Od začiatku sa zvieratá tohto plemena, pochádzajúceho z juho-západneho Francúzska, vyznačovali svetlou farbou. Zvieratá boli pravdepodobne potomkami Bos Aquitanus a možno príbuznými ďalších svetlých plemien z východnej Európy. Už na konci osemnásteho storočia uznali Francúzky chovatelia vtedy rozšírené Aquitánské plemeno s piatimi rázmi: Agenaise, Garonnaise, Limousine, Landaise a Urt (Pyrénées Atlantiques).

Bol to Arthur Young, ktorý sa počas svojich „ciest napriek Francúzskom“ v roku 1790 nechal počuť, že jedno z najlepších plemien mäsového dobytka pôvodom z Francúzska chovajú v oblasti Agenais. V roku 1829 napísal De Gasparin, že sú brehy Garonne spásané dobytkom, ktorý Francúzsku závidia všetci cudzinci. Veľké množstvo zvierat tohto plemena bolo exportované do Anglicka a Írska. V týchto krajinách bolo využívané pre zušľachťovanie miestnych plemien. Tento fakt potvrdzujú aj colné záznamy od roku 1816 do roku 1826. Po výstave mäsového dobytka v Poissy neďaleko Paríža v roku 1845 bolo Aquitánske plemeno považované za jedno z najlepších mäsových plemien vôbec.

Vzhľadom na ťažkú komunikáciu medzi chovateľmi, spôsobenú ich odlúčenosťou vplyvom značnej územnej členitosti v danej oblasti chovu, viedli k rozvoju rôznych rázov (s odlišnou úžitkovosťou) časom zdôraznených vlastným výberom jednotlivých chovateľov. Výsledkom tohto vývoja bolo založenie plemennej knihy Garonnais v roku 1898, následne potom v roku 1920 plemennou knihou Quercy a plemennou knihou Blond des Pyrénées v roku 1921.

