Svetové trendy a smery šlachtenia

Vdaka rozšíreniu zvierat do ostatných oblastí sa tiež znacne zvýšil pocet chovov. Od roku 1979 do roku 1988 sa pocet kráv plemena BA zvýšil z pôvodných 175.000 na 256.000, co je o viac ako 48 % (5 % za jeden rok). Scítanie v roku 1991 ukázalo, že v tejto dobe bolo vo Francúzsku takmer 300.000 kráv tohto plemena. Podla výsledkov kontroly úžitkovosti za rok 2004 bol celkový stav kráv vo Francúzsku 470.000 kusov, z toho v kontrole úžitkovosti je zapojených 122.577 kusov.

Vývoj stavov v SR

Chov BA bol na Slovensku založený len na importe jalovíc a inseminacných dávok (dalej len ,,ID“) z Francúzska. Prvý import 10 ks jalovíc sa uskutocnil v roku 1994 pre chovatela PD Trencianska Turná. Plemenné zvieratá z tohto chovu boli postupne uplatnované u dalších chovatelov ako sú Agroosivo – Úsvit s r.o. Poprad Matejovce, Agrochov Jánovce s r.o., Gonda Radovan SHR Nová Bana, PD Hlohovec, RD Servis s r.o. Cižatice a další. PD Trencianska Turná bolo v roku 2000 uznané za šlachtitelský chov, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj chovu BA na Slovensku. V kontrole úžitkovosti dosahuje najlepšie výsledky a má výbornú mäsovú úžitkovost co však nie je zárukou rozširovania plemena. Priebeh lahkých pôrodov na celkovom telení je významným ukazovatelom ekonomiky chovu mäsového dobytka. V našich podmienkach sú dosahované porovnatelné výsledky pri porovnaní s krajinou pôvodu Francúzskom. Vyšší podiel strát je preto potrebné hladat v horšej príprave kráv na pôrod, prípadne iné zootechnické nedostatky.

Chovný cieľ a štandard plemena

Chovný cieľ

Chovný ciel a šlachtitelský program sa vztahuje na obdobie najbližších piatich rokov, co je zhruba do roku 2014 a s výhladom na dalšie obdobie. Tak ako u všetkých mäsových plemien je i u BA hlavným cielom šlachtenie a zvyšovanie mäsovej úžitkovosti zvierat, ale tiež zlepšovanie maternálnych vlastností.

Cielom šlachtenia BA je:

· Zvyšovanie mäsovej úžitkovosti – zlepšovanie osvalenia a rozvoj kostry

· Udržovanie maternálnych vlastností – zvlášt produkcné ukazovatele a mliecnost

· Udržovanie tých vhodných vlastností plemena, ktoré ho robia odlišné typom – a to ako u krížencov tak aj cistokrvných zvierat (telacie mäso, odstav, mladé býcky, jalovice a vyradené kravy)

V rámci šlachtenia sa žiada rešpektovat pri výbere dva resp. tri úžitkové typy:

a) chovný úžitkový typ s dôrazom na materské vlastnosti (produkcné ukazovatele a plemenné hodnoty v maternálnom efekte)

b) mäsový úžitkový typ s dôrazom na rastové vlastnosti a mäsovú úžitkovost (vyjadrené plemennou hodnotou pre rast v priamom efekte a plemennou hodnotou pre osvalenie)

U obidvoch úžitkových typov je potrebné sledovat ukazovatele, ktoré sú rozhodujúce pre lahké pôrody. Podmienky pre zaradenie zvierat do jednotlivých úžitkových typov sú upravované podla stavu populácie a poctu plemenných zvierat. Podmienky pre zaradenie do príslušnej triedy vyhlasuje rada plemennej knihy (dalej len ,,PK“) plemena BA. Vyhlásené podmienky zostávajú v platnosti minimálne 1 rok od dátumu vyhlásenia.

Základné parametre chovného cieľa

Produkčné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obidve pohlavia, teda ako plemennice tak aj plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet telných plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená aj dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je potrebné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. Na zaistenie dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby aj úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

Plemennice

a) počet odchovaných teliat - podla súcasnej úrovne chovu je reálne dosiahnut 95 % narodených teliat na 100 kráv základného stáda a 88 až 90 odstavených teliat na 100 kráv

b) lahkost telenia - stabilizácia výsledkov na úrovni 92 – 94 % lahkých pôrodov

c) vek pri 1.otelení - plemeno BA patrí medzi neskoršie plemená; z tohto dôvodu je cielom šlachtenia dosiahnut vek pri prvom otelení od 30 do 40 mesiacov.

d) priemerné medziobdobie - s ohladom na dosahovanú natalitu je cielom priemerné medziobdobie 350 – 420 dní. Pri hodnotení tohto ukazovatela je treba zohladnit využitie embryotransféru a vyšší vek pri prvom otelení oproti niektorým plemenám – ten musí byt v chove kompenzovaný dlhovekostou – krava by za život mala dat 6 až 8 teliat (mimo embryotransféru ).

Využitie všetkých uvedených produkcných ukazovatelov pri šlachtení plemena je treba realizovat do roku 2014.

Plemenné býky

a) býk v inseminácii - hodnotený podla indexu plodnosti (minimálne 90 %) na základe podkladov centrálnej evidencie.

b) býk v prirodzenej plemenitbe -pocet plemenníc v závislosti na dlžke pripúštacieho obdobia na základe podkladov z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KUMD a DK“), prípadne centrálneho registra plemenárskych údajov. Hodnotenie podla indexu oplodnenia v rámci plemena (minimálne 90 %).

c) hodnotenie priebehu pôrodu -na základe výsledkov KUMD a DK. Býky, ktoré vykazujú na základe výsledkov kontroly dedicnosti tažšie pôrody, nepoužívat v dalšej plemenitbe.

Vyhodnotiť ukazovatele a stanovit dalšie postupy je v kompetencii Rady PK BA.

Rastová schopnosť

a) hodnotenie rastovej schopnosti - systém zistovania hmotnosti vychádza z metodiky KUMD a DK a výsledky sú využívané pre stanovenie plemenných hodnôt (hmotnost prinarodení, v 120, 210 a 365 dnoch) zvierat

b) výkrmová schopnost a jatocné výsledky

· pre hodnotenie tohto ukazovatela je potrebné využívat výsledky zabití a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP a ich evidencie v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (dalej len ,,CE HZ“)

· cielom je zatriedenie cistokrvných býkov minimálne do triedy „E 2,3“ u krížencov úmerne podielu krvi BA do triedy „U 2,3“ , podobné výsledky by mali byt dosahované u jalovíc a kráv

· jatocná výtažnost u býkov cistokrvných je 63 % a viac u kráv, jalovíc 58 % a viac

Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilou osobou (dalej len ,,hodnotitel “) ZCHMD podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel oboznámený prostredníctvom tlacenej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum bonitácie. Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru zvierat plemena BA budú znaky vymedzené plemenným štandardom. Kategórie a vek pri hodnotení stanovuje Rada PK BA.

Súcastou „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka“ je v prílohe šlachtitelského programu (vid. tabulková cast za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre jednotlivé kategórie vztahujúce sa k veku a pohlaviu.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

telatá – v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní,

jalovice* a) vo veku 330 až 440 dní,

b) vo veku 690 až 800 dní,

(*v jednej z uvedených vekových kategórií)

kravy – po 1. a 3. otelení (hodnotenie kráv je vykonávané prevažne v období október až december),

plemenné býky – pri základnