Štatút plemennej knihy plemena Galloway 

 

l. Základné  východiska plemennej knihy

1.1. Právnym základom štatútu  plemennej knihy (ďalej len ,,Štatút PK“) je zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o šľachtení a plemenitbe“),Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len ,,Vyhláška č. 372/2007“) a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat ( ďalej len ,,vyhláška 18/2001“) a stanov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku  (ďalej len ,, ZCHMD“).

1.2. Štatút PK bol vypracovaný v súlade s príslušnými záväznými smernicami a rozhodnutiami Rady Európskeho spoločenstva. Rešpektuje závery a odporúčania medzinárodných združení a federácií chovateľov mäsových plemien dobytka. Zakladá v tomto smere systém plemennej knihy (ďalej len ,,PK“) rovnocenný systémom platným v členských štátoch Európskej únie a vytvára tak predpoklady pre porovnateľnosť, všeobecné uznávanie výsledkov a produktov domáceho šľachtenia a je základným predpokladom pre medzinárodnú výmenu genofondu.

1.3. Štatút PK rešpektuje šľachtiteľský program plemena Galloway  v SR (pre označenie zvierat tohto plemena evidovaných v SR sa používa skratka GL).

1.4. MP SR podľa § 6, odsek 3, zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHMD postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3, odsek 1, písmeno h je ZCHMD oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia MP SR č. 984/1998-250. 

 

2. Účel plemennej knihy a jej plnenie 

2.1. Účelom PK je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie plemena GL v žiaducom smere, sústavné zvyšovanie jej výkonnosti, hospodárnosti a súčasne i konkurenčnej schopnosti plemena. 

2.2. Pre naplňovanie tohto účelu chovatelia plemena GL zriaďujú PK, ktorá:

- stanoví chovný cieľ a štandard plemena, programy a metódy šľachtenia, rozsah a metódy testovania a overovania jednotlivých vlastností a znakov na časovo určené obdobie, spravidla na dobu 10 rokov, 

- usmerňuje, poprípade zaisťuje ich realizáciu, hodnotí priebeh šľachtenia a vývoj plemena, 

- registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK,

- registruje a osvedčuje pôvod jedinca vrátane jeho plemenných hodnôt,

- stanoví parametre pre výber plemenných zvierat určených na reprodukciu populácie a zaisťuje ich výber,

- zverejňuje informácie o stave PK a hodnotách vybraných kategórií zvierat, 

- výsledky jednotlivých chovov a údaje o jednotlivých zvieratách zverejňuje len so súhlasom majiteľa (okrem údajov zverejňovaných v katalógoch pri výstavách a výberoch plemenných býkov), 

- spolupracuje so zahraničnými chovateľskými organizáciami plemena GL.

 

3. Vedenie plemennej knihy 

3.1. ZCHMD  zaisťuje činnosť spojenú s vedením PK. 

3.2. PK mäsových plemien dobytka je vedená formou počítačovej databázy. Je priebežne aktualizovaná preberaním údajov z prvotnej evidencie vedenej v chovoch zapísaných do RCH (register chovov) Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, údajov z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv a údajov odhadu plemenných hodnôt, ak sú k dispozícii. Organizáciou poverenou vedením centrálneho registra plemenárskych údajov hospodárskych zvierat a výkonom kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len KUMD a DK“) sú podla platného zákona o šlachtení a plemenitbe, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ( dalej len ,,PS SR“).

3.3. Správa, údržba a úprava softvéru PK je zaistená v súčinnosti s vedením databázy ZCHMD. Zmeny softvéru je možno vykonať len so súhlasom ZCHMD. 

 

4. Základné členenie plemennej knihy 

4.1. PK sa člení:

4.1.1. Vnútorne na: 

      -     hlavný oddiel A,

- oddiel B – len pre plemenné býky ( podľa podmienok uvedených v bode 5.2.1.3.).

4.1.2. Funkčne na: 

- register chovov (ďalej len ,,RCH“), pre evidenciu zapísaných a evidovaných chovov, riadnych a pridružených členov PK,

- vlastnú PK pre zápis jednotlivých býkov a kráv,

- plemenný register (ďalej len ,,PR“) pre registráciu potomstva zvierat zapísaných v PK, 

Za zviera zapísané v PK sa považuje zviera zapísané v hlavnom oddiele PK, na zvieratá zapísané v ostatných oddieloch sa prihliada ako na zvieratá registrované.

