

· údaje o chovatelovi a majitelovi býka

· zoznam clenov komisie

· identifikacné údaje býka

· výsledok lineárneho hodnotenia

· výsledok výberu:

1. Vybraný - do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ ( línia GLV, VGL*)

2. Pri hodnotení exteriéru pocas základného výberu je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).

- do „Prirodzenej plemenitby“( línia GLV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy nie je splnená podmienka podla bodu 1.

3. Odročený

4. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

* skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vo vnútri línie (do císla 990). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

· línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)

· prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotení exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

Plemenné hodnoty

Odhad PH je vykonávaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, tak aj mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

Hodnotené vlastnosti:

· priebeh pôrodu

· hmotnost pri narodení

· hmotnost vo veku 120 dní

· hmotnost vo veku 210 dní

· hmotnost vo veku 365 dní

· lineárne hodnotenie exteriéru

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti Rada PK.

Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované

Rastová schopnost

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte

· RPH pre rast v priamom efekte

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte

· RPH pre rast v maternálnom efekte

Lineárne hodnotenie

· TR RPH pre telesný rámec

· KT RPH pre kapacitu tela

· OS RPH pre osvalenie

· UT RPH pre úžitkový typ

Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena GL v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

Všeobecné ustanovenia

Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“ , „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ , „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „ Štatút plemennej knihy GL“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutia vydáva Rada PK plemena GL.

Stiahni TU

Počítadlo návštev

Dnes 5

Včera 45

Týždenne 86

Mesačne 494

Spolu 401141