1. História a základná charakteristika plemena

Ide o jedno z najstarších európskych plemien, ktorého história siaha až do doby kamennej. Dexter pochádza z južného a juhozápadného Írska, kde sa rozšíril medzi malými hospodárstvami v horských oblastiach. Plemeno bolo známe ako „poorman´s cow“, čo v preklade znamená „krava chudobných“.
V roku 1845 David Low vo svojej práci o írskom dobytku napísal, že plemeno dexter vďačí za svoj moderný vzhľad, meno a pravdepodobne aj vlastnosti, istému pánovi Dexterovi, konateľovi pána Hawardena, ktorý prišiel do Írska v roku 1750 a usídlil sa v oblasti Tipperary. Low uvádza, že Dexter vybral najlepšie jedince odolného horského dobytka z tejto oblasti a dosiahol vysokú úroveň. Najstarší oficiálny záznam je dochovaný z roku 1879 v „Royal Dublin Society“. Plemenná kniha bola založená v roku 1880. Po prvý krát bolo plemeno oficiálne vyvezené z krajiny pôvodu do niekoľkých oblastí Anglicka v roku 1882. Zvieratá boli prvý krát oficiálne predstavené na Kráľovskej výstave v Norwich v roku 1886. Z írskych pastvín toto plemeno takmer vymizlo, ale našťastie bolo zachované v čistokrvnej forme v mnohých malých stádach v Anglicku.
Dexter bolo pôvodne plemeno s kombinovanou úžitkovosťou, ale väčšina chovateľov je zameraná na jednostrannú produkciu, či už mliekovú, alebo mäsovú. Zvieratá dovezené do SR sú zamerané na produkciu mäsa v systéme dojčiacich kráv. Dexter je najmenšie európske plemeno hovädzieho dobytka. Plemeno sa chová v dvoch typoch: krátkonohý a dlhonohý variant. Tieto varianty sú podmienené prítomnosťou génu pre chondropláziu v populácii. Dlhonohé zvieratá nie sú nositeľmi génu pre chondropláziu, naproti tomu krátkonohé sú heterozygóti. Homozygoti v géne pre chondropláziu sa rodia mŕtve, znetvorené, vyskytujú sa tzv. buldočie hlavy. Preto je nevhodné páriť medzi sebou dve krátkonohé zvieratá. Populácia je na tento gén testovaná, pretože malé jedince dlhonohej formy sa exteriérovo podobajú jedincom krátkonohým.
Plemennice v dospelosti dosahujú hmotnosť 270 - 350 kg (výnimočne až 450 kg), býky v dospelosti vážia do 500 kg. Výška v krížoch kráv je v rozpätí 91 až 112 cm. Býky majú v dospelosti výšku v kohútiku 96 až 121 cm.
Zafarbenie je primárne plášťové čierne a prípustné sú aj varianty červené (RED) a sivé (DUN). Prípustné sú biele odznaky na bruchu od úrovne pupka do medzinožia. Dexter je prirodzene rohaté plemeno, ale okolo roku 1990 sa začali v populácii objavovať aj bezrohé jedince. Rohy majú stredne silné, stáčajú sa mierne dohora a do vnútra. U býkov by nemali byť tak zatočené dohora ako u plemenníc. Odrohovanie zvierat a genetická bezrohosť sú prípustné.
Plemeno sa vyznačuje pokojným temperamentom, nenáročnosťou, prispôsobivosťou a dobrým telením. Zvieratá majú vzhľadom k svojej hmotnosti relatívne veľkú plochu paznechtov a preto je plemeno veľmi vhodné na spásanie mokrých a podmáčaných oblastí, ktoré minimálne devastujú ušliapaním oproti iným mäsovým plemenám. Dexter je prispôsobivý, vhodný takmer do všetkých klimatických podmienok a na rôzne typy pastvín. Ak má dostatok potravy a prístrešok, je schopný prežiť aj v extrémnych podmienkach. V niektorých štátoch využívajú insemináciu býkmi dexter na málo rozvinuté jalovice. Telenie je vždy bezproblémové, teľatá sú veľmi vitálne a krížence v dospelosti dosahujú 7/8 veľkosti matky.
Kravy sú vynikajúce matky, ťažké pôrody sa vyskytujú len veľmi výnimočne a teľatá sú pri pôrodnej hmotnosti 15 – 20 kg veľmi vitálne bezprostredne po pôrode. Plemeno je veľmi rané, jalovice môžu byť pripúšťané vo veku 15 - 18 mesiacov. Zvieratá sú dlhoveké, nie je výnimočné, že je v stáde časť kráv schopných reprodukcie do veku 20 rokov. Kravy sú mliečne, teľatá dosahujú vysokú hmotnosť pri odstave.
Jedince tohto plemena dosahujú jatočnú zrelosť veľmi skoro, mäso má výbornú chuť, kvalitu aj mramorovanie. Pri pastevnom výkrme volov bez prídavku jadra je dosiahnutá jatočná zrelosť vo veku 20 – 24 mesiacov s hmotnosťou jatočného tela 145 – 220 kg pri výťažnosti 56 % a viac.