4.2. Jednotlivé zvieratá sú v dobe zápisu do PK začleňované podľa svojho genotypu a ďalších hľadísk do jedného z oddielov, označovaných písmenami A, B, C. Začlenenie prebieha na základe kritérií uvedených v článku 5.2. Štatút PK. Oddiel A je označovaný ako hlavný oddiel PK. Oddiel B a C  ako prípravné oddiely PK. 

4.3. V RCH sú evidované chovy, ktoré sa prihlásia za členov v PK, za podmienok uvedených v bode 5.1. Štatútu PK. 

4.4. Do oddielu A sa zapisujú býky a kravy spoločne. Zapisujú sa do neho jednotlivé zvieratá z chovov evidovaných v RCH na základe prihlášky ich majiteľa, prípadne z jeho poverenia (ďalej len  ,,plná moc majiteľa“). Podmienky pre zápis jednotlivých zvierat do príslušných oddielov PK sú uvedené v bode 5. 2. Štatútu PK. 

4.5. V PR je registrované potomstvo kráv z chovov evidovaných v PK. Podmienky pre registráciu sú uvedené v bode 5.3. Štatútu PK. Členenie do oddielov PK je vykonávané podľa 5.2.

4.6. Zvláštnu funkčnú, prípadne kvalitatívnu skupinu PK tvoria elitné zvieratá (napr. otcovia a matky býkov, dlho produkčné kravy, zvieratá s mimoriadnou hodnotou). Sú vyberané podľa kritérií stanovených a aktualizovaných v záznamoch PK. Netvoria však samostatný oddiel PK. 

 

5. Členenie plemennej knihy

5.1. Register chovov v PK

Za chov zapísaný v PK sa považuje súbor kráv plemena GL jedného majiteľa, ustajnených v jednej maštali, alebo súbor maštalí jednej farmy, ktorý má aspoň jednu plemennicu zapísanú do PK v hlavnom oddiele A.  

5.1.1. Všeobecné podmienky pre evidenciu chovov v registri PK 

Podmienkou pre evidenciu v registri chovov je hlavne:

a) riadne vedenie a uchovávanie predpísaných dokladov podľa zákona SR 194/2008 Z. z. a vyhlášky č. 18/2001 Z. z.,

b) riadne a včasné označovanie zvierat trvalými ušnými značkami podľa ustanovenia bodu 8 tohto štatútu, 

c) overovanie pôvodu zvierat podľa ustanovenia bodu 9 tohto štatútu, 

d) umožniť pôsobenie a inšpekcie v chove PK a predkladať nimi požadované doklady. 

5.2. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do plemennej knihy 

5.2.1. Býky

5.2.1.1. Do PK sa zapisujú býky jednotlivo, na základe prihlášky majiteľa a dokladov uvedených pod bodom č. 5.2.1.2. Býky, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, nemôžu byť do PK zapísané. Zápis do PK má trvalú platnosť. Pri zápise sa býky začleňujú podľa  podmienok uvedených v bode 5.2.1.3. do zodpovedajúceho oddielu PK. Začlenenie je možné meniť len na základe preukázateľných skutočností, uvedených v tomto bode. Podmienky pre zápis býkov a ich začlenenie do oddielov PK stanoví Rada PK plemena GL. 

5.2.1.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK  

Pre zápis býkov do PK je nutné doložiť: 

- potvrdenie o pôvode (ďalej len ,,POP“) vystavené zahraničnou organizáciou PK, pokiaľ nie je mladý býk zapísaný v PR, s minimálne dvoma generáciami predkov, 

- výpis z PR,

- pri dovezených býkoch starších ako 5 rokov (resp. dovezenej spermy týchto býkov) výsledky vlastnej plemennej hodnoty (ďalej len ,,PH“) pokiaľ sú známe, 

- overenie pôvodu podľa bodu 9,

- pridelené označenie a číslo štátneho registra býkov, ktorý pridelila poverená plemenárska organizácia. 

5.2.1.3. Podmienky pre zápis do oddielov PK 

Pre zápis do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky: 

Oddiel A: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí.

