Svetové trendy a smery šlachtenia

V krajine pôvodu sa chová cca 2.000.000 kusov kráv charolais (dalej len ,,CH“) a z toho je 230.000 kráv zapojených do kontroly úžitkovosti. U plemenných býkov je požadovaná hmotnost 1200 až 1500 kg. Pre dospelé kravy je stanovená hmotnost 850 až 1100 kg a kohútiková výška 145 až 155 cm. Vo Francúzsku je 44% chovov s velkostou stád kráv do 30 ks. 74 % kráv sa telí v období od novembra do marca. Prvé telenie kráv je smerované na vek 36 mesiacov (len 12% sa telí do veku 32 mesiacov). Podiel komplikovaných pôrodov sa v posledných rokoch stabilizoval na cca 8 %. V chove je požadovaných 92%odstavených teliat na sto kráv základného stáda. Zhruba 14 % kráv dosahuje medziobdobie dlhšie ako 430 dní. Zvlášt v posledných rokoch sa aj vo francúzskej populácii selekcná práca sústredí na šlachtenie geneticky bezrohých zvierat.

Charolais je vzhladom k stavom zvierat najpocetnejším mäsovým plemenom vo Francúzsku. Vynikajúce vlastnosti charolaiského dobytka sú hlavnou prícinou jeho znacného rozšírenia vo svete. V súcasnej dobe sa chová v 70-tich krajinách, na všetkých kontinentoch. V roku 1930 bolo importovaných 10 kusov jalovíc do Mexika a v júni 1936 do USA. Tým bol založený chov charolais na americkom kontinente. V roku 1957 bola založená AICA (národná asociácia chovatelov charolais). Postupne bol v Severnej Amerike založený chov charolais trochu odlišného typu, ako je chovaný vo Francúzsku. Zvýšila sa ešte viac ranost (kravy sa telia prvý krát v 24 mesiacoch), to je umožnené predovšetkým väcšou rastovou schopnostou od odstavu do 18 mesiacov veku. Charakteristická je aj bezrohost plemena. Na druhej strane vykazuje tento typ charolais oproti pôvodnému francúzskemu horšie osvalenie.

Vzhladom k tomu, že zámorská a francúzska populácia je v mnohých vlastnostiach velmi odlišná, došlo v Amerike k rozdeleniu na dva typy pre ktoré sa využíva oznacenie „pure-bred“ pre zámorský typ a „full-french“ pre francúzsky typ.

K zaisteniu spolupráce na medzinárodnej úrovni sa Slovensko v roku 1999 stalo oficiálnym clenom medzinárodnejsvetovej asociácie chovatelov plemena CH.

História a stav chovov charolaiského dobytka v SR .

S chovom CH na Slovensku sa zacalo po roku 1992. Pred týmto obdobím boli na Slovensku využívaný inseminacné býky v obmedzenom pocte. Cistokrvné stáda na produkciu plemenných zvierat neboli vytvorené. Chov bezrohého charolais bol realizovaný dovozom embryí z USA v Rolnícko obchodnom družstve Skalica. V roku 1999 bolo na farme 106 ks cistokrvných zvierat Charolais US. Chov francúzskeho typu CH sa zacal dovozom 51 ks vysokotelných jalovíc z MR na PD Modrý Dunaj Šamorín, farma Vojka nad Dunajom. V roku 1998 bol chov uznaný za cistokrvný šlachtitelský chov. Chov zakladal Ing. Arpád Figura a dalej v chove pokracoval Ing. István Pomichal PhD. Aktívnou cinnostou týchto prvých dvoch chovov sa zacalo plemeno rozširovat na celom Slovensku. V roku 1997 boli nakúpené telné jalovice na farmu SHR Márie Laššákovej, v roku 2002 bolo založené stádo v chove Famago s.r.o. Benuš a najväcšie stádo je v chove Akron a.s. Hrabušice s poctom 92 ks kráv. Po roku 2005 sú zakladané dalšie chovy nákupom cistokrvných zvierat ako aj prenosom embryí. V roku 2008 plemenná kniha mäsových plemien eviduje 819 ks cistokrvných kráv cím sa plemeno zaraduje medzi najpocetnejšie v SR. Cistokrvné plemenné býky sa využívajú na produkciu krížencov v stádach pôvodne dojených plemien. Odstav teliat na 100 kráv je pod 90 % a preto výrazne zaostávame za francúzskom. Plemeno CH patrí k najvýkonnejším mäsovým plemenám a správnou technikov chovu dosahujú chovatelia v špickových chovoch zrovnatelné výsledky s vyspelými chovatelmi v zahranicí.