2. Chov plemena dexter vo svete

Za posledných 25 až 30 rokov sa v šľachtení plemena dexter dosiahli vynikajúce výsledky. Plemeno je veľmi prispôsobivé, reaguje dobre na meniace sa klimatické podmienky, čo potvrdzuje fakt, že sa rozšírilo do mnohých krajín sveta. Okrem iných krajín boli zvieratá vyvezené do Austrálie, na Nový Zéland, Kubu, do Argentíny, Kene, Zimbabwe, Talianska, Belgicka, Dánska, do Nemecka a Českej republiky. Väčšina krajín má svoje vlastné združenia chovateľov tohto plemena, ktoré sa intenzívne venujú šľachteniu a plemenitbe, a ktoré dokazujú obľúbenosť plemena po celom svete.

Veľká Británia: plemeno je tu chované pastevným spôsobom do troch rokov veku. V dôsledku obavy z BSE britská vláda zaviedla legislatívu zakazujúcu výkrm a predaj zvierat starších ako 30 mesiacov. To znamená, že voly musia byť kŕmené špeciálnou jadrovou kŕmnou zmesou na dosiahnutie jatočnej zrelosti do veku 30 mesiacov. Bez takejto zmesi sa stáva, že zvieratá nemajú dostatočné množstvo podkožného tuku, čo je z britského kulinárskeho pohľadu nežiaduce.

USA: Tu sú zvieratá porážané vo veku 18 mesiacov, kedy je z hľadiska konzumentov najlepšia porážková hmotnosť, čo sa prejaví na kvalite mramorovania mäsa, má dostatočne tmavú farbu pri výťažnosti medzi 50 - 70 %.

Kanada: V roku 2006 bolo v Kanade menej než 250 kráv v plemennej knihe, čím sa toto plemeno dostalo na zoznam ohrozených kanadských druhov.

Dánsko: Prví zástupcovia tohto plemena boli do Dánska dovezení v roku 1987 z desiatich najlepších stád v Anglicku. Vďaka kvalitnému šľachtiteľskému programu sú v Dánsku jedny z najlepších zvierat tohto plemena na svete. Dánsko chová len dlhonohý variant plemena.

3. Vývoj stavov v SR

V roku 2015 boli zakúpené prvé teľné jalovice z Dánska firmou MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica. V roku 2016 k nim pribudol plemenný býk rovnako z Dánska.

4. Chovný cieľ a plemenný štandard

4.1. Chovný cieľ
Pri šľachtení plemena dexter je kladený dôraz na zlepšenie či stabilizáciu úrovne znakov charakterizujúcich jeho vynikajúce materské vlastnosti, pri zachovaní mäsovej úžitkovosti, ktorá sa pri tomto plemene vyznačuje typickým utváraním tela (malý telesný rámec, dostatočne široké a hlboké telo s dobre zaobleným stehnom a tiež rovnomerným osvalením), ale tiež na udržanie ďalších charakteristických vlastností plemena (ranosť, dlhovekosť, odolnosť, prispôsobivosť, pokojný temperament a vynikajúca konverzia krmiva).