Oddiel B: Plemenná príslušnosť M 1 (bod 7 Štatútu PK), dve generácie predkov zapísaných alebo registrovaných v PK rovnakého plemena v SR, alebo v zahraničí. Do tohto oddielu sú preradené býky z oddielu A v prípade, že potomstvo týchto býkov vykazuje genetické chyby podľa kontroly dedičnosti zdravia, alebo potomstvo vykazuje exteriérové chyby v rozpore so štandardom.

5.2.2. Kravy 

5.2.2.1. Zápis do PK

Kravy sa zapisujú jednotlivo, za podmienok uvedených v bode 5.2.2.2. a na základe prihlášky chovu a jednotlivých zvierat do PK a záznamu do registra chovov. Vylúčenie nevhodných kráv pre vstup do PK bude označené v evidencii KUMD a DK. Pri zápise sa kravy začleňujú podľa  podmienok uvedených v bode 5.2.2.3. do zodpovedajúceho oddielu PK. Začlenenie je možné meniť len na základe preukázateľných skutočností, uvedených v tomto bode. V neurčitých prípadoch rozhoduje o zaradení do skupiny Klub chovateľov GL.  Zápis do PK má trvalú platnosť.

5.2.2.2. Všeobecné podmienky pre zápis do PK

Do PK sa zapisujú kravy z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH, pochádzajúce z vlastného chovu, alebo získané z iného evidovaného chovu. Ďalej sa zapisujú importované plemennice mäsového plemena zapísané v PK v krajine svojho pôvodu, s overeným POP. 

5.2.2.3. Podmienky pre zápis do oddielu PK 

Pre zápis kráv do príslušných oddielov PK platia tieto podmienky: 

Hlavný oddiel PK

oddiel A:

- plemenná príslušnosť Ml (bod 7 Štatútu PK), 

- rodičia a prarodičia zapísaní v plemennej knihe v SR alebo v zahraničí, zaradenie zodpovedá oddielom PK v SR. Pokiaľ je matka zapísaná v oddiele B, musia byť dve generácie jej predkov zapísané v tomto oddiele. Potomstvo týchto zvierat musí zodpovedať štandardu plemena.

5.2.2.4. Rada PK plemena GL môže odmietnuť zápis do PK samčieho i samičieho potomstva, ktoré nezodpovedá štandardu, prípadne preukazne zhoršuje úroveň svojho potomstva, ktoré nie je v súlade s programom a cieľom šľachtenia plemena. 

5.3. Potomstvo 

5.3.1. Uvedené v PR 

V  PR sa eviduje potomstvo kráv a býkov zapísaných v PK v tomto rozsahu: 

Samičie potomstvo: 

a) až do doby zápisu do PK kráv, 

b) alebo najmenej do 5 rokov veku, pokiaľ nebolo zaradené do KUMD a DK. 

Samčie potomstvo: 

a) určené majiteľom na ďalší chov až do doby výberu na plemenitbu, 

b) alebo najmenej do 2 rokov veku, pokiaľ nebolo predvedené k základnému výberu. 

Zvieratá sa zaraďujú len do hlavného oddielu PK. 

5.3.2. Všeobecné podmienky pre registráciu v PR

 V PR sú registrované zvieratá, ktoré: 

- pochádzajú z chovov zapísaných alebo evidovaných v RCH,

- sú riadne označené podľa platných predpisov, 

- majú overený pôvod podľa ustanovenia bodu 9.1. štatútu PK.

5.4. Zvieratá zapísané podľa doterajšieho systému PK sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu, ale budú začlenené do príslušných oddielov PK v zmysle tohto štatútu. 

5.5. Údaje z KUMD a DK, reprodukcia a ďalšia evidencia uložená v databáze, alebo vedená v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu. 

5.6. Zápis a začlenenie majú trvalú platnosť, okrem bodu 5.2.1.3.

 

6. Členstvo v plemennej knihe

Členmi plemennej knihy plemena Galloway sú chovatelia, ktorí majú aspoň jednu plemennicu zapísanú do oddielu A. 

 

7. Definícia plemena a označenie kódom 

7.1. Za čistokrvné zviera sa považuje: 

a) plemenný býk, ktorý splnil podmienky pre zápis do A oddielu PK, 

b) plemennice, spĺňajúce podmienky pre zápis do A oddielu PK.  