Od roku 1950, keď sa postupne prestávali využívať zvieratá týchto plemien či rázov ako ťažné, dochádzalo k značnému poklesu počtu zvierat a výsledkom tohto procesu bolo spojenie všetkých troch plemenných rázov do jedného plemena. Kombinácia ušľachtilých kvalít týchto pôvodných rázov a dôsledná selekcia viedla k vzniku plemena Blonde d´Aquitaine (ďalej len BA), plemena s úžitkovými znakmi, ktoré požadujeme u mäsových plemien predovšetkým v dnešnej dobe. Oficiálneho uznania sa nové plemeno dočkalo v roku 1962, od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa postupne rozširovalo do ostatných častí Francúzska. Z pôvodnej oblasti jeho chovu sa dostávalo cez severozápad smerom do stredu Francúzska a nakoniec tiež na sever a na východ. Teraz sa vyskytuje vo všetkých hlavných oblastiach chovu dobytka vo Francúzsku. Plemeno získalo z pôvodných plemien tie najlepšie úžitkové vlastnosti. Východzie plemená boli chované v meniacich sa klimatických podmienkach (Atlantické podnebie u plemena Aquitaine, kontinentálne klimatické podmienky úpätia Centrálneho masívu a hornaté časti Pyrenejí) a veľmi odlišnom území (nivné údolia, kopcovitý terén, údolia, svahy a časť úpätia Pyrenejí). Starostlivým výberom vytvorili chovatelia veľmi dobre chovateľné a produktívne plemeno mäsového dobytka, ktoré poznáme v dnešnej podobe. Výsledkom mnohoročného šľachtenia v minulosti, kedy bolo snahou chovateľov vyprodukovať zvieratá vhodné do ťahu, získali zvieratá veľmi dobre vyvinutú štruktúru kostry, dobré osvalenie a postoj i utváranie končatín. Vedľa maternálnych kvalít a odolnosti, sú zvieratá plemena BA i chovateľsky poddajné, čo je výhoda ako pre farmárov, ktorí chovajú dobytok na pastvinách, tak i pre tých ktorí majú zástavový dobytok vo výkrmniach. Plemeno BA je veľmi vhodné k paseniu na veľkých plochách a bez ťažkostí zdoláva premiestňovanie medzi pastvinami i na väčšie vzdialenosti. Vďaka malému množstvu pasienkov v oblasti vzniku plemena, ktoré boli často suché, sa museli zvieratá naučiť prekonávať veľké vzdialenosti. Zvieratá chované v tradičných podmienkach netrpeli žiadnymi závažnými onemocneniami. Plemeno BA je schopné v chove odolávať i najchladnejšiemu počasiu. V severnej Európe, USA a Kanade sa kravy chované extenzívne často telia na snehu a bez žiadnej ochrany proti drsnému počasiu. Zároveň je plemeno BA schopné veľmi dobre znášať vysoké teploty, ktoré panujú v pôvodných oblastiach vzniku plemena. Nevadia im priame slnečné lúče a nevyhľadávajú tieň a to dokonca ani keď teplota prekročí 40 ºC. BA sa vyznačuje veľmi dobrou konverziou krmiva z pastvín. Zvieratá dokážu čo najlepšie využiť širokú škálu druhov kŕmnej dávky, vrátane objemového krmiva (suchej trávy v lete a slamy v zime). Po období nedostatočnej výživy, dokážu znovu rýchle v krátkej dobe získať svoju pôvodnú hmotnosť. Cieľom chovateľov je, aby kravy plemena BA boli vyraďované z chovu po 6 až 8 odchovaných teľatách. Preto je v chovoch často dosahovaných 11 % kráv starších ako desať rokov a v stádach nie sú výnimkou ani matky pätnásťročné. Zisťovanie uskutočnené vo Francúzsku vo veľkom množstve plemenníc ukázalo, že za predpokladu dobrých chovateľských podmienok je 93 – 95 % kráv v stáde teľných a to ako po inseminácii, tak aj prirodzenej plemenitbe. Významnou vlastnosťou plemena, ktorú uľahčuje tvar panvy kráv a telesná stavba teliat pri narodení, sú ľahké pôrody. Podľa výsledkov kontroly úžitkovosti, je v roku 2004 vykazovaných 94 % pôrodov ako ľahkých. Pri narodení sú teľatá BA dlhé, trochu ploché s ľahkými kosťami, pretiahnutou hlavou a malými paznechtami. Aj pre vysokú pôrodnú hmotnosť (v priemere 47 kg u býčkov a 44 kg u jalovičiek), je u novorodených teliat veľmi málo rozvinuté osvalenie a bedrá. Tieto vlastnosti teliat plemene BA sú dobre prenášané býkmi používanými pri krížení a je to celkom iste spoľahlivý indikátor ich použitia. Dobré je celkové utváranie jatočného tela: jemné kosti (nízke percento), veľmi nízke percento tuku a odrezkov (veľmi dobrý výnos predajného mäsa), dobrý pomer najlepších častí vhodných pre varenie a rýchlu úpravu a celkove vysoká kvalita jatočne upraveného tela - dlhé telo so silným osvaleným stehnom a sviečkovým svalom, ktorý je väčší než u iných plemien. Pri krížení BA s inými plemenami sa dá docieliť väčšia výťažnosť a zníženie percentuálneho zastúpenia loja a kostí. Tieto vlastnosti robia z BA vynikajúce mäsové plemeno. Mäso zvierat plemena BA je vo Francúzsku veľmi dobre známe svojou jemnou textúrou a je konzumentmi veľmi obľúbené, pretože splňuje požiadavky spotrebiteľov na zdravé mäso. Aj pre malé množstvo tuku v svaloch sa mäso BA teší veľkej obľube, za ktorú vďačí zvlášť svojej chuti a konzistencii.

Počítadlo návštev

Dnes 5

Včera 45

Týždenne 86

Mesačne 494

Spolu 401141