4.2 Základné parametre chovného cieľa

4.2.1. Reprodukčné a ukazovatele Dobrá reprodukcia a plodnosť je u všetkých mäsových plemien hovädzieho dobytka rozhodujúcim predpokladom efektivity chovu. Na ich výsledkoch, vyjadrených v konečnej fáze počtom živo narodených teliat, sa podieľajú rovnakou mierou obe pohlavia, ako plemennice tak aj býky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým počet teľných plemenníc a počet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená i ďalšími činiteľmi, ako je zdravotný stav, úroveň výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovať aspoň 90 teliat na 100 kráv základného stáda, pri medziobdobí do 365 dní. K zaisteniu dostatočného počtu zvierat pre účely čistokrvnej plemenitby aj úžitkového kríženia je nevyhnutné využívať všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

4.2.1.1. Plemennice

 • počet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda - minimálne 90
 • hodnotenie obtiažnosti pôrodov vyjadrené podielom ľahkých pôrodov podľa metodiky kontroly úžitkovosti mäsových plemien a dojčiacich kráv (ďalej len „KÚMPaDK“) - minimálne 95 %
 • vek pri 1. otelení by nemal byť vyšší než 30 mesiacov, ideálne do 24 mesiacov, pričom snahou je prvé pripustenie vo veku 15 - 18 mesiacov
 • priemerná dĺžka medziobdobia je 365 dní

4.2.1.2. Plemenné býky

 • býky v inseminácii - hodnotenie podľa indexu plodnosti
 • býky v prirodzenej plemenitbe - počet plemenníc v závislosti na dĺžke pripúšťacieho obdobia na základe podkladov KÚMPaDK, prípadne centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“)
 • hodnotenie priebehu pôrodov a hmotnosti teliat pri narodení - na základe výsledkov KÚMPaDK

4.2.2. Rastová schopnosť
Plemeno dexter je napriek svojmu malému telesnému rámcu relatívne výkonné plemeno. To je dané najmä výbornou mliečnosťou matiek a vysokou rastovou schopnosťou teliat. Tieto vlastnosti je treba v populácii fixovať a pokiaľ možno i posilňovať. Keďže nie je možné ísť cestou zväčšovania rámca tela, je potrebné klásť dôraz na chovateľskú i jatočnú ranosť plemena. KÚMPaDK by mala byť základným prostriedkom pri šľachtení plemena dexter a mala by zaisťovať dôsledné naplnenie selekčného a šľachtiteľského programu. Systém zisťovania hmotností je vykonávaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv“:
a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnosť vo veku 120, 210 a 365 dní
b) výkrmová schopnosť a jatočné výsledky - pre hodnotenie tohto ukazovateľa je potrebné využívať protokoly o klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka systémom SEUROP zbieraných od chovateľov

4.3. Hodnotenie exteriéru Hodnotenie exteriéru je vykonávané pracovníkmi ZCHMD podľa „Metodika popisu a hodnotenia zovňajšku mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv“ a je evidované v plemennej knihe mäsových plemien, ktorú vedie ZCHMD. O výsledku hodnotenia je chovateľ informovaný prostredníctvom tlačovej zostavy. Zostava obsahuje identifikačné údaje chovateľa, meno hodnotiteľa, číslo zvieraťa, dátum narodenia, dátum merania a váženia, dátum bonitácie, aktuálnu hmotnosť, výšku v krížoch, bodové hodnotenie za jednotlivé ukazovatele, výsledné bodové hodnotenie. Pri hodnotení je potrebné venovať pozornosť znakom mäsovej úžitkovosti, a to i napriek tomu, že dexter je plemeno rustikálne. Malý rámec tela je najdôležitejším plemenným znakom, a teda treba šľachtenie zamerať na udržanie optimálnej výšky v krížoch. Z reprodukcie sú vyradené zvieratá s vyradzujúcimi znakmi. Pri býkoch sú požadované korektné končatiny. Hodnotené sú nasledovné kategórie:
Teľatá – v stupni KÚMPaDK „A“ vo veku 171 – 290 dní
v stupni „B“ vo veku 90 –250 dní
Teľné jalovice
Kravy - po 3. otelení, na žiadosť chovateľa aj v inom termíne
Plemenné býky - pri základnom výbere
Plemenné býky staršie ako tri roky – na žiadosť chovateľa aj v inom termíne
Súčasťou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šľachtiteľského programu plemena dexter (v tabuľkovej časti za textom) bodové hodnotenie za hmotnosť a výšku v krížoch pre všetky vekové kategórie zvierat.

4.4. Štandard plemena
Sfarbenie: Základom je celoplášťové čierne sfarbenie. Môžu sa vyskytovať aj jedince celoplášťového červeného sfarbenia (RED) a jedince celoplášťovo sivé (DUN). Farebné varianty RED a DUN môžu byť od svetločervenej až po červenočiernu, alebo od farby bielej kávy až po takmer čiernu. Všetky tri sfarbenia sú rovnocenné, žiadne nesmie byť v plemenitbe preferované, alebo potláčané. Biele znaky sú povolené len na spodnej strane brucha a to od oblasti pupka po zadné medzinožie, oblasť vemena, alebo mieška. Prípustný je aj biely koniec chvosta. Ostatné biele sfarbenie je vylučujúcim znakom do plemennej knihy.

Hlava: Krátka a široká, ladne sa zužujúca smerom k širokému mulcu.

Krk: Hlboký a silný, nie príliš krátky ani príliš dlhý s plynulým prechodom na plece. Hlava by mala byť nesená nad úrovňou chrbtice (kohútika).

Rohy: Pomerne malé a stredne hrubé. Pri kravách sa stáčajú mierne dohora a dovnútra, pri býkoch sú naklonené skôr dopredu. Odrohovanie je povolené. V populácii sa vyskytujú aj bezrohé jedince. Rohaté i bezrohé zvieratá sú si pri hodnotení rovnocenné. Do budúcnosti je možné predpokladať, že chovatelia budú preferovať viac bezrohé jedince.

Trup: Široká hruď poskytuje dostatočný priestor pre srdce a pľúca. Dobre klenuté rebrá, široké bedrá, široké a plné boky, klenuté stehno. Chrbtová línia je rovná, nevýrazné nasadenie chvosta. Dĺžka trupu od kohútika po koreň chvosta by mala byť rovnako dlhá alebo dlhšia ako výška v kohútiku.

Končatiny: Požadované sú suché končatiny s korektným postojom zozadu i zboku s primeranou dĺžkou sponky. Paznechty tmavé.

Býky: Dostatočne vyvinuté súmerné semenníky. Len jeden zostúpený semenník je dôvodom na nezapísanie do plemennej knihy.

Kravy: Vemeno vysoko zavesené s plným závesným väzom. Cecky pravidelne rozmiestnené, primerane dlhé a nie príliš hrubé.

Koža a srsť: Koža voľná a elastická.

4.5. Ciele šľachtiteľského programu

Hmotnosť mladých zvierat:

 

Kategória

Hmotnosť v kg

Výška v krížoch v cm

120 dní

210 dní

365 dní

365 dní

Býčky

100

175

225

99

 

 

 

 

 

Jalovičky

90

155

180

95

Telesné rozmery dospelých zvierat:

Kategória

Výška v krížoch v cm

Hmotnosť v kg

Prvôstky

108

270

Kravy (po 3. otelení)

115

325

Plemenné býky nad 3 roky

116

425

Vylučujúce znaky pre zápis do PK

 • hrubé exteriérové vady chyby
 • pri býkoch chybné končatiny (postoj, mechanika pohybu, zauhlenie a podobne)
 • biele znaky na iných ako povolených častiach tela
 • nervozita a agresivita
 • genetické defekty s výnimkou heterozygotných nositeľov génu pre chondropláziu

5. Selekčný program

Selekčný program je súbor opatrení, ktorý má za cieľ, na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastových schopností, úžitkových a reprodukčných vlastností, vybrať pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného cieľa.

5.1. Matky býkov
Chov a výber matiek plemenných býkov bude vykonávaný v chovoch s čistokrvnou plemenitbou zapojených do kontroly úžitkovosti mäsového dobytka stupňa „A“. Matky býkov sú vyberané na základe plemenných hodnôt pre priebeh pôrodov, hmotnosť teliat pri narodení, v 120, 210 a 365 dňoch veku a na základe hodnotenia exteriéru a výsledkov reprodukcie. Z reprodukčných ukazovateľov je hodnotená dĺžka medziobdobia. Pri hodnotení zovňajšku musí matka býkov vo všetkých ukazovateľoch dosiahnuť minimálne požadované hodnotenie, a to 5 bodov. Ako matka býkov môže byť podmienečne zaradená prvôstka alebo jalovica, ktorá je využitá ako darkyňa embryí. Podmienkou sú jej plemenné hodnoty prevyšujúce priemer populácie a výber jej rodičov podľa kritérií pre otca a matky býkov. Zaradenie plemenníc do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude sa upresňovať.
Všeobecné podmienky pre výber matky býkov
• zápis do plemennej knihy v odd. A
• dobrý zdravotný stav

5.2. Otcovia býkov
Otcovia býkov sú vyberaní podľa vypočítaných plemenných hodnôt, ktoré sa upresňujú na základe hodnotení exteriéru a vlastnej úžitkovosti. Plemenné hodnoty sú odhadnuté pre priebeh pôrodu, hmotnosť pri narodení, vo veku 120, 210 a 365 dní.
Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov
• zápis do plemennej knihy v odd. A
• dobrý zdravotný stav

Výber otcov býkov je zaisťovaný z
• býkov z inseminácie
• býkov z prirodzenej plemenitby

6. Produkcia a výber býkov do plemenitby

6.1. Odchov plemenných býčkov
Odchov mladých plemenných býkov prebieha u chovateľa alebo na uznanom testačnom zariadení – Odchovni plemenných býkov (ďalej len „OPB“).

6.1.1. Všeobecné podmienky pre výber býčka do odchovu
• Pochádza od vybraných rodičov z chovu zapojených do KÚMPaDK stupňa „A“
• Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou
• Dobrý zdravotný stav
• Spĺňa štandard plemena

6.1.2. Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

6.1.2.1. Odchov u chovateľa
Chovateľ má možnosť odchovať býčka mimo testačného zariadenia. Pri tomto systéme nie je sledovaný prírastok v období testu, ale len prírastok od narodenia a sú sledované výsledky KÚMPaDK. Takto odchované býky sú predvedené k základnému výberu priamo u chovateľa.

6.2. Selekčné kritériá pre výber býkov do plemenitby

6.2.1. Odchov na uznanom testačnom zariadení (OPB)
• býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena

6.2.2. Odchov u chovateľa
• býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena

6.2.3. Import býka zo zahraničia
Pôvod býka musí byť doložený podľa platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byť plemenník ohodnotený a vybraný Výberovou komisiou (viď bod 6.3.). Býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena. Výber plemenníka však musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie o prijímaní, resp. použití čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka na plemenitbu.

6.3. Spôsob a kritériá pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby
Býky sú vyberané komisiou, ktorú podľa § 8 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zriaďuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje najmä:
• miesto a dátum výberu
• dátum narodenia býka
• údaje o chovateľovi a majiteľovi býka
• zoznam členov komisie
• identifikačné údaje býka
• výsledok lineárneho hodnotenia
• výsledok výberu:

1. Vybraný
- do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“
Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálne hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovateľov (povolené 1 x 5 bodov za veľkosť tela).

- do „Prirodzenej plemenitby“
Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálne hodnota 4 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovateľov.

2. Odročený
Odročený môže byť len býček, ktorý je v deň základného výberu liečený na úraz, odročený je spravidla o 4 týždne

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)
Býček je vyradený pred základným výberom ak neplní podmienky stanovené týmto Šľachtiteľským programom k predvedeniu na základný výber, (hmotnosť vo veku 120, 210 a 365 dní, výška v krížoch vo veku 365 dní)

Býček je vyradený ak :
• nedosiahol pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálne hodnota 4 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovateľov
• vykazuje vady mechaniky a zauhlenia končatín
• vykazuje vady povahy (nepokojnosť, bojazlivosť, rabiátny temperament, poprípade útočnosť na personál)

7. Testovanie a posudzovanie (KÚMPaDK)

Testovanie a posudzovanie je vykonané podľa „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podľa „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv“.
Plemenné hodnoty
Odhad plemennej hodnoty je vykonaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Vzhľadom k tomu, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené ako krížence s mäsovými plemenami, tak aj mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad plemennej hodnoty je preto vykonávaný súbežne jedným výpočtom pre všetky plemená so zohľadnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a počet vyhodnocovaných ukazovateľov v rámci výpočtu plemenných hodnôt sa môže meniť a dopĺňať s ohľadom na požiadavky rešpektujúce šľachtiteľské postupy definované týmto šľachtiteľským programom.

Hodnotené vlastnosti:
• priebeh pôrodu
• hmotnosť pri narodení
• hmotnosť vo veku 120 dní
• hmotnosť vo veku 210 dní
• hmotnosť vo veku 365 dní
• u býkov na OPB prírastok v teste
• lineárne hodnotenie exteriéru

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovateľského prostredia, ktoré ovplyvňujú nameranú úžitkovosť.

Výsledky kontroly dedičnosti sú publikované ako plemenné hodnoty (ďalej len „PH“) alebo ako relatívne plemenné hodnoty (ďalej len „RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10.

Publikované relatívne plemenné hodnoty:
• pre priebeh pôrodu
• hmotnosť pri narodení
• hmotnosť 120 dní
• hmotnosť 210 dní

Lineárne hodnotenie
• TR RPH pre telesný rámec
• KT RPH pre kapacitu tela
• OS RPH pre osvalenie
• UT RPH pre úžitkový typ

8. Rozsah zisťovania známych chýb a osobitostí

ZCHMD bude uplatňovať také opatrenia, ktoré zaistia účinnú elimináciu genetických chýb a osobitostí bez významnejšieho zníženia genetického zisku. Zisťovanie známych chýb a osobitostí bude realizované na základe podkladov zo špecializovaných pracovísk. Pritom bude rešpektovať postupy realizované v zahraničných populáciách. Rozsah sledovaných chýb a osobitostí bude rozširovaný podľa potrieb v súvislosti so stupňom poznania.

9. Spôsob vyhodnocovania výsledkov šľachtenia plemena

Vyhodnocovanie realizácie šľachtiteľského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada plemennej knihy na základe „Výsledkov kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv“. Výsledky KÚMPaDK zverejňuje poverená organizácia na základe dát z kontroly úžitkovosti. Zverejňovanie je realizované formou tlačenej publikácie alebo vo forme umožňujúcej vzdialený prístup – na webových stránkach.

10. Všeobecné ustanovenia

Súčasťou tohto šľachtiteľského programu je: „Metodika popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsového dobytka“ a „Štatút plemennej knihy plemena dexter“. Sporné prípady súvisiace s týmto šľachtiteľským programom rieši a rozhodnutie vydáva Rada plemennej knihy mäsového dobytka pri ZCHMD.
V Ivanke pri Nitre, dňa 10.06.2016

Počítadlo návštev

Dnes 7

Včera 45

Týždenne 88

Mesačne 496

Spolu 401143