7.2. Pri zápise a registrácii zvierat v plemennej knihe sa rozlišuje následná plemenná príslušnosť: 

M1 genetický podiel mäsového plemena Galloway je 100,0 %  

7.3. Kódové označenie uvedené v bode 7.2. sa používa vo všetkej plemenárskej dokumentácii.

7.4. Potomstvo týchto zvierat sa zaraďuje do PK podľa ustanovenia bodu 5.2. až 5.3. Štatútu PK. 

7.5. Importované zvieratá s doloženým pôvodom a zapísané, či registrované v PK v krajine pôvodu sú na požiadanie majiteľa zapísané do príslušného oddielu PK. V tejto súvislosti môže Rada PK zo závažných dôvodov odmietnuť zápis či registráciu do PK. Za závažný dôvod sa považuje hlavne: 

- zdravotný stav zvierat (po spresnení ŠVPS SR), 

- alebo preukázaná nízka genetická úroveň zvierat vedúca k zhoršeniu výsledkov v populácii, ktorá nie je v súlade so šľachtiteľským programom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou štatútu PK. 

 

8. Označovanie dobytka v PK 

8.1. Všetok dobytok mäsových plemien v SR je označovaný podľa a Vyhlášky MP SR č. 372/2007 Z. z.  

8.2. Zápis zvieraťa do PK sa označuje v databanke a vo všetkých záznamoch PK 15-miestnym numerickým znakom, kde:

prvé 3 čísla  - označujú číslo chovu v PK, 

ďalších 12 čísel – vlastným číslom zvieraťa z ušnej značky.

Toto číslo je označované ako číslo plemennej knihy .

8.3. Zvieratá zapísané v zahraničných plemenných knihách sú v PK evidované pod číslom PK z krajiny pôvodu.

8.4. Pomenovanie plemenných býkov vyjadruje vzťah k ročníku narodenia. Mená zvierat narodených v roku 1992 a skôr, pri novom pomenovaní, začínajú začiatočným písmenom A  alebo B. Ročník narodenia 1993 začína písmenom C, ročník 1994 písmenom D a ďalej pokračujú v jednotlivých ročníkoch podľa poradia písmen v abecede (E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U,V, Z). Po vyčerpaní tejto rady pokračuje označovanie ďalšieho ročníku od písmena A. Zvieratá evidované v zahraničných plemenných knihách sú evidované podľa mien, pod ktorými sú evidované v týchto knihách. U plemenníc nie je pomenovanie vyžadované.

8.5. Chovom registrovaným v RCH je pridelené ,,Evidenčné číslo chovu RCH“, Evidenčné čísla v RCH slúžia pre vnútorné vedenie PK.  

 

9. Stanovenie a overovanie pôvodu dobytka v PK a údajov o jeho hodnote 

9.1. Východiskom pre stanovenie pôvodu dobytka je ,,Sprievodný doklad zvieraťa - pas“ a ,,Register chovu“ vyhotovený z Centrálnej evidencie v súlade s Vyhláškou MP SR č. 372/2007 Z. z. 

9.2. Hodnotenie údajov o teľnosti plemennice po býkovi uvedenom v preukaze plemennice a pôvod teľaťa sa povinne overujú testom paternity a maternity. 

9.3. Pôvod zvierat overuje akreditované laboratórium v súlade s zaužívaným postupom ( test DNA alebo krvný typ): 

- pri všetkých býkoch zaradených do plemenitby, 

- pri všetkých plemenniciach používaných ako darkyne embryí,

- pri všetkých plemenniciach, od ktorých sa produkujú plemenné býky,

- náhodne vybranému potomstvu testovaných býkov, 

- pri plemenniciach a potomstve narodeného po prenose embryí na žiadosť majiteľa alebo kontrolného orgánu PK, 

- pri teľatách na žiadosť majiteľa býka alebo spermy

- u všetkých plemenníc pri žiadosti o zapísanie do hlavného oddielu PK. 

9.4. Na účely zápisu zvierat resp. ich potomstva do PK sa vyžaduje:  

- u býkov pri základnom výbere – u importovaných býkov - POP s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,

- u býkov pri základnom výbere – u býkov z domácej produkcie – výpis z PK s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,

- u plemenníc - POP s dvomi známymi generáciami predkov, 

- u samičích pohlavných buniek a embryách - POP darkyne s dvomi známymi generáciami predkov a overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA.