Chovný ciel a štandard plemena

Chovný ciel

Hlavným cielom súcasného šlachtenia u charolaiského dobytka zostáva snaha o vytvorenie populácie zvierat moderného typu mäsového dobytka kombinujúceho v sebe vynikajúcu mäsovú úžitkovost, pri zachovaní dobrej adaptability na prírodné prostredie, dobré materské vlastnosti a vysoká pastevná schopnost.

Dosiahnutá úroven pocetných stavov populácie plemena CH priniesla so sebou , obdobne ako v krajine pôvodu, požiadavky na odlišné smery šlachtitelskej práce s ohladom na požadovaný ciel:

· upevnenie materských vlastností – produkcie zvierat, ktoré sú využívané v cistokrvnej populácii

· zvyšovanie rastovej schopnosti a mäsovej úžitkovosti - produkcia zvierat pre úžitkové kríženie

· bezrohost - v nadväznosti na celosvetové trendy šlachtenia geneticky bezrohého dobytka sa aj pri plemene CH v slovenských podmienkach zvlášt v poslednom období zacína viac sústredovat šlachtitelská práca na bezrohost.

Základné parametre chovného ciela

Produkcné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na jeho výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obidve pohlavia, plemennice i plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet telných plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená aj dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je dôležité využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

K zaisteniu genetického pokroku je nevyhnutné stále napojenie na pôvodnú francúzsku populáciu a využívanie najlepších plemenníkov. Zvlášt v chovoch zameraných na produkciu plemenných zvierat je preto velmi potrebné využívat v maximálnej možnej miere insemináciu spermou najlepších dostupných býkov ako zo zahranicia, tak aj z domácej produkcie. V menšej miere môžeme pocítat aj s nákupom plemenných zvierat z krajiny pôvodu a s využitím embryotransféru.

Kravy

· pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda - minimálne 95

· hodnotenie obtiažnosti pôrodov vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv(dalej len ,,KUMD a DK“) - min. 95 %

· vek kravy pri 1. otelení – do 40 mesiacov

· priemerné medziobdobie – 360 - 400 dní, pri hodnotení tohto ukazovatela je treba zohladnit využitie embryotransféru

Plemenné býky

· dosiahnutá telnost po skoncenom pripúštacom období - min. 90 %

· hodnotenie priebehu pôrodov a ich obtiažnost

Rastová schopnost

Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení charolaiského dobytka a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného a šlachtitelského programu.

Systém zistovania hmotnosti je prevádzaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “.

a) hodnotenie rastovej schopnosti – hmotnost v 120, 210 a 365 dnoch

b) výkrmová schopnost a jatocné výsledky - pre hodnotenie tohto ukazovatela je treba využívat výsledky zabití a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP systému a ich evidencia v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (dalej len ,,CEHZ“)

c) produkcia jatocných teliat – program šlachtenia „double muscle“ dvojité osvalenie, (dalej len ,,DM“)

Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami ZCHMD podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsového dobytka a dojciacich kráv “ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel zoznamovaný prostredníctvom tlacenej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie. Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru u charolaiského dobytka budú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Pri vlastnom hodnotení bude kladený dôraz predovšetkým na parametre telesného rámca, telesnej stavby, úžitkového typu a osvalenia.

Súcastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní

telné jalovice

kravy - po 3. otelení (na žiadost chovatela aj v inom období)

plemenné býky - pri základnom výberu

plemenné býky staršie ako pät rokov – len na žiadost chovatela

Pri hodnotení je treba objektívne hodnotit variabilitu daného znaku v rámci plemena aj s ohladom na vek. Chyby vymenované v metodike sú zaznamenávané.

Štandard plemena

Plemeno CH patrí medzi mäsové plemená, ktoré sa zapúštajú v dvoch a telia v troch rokoch. Je stredného až velkého telesného rámca s harmonickou stavbou tela. Silná a pevná kostra tvorí podklad k výraznému osvaleniu, šírkovým a hlbkovým rozmerom trupu. Plemeno je chované v rohatej i bezrohej forme. Zvieratá geneticky bezrohé sú oznacované „P“ a s volnými rohami „V“. Zvieratá, ktoré sú produktom špecializovaného programu DM sú oznacené za menom „DM“.

Zafarbenie - jednotne biele (smotanové)

Sliznica - ružová bez škvrn

Hlava -relatívne malá, krátka so širokým plochým celom, širokým mulcom a silnými lícami, oci výrazné, uši stredné, jemné

Krk - krátky, silno osvalený

Hrudník - hlboký, rebrá okrúhle, dobre zviazané s plecom

Chrbát - rovný, široký, dobre osvalený, bederná krajina priestranná, spodná línia brucha je rovnobežná s chrbtom

Koncatiny - silné, dobre stavané

Paznechty - výrazné a uzavreté

Stehno - mierne vyhladené, ale velmi široké a zavalité

Temperament - kludná a vyrovnaná povaha

Požiadavky plemenného štandardu

Kategória

Hmotnost vo veku (kg)

Hmotnost

Výška

 

120 dní

210 dní

365 dní

( kg)

v krížoch (cm)

Býcky

 

180

 

290

 

460

 

x

 

130

 

Jalovicky

 

170

 

250

 

350

 

x

 

128

 

Prvôstky

(do 40 mesiacov)

x

 

x

 

x

 

640

 

137

 

Kravy

(po 3 otelení)

x

 

x

 

x

 

710

 

140

 

Plemenné býky

nad 3 roky

x

 

x

 

x

 

1190

 

148

 

Selekčný program

Selekčný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastových schopností a úžitkových vlastností vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Pretožesa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

Matky býkov

Vybrané matky býkov musia tvorit elitnú skupinu kráv odpovedajúcu kvalitatívnemu vrcholu celej populácie zvierat charakterizovanú vysokou typologickou vyrovnanostou a špickovou úrovnou vlastnej úžitkovosti. Chov a výber matiek plemenných býkov bude prevádzaný v chovoch s cistokrvnou plemenitbou zapojených do KUMD a DK stupna „A“. Hlavnými kritériami výberu budú predovšetkým vlastné výsledky v oblasti reprodukcie a vlastnou plemennou hodnotou pre túto vlastnost a znaky exteriéru. Za matky plemenných býkov budú vyberané len kravy zdravé, s odpovedajúcou plodnostou, dobrými materskými vlastnostami a so známym pôvodom. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie zovnajšku a plemennej hodnoty (dalej len ,,PH“), stanoví Rada plemennej knihy (dalej len ,,PK“) a to na základe priemerných výsledkov populácie. Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nie je trvalého rázu a bude upresnované podla výsledkov zistovaných v KU. Rada PK vyhlasuje kritéria pre výber matiek býkov vždy na pätrocné obdobie.

Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

· Zápis do PK plemena CH v oddiele A

· Dobrý zdravotný stav

Otcovia býkov

Pre zaradenie plemenného býka do kategórie otcov býkov budú v charolaiskom dobytku zvolené omnoho prísnejšie kritéria, ako pre býkov urcených pre plemenitbu v úžitkových stádach alebo pre úcely kríženia. Tieto býky budú používané predovšetkým pre zámerné pripárovanie na matky plemenných býkov, kde hlavnou úlohou bude produkcia mladých zvierat so špickovými vlastnostami v oblasti mäsovej úžitkovosti a exteriéru. Zaradenie býka do kategórie otca býkov nie je trvalého charakteru a bude sa upresnovat podla výsledkov zistovaných v KU. Príslušné kritériá selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. reprodukciu, lineárne hodnotenie zovnajšku a PH stanoví Rada PK a to na základe priemerných výsledkov populácie. Rada PK každorocne vyhlasuje zoznam otcov býkov zo zahranicia i domácej produkcie s prevahou býkov z kontroly dedicnosti a inseminácie. Rada PK plemena CH vyhlasuje každorocne kritéria pre výber otcov býkov.

Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov

· zápis do PK plemena CH v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Výber otcov býkov je zaistovaný z

· býkov inseminacných

· býkov z prirodzenej plemenitby

Produkcia a výber býkov do plemenitby

Odchov plemenných býckov

Odchov mladých plemenných býkov prebieha u chovatela alebo v odchovni plemenných býkov (dalej len ,,OPB“).Kritéria pre výber býckov do odchovu vyhlasuje Rada PK plemena CH na základe výsledkov populácie.

Všeobecné podmienky pre výber býcka na odchov

· Pochádza od vybraných rodicov z chovu zapojených do KUMD a DK stupna „A“

· Býcek splna kritériá pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK plemena CH

· Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou

· Zdravý býcek odpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia (dalej len ,,KDZ“)

· Splna štandard plemena

Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

Odchov na OPB

Cielom odchovu plemenných býckov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je vykonávané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základné výbery býkov prebiehajú spravidla u chovatelov a v OPB.

Odchov u chovatela

Chovatel má možnost odchovat býcka mimo OPB. Pri tomto systéme nie je sledovaný prírastok v období testu, ale len prírastok od narodenia. Takto odchované býcky sú k základnému výberu predvedené na chovatelskom zvode. Pre prihlásenie býcka na zvod platia všeobecné podmienky, ako pre výber do OPB. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je vykonávané centrálne. Výbery býkov u chovatela sa riadia pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD v spolupráci s Radou PK plemena CH.

Selekcné kritériá pre výber býkov do plemenitby

Odchov na OPB

· býcek musí splnat požiadavky štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena CH

Odchov u chovatela

· býček musí splnat požiadavky štandardu plemena

· selekcné kritériá budú upresnované Radou PK plemena CH

 

Import býka zo zahranicia

Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník hodnotený a vybraný podla bodu 6.3.

· býcek musí splnat požiadavky štandardu plemena

·selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena CH

Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

· miesto a dátum výberu

· dátum narodenia

· údaje o chovatelovi a majitelovi býka

· zoznam clenov komisie

· identifikacné údaje býka

· výsledok lineárneho hodnotenia

· výsledok výberu:

1. Vybraný - do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“(línia CHV,VCH*)

Hodnotenie exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).

- do „Prirodzenej plemenitby“ (línia CHV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, kednie je splnenápodmienka podla bodu 1

Zvieratá v programe DM:

- do „Prirodzenej plemenitby DM “ (línia CHV*)

- do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie DM“(línia CHV, VCH*)

(o pridelení línie v programe DMrozhodne výberová komisia v den základného výberu)

2. Odrocený

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

* skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vo vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

· línie a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledkov hodnotenia zvierata pri základnom výbere)

· prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je prevádzané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “ a hodnotenie exteriéru je prevádzané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

Plemenné hodnoty

Odhad plemennej hodnoty je vykonávaný pomocou viac znakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená plemenná hodnota (dalej len ,,PH“) pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch evidované krížence s mäsovými plemenami, i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad plemennej hodnoty je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnovat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

Hodnotené vlastnosti:

· priebeh pôrodu

· hmotnost pri narodení

· hmotnost vo veku 120 dní

· hmotnost vo veku 210 dní

· hmotnost vo veku 365 dní

· u býkov na OPB prírastok v teste

· lineárne hodnotenie exteriéru

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti Rada PK plemena CH.

Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované

Rastová schopnost

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte

· RPH pre rast v priamom efekte

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte

· RPH pre rast v maternálnom efekte

· RPH pre prírastok v teste na OPB

Lineárne hodnotenie

· TR RPH pre telesný rámec

· KT RPH pre kapacitu tela

· OS RPH pre osvalenie

· UT RPH pre úžitkový typ

Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena CH v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

Všeobecné ustanovenia

Nedelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ , „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „Štatút plemennej knihy charolais“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutia vydáva Rada PK plemena CH.

Stiahni TU

Počítadlo návštev

Dnes 5

Včera 45

Týždenne 86

Mesačne 494

Spolu 401141