9.5. Pre stanovenie pôvodu importovaných zvierat, spermy, samičích buniek a embryí sa na účely zápisu zvierat, prípadne ich potomstva do PK vyžaduje: 

      - u býka - POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA a výsledky kontroly dedičnosti (ďalej len ,,KD“) z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,

      - u spermy - kópiu POP s dvomi generáciami predkov,  overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA a výsledky KD býka z krajiny pôvodu – pokiaľ sú tieto údaje v krajine pôvodu zisťované,

     - u plemenníc - POP s dvomi generáciami predkov, overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA,

       -  u teľných plemenníc - POP s dvoma generáciami predkov s overenie pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópiu POP použitého býka s overeným pôvodom v akreditovanom laboratóriom podľa DNA,

a krvného typu alebo DNA genotyp pripusteného býka,

      -  u samičích pohlavných buniek a embryách – POP darkyne s dvomi generáciami predkov s overením pôvodu akreditovaným laboratóriom a kópia POP otca overením pôvodu akreditovaným laboratóriom podľa DNA.     

POP musí byť potvrdené príslušnou PK krajiny pôvodu. 

9.6. Údaje o rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej hodnote zvierat a údaje o reprodukcii sa získavajú zo záznamu z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie, uložených v databanke ZCHMD. Spôsob spracovania a overovania týchto údajov je spracovaný v programovom riešení týchto systémov. 

 

10. Potvrdenie o pôvode plemenného dobytka

10.1. Za plemenný dobytok sa považujú býky a kravy zapísané v oddiele A PK, ich potomstvo zapísané v plemennom registri PK a pre tento účel i samičie pohlavné bunky a embryá od plemenníc zapísaných v PK. Oficiálnym dokladom o identite, pôvode a hodnote plemenného dobytka je  POP.

10.2. POP obsahuje minimálne tieto údaje:

• názov: Potvrdenie o pôvode,

• názov vydávajúcej chovateľskej organizácie,

• názov plemennej knihy,

• plemeno,

• pohlavie,

• číslo zápisu v PK,

• dátum vydania POP,

• systém identifikácie,

• identifikačné číslo,

• dátum narodenia,

• meno a adresa chovateľa,

• meno a adresa majiteľa,

• pôvod zvieraťa:

Otec | Otec otca | Matka otca |

Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. |

Matka | Otec matky | Matka matky |

Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. | Plemenná kniha č. |

• dostupné výsledky kontroly úžitkovosti,

• aktualizované výsledky stanovenia genetickej hodnoty zvieraťa vrátane dedičných zvláštností a chýb zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov (keď nie sú výsledky stanovenia genetickej hodnoty dostupné na internete),

• u teľných samíc dátum inseminácie alebo plemenitby a identifikácia býka darcu,

• meno a postavenie podpísanej osoby, dátum a miesto vydania potvrdenia a podpis jednotlivca povereného vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

 ZCHMD stanoví požiadavky a vzory POP diferencovane pre jednotlivé kategórie dobytka.

10.3. POP na plemenné býky vystavuje PK po základnom výbere býka. Na POP sú uvedené základné údaje o výsledku základného výberu a údaje o vlastnej úžitkovosti, prípadne plemenné hodnoty. Originál POP sa vydáva na žiadosť predávajúceho. Pre účely predaja semena, dokladu o pripustení a pod. vystavuje PK overenú kópiu POP.

10.4. POP na plemenné kravy a jalovice, samičie pohlavné bunky a embryá sa vystavuje pri každom predaji. Pre účely tuzemského predaja vystavuje POP na žiadosť predávajúceho PK do 30 dní po predaji. Pre účely vývozu plemenných zvierat sa vystavuje POP na žiadosť predávajúceho alebo ním poverenej organizácie. 

10.5. PK vedie prehľad o vydaných POP. Zmeny, opravy a doplnky v POP môže uskutočniť len vystavujúca organizácia, ktorá uchováva druhopisy POP a môže v odôvodnených prípadoch vystaviť i duplikát POP. 

10.6. Na kravy a jalovice registrované v príslušnom prípravnom oddiele PK vystavuje PK „Výpis z plemennej knihy“ (ďalej len ,,výpis“), ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP.

10.7. Pre ostatné účely (výber zvierat, ponuky k predaju, hodnotenie chovov a pod.) vystavuje PK výpis, ktorý však nemá platnosť POP a nemusí obsahovať všetky náležitosti POP. Výpis sa vystavuje na žiadosť majiteľa, prípadne ním poverenej organizácie a pre potreby ZCHMD.  Vzor výpisu stanoví PK. 

 

11. Rada plemennej knihy 

11.1. Pre riadenie PK sa zriaďuje v súlade so stanovami ZCHMD Rada PK plemena  GL.

11.2. Úlohou Rady PK je zvlášť: 

- organizačné a technické riadenie PK,

- stanovenie metodických postupov vedenia PK,

- koordinácia kritérií pre zápis do oddielov PK a výberu zvierat,

- stanovenie metodických podkladov pre programové riešenie a jeho konzultácie, 

- kontrola plnenia podmienok pre zápis do PK a vedenie PK, 

- príprava šľachtiteľského programu, hodnotenie jeho plnenia a stanovenie chovného cieľa, 

- prejednávanie a povoľovanie výnimiek z jednotlivých ustanovení Štatútu PK,

- navrhovanie finančného poriadku a rozpočtu PK. 

 

12. Medzinárodná spolupráca

12.1. ZCHMD je nositeľom PK a Klub chovateľov plemena  GL je garantom PK mäsových plemien dobytka voči zahraničiu. Zastupuje chovateľov vo všetkých medzinárodných organizáciách chovateľov. 

12.2. ZCHMD v tomto smere zabezpečuje priame kontakty s jednotlivými zahraničnými chovateľskými organizáciami. Pri riešení metodických, organizačných a technických postupov PK, vrátane vymedzení a uznávaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami. 

12.3. Rada PK je zodpovedná ZCHMD za dodržiavanie záväzných dohôd prijatých na medzinárodnej úrovni k vedeniu PK. 

 

13. Sankcie a postihy 

13.1. Členstvo chovateľov v PK nesie so sebou povinnosti. Každý člen sa zaväzuje v dôsledku svojho členstva rešpektovať ustanovenia PK určené na to, aby PK nebola nikým poškodená morálne ani materiálne a nebola poškodená dobrá povesť PK.

13.2. Rada PK bude pracovať ako komisia pre sankcie a spory, pokiaľ je na tento účel špeciálne zvolaná. V prípade, že má rozhodnúť o závažných sankciách, vypočuje dotyčného chovateľa. 

13.3. Rada sa zaoberá každou sťažnosťou, ktorú podá predseda Rady, alebo doporučeným listom člen PK. 

13.4. Rada rozhoduje o vyšetrení sporu alebo sťažnosti bez odkladov. 

13.5. Rada PK môže zo závažných dôvodov (napr. zdravotný stav, hrubé nedostatky technológie chovu alebo evidencie, jednanie v rozpore s zákonnými predpismi a týmto Štatútom a pod.) odmietnuť, zrušiť, alebo pozastaviť evidenciu v registri chovov. 

13.6. Sankcie a tresty podľa výroku Rady PK budú zaznamenané. Po rozhodnutí o sankciách budú finančné alebo iné postihy ihneď požadované a vymáhané. 

13.7. Použitie sankčného postihu ukladá príslušnému chovateľovi povinnosť uhradiť všetky náklady bez výnimky, ktoré museli byť vynaložené na nutné zistenie a preskúmanie priestupku. Ďalej všetky náklady na zverejnenie prípadu a na prípadné vylúčenie zvierat potrestaného chovateľa z PK. 

 

14. Záverečné ustanovenie 

14.1. Výnimky z jednotlivých ustanovení Štatútu PK v zdôvodnených prípadoch udeľuje Rada PK. 

14.2. Štatút PK plemena GL nadobúda platnosť po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

 

Schválené členskou schôdzou ZCHMD v Trenčíne , dňa 23. 04. 2009

 

Stiahnuť

Počítadlo návštev

Dnes 5

Včera 45

Týždenne 86

Mesačne 494

Spolu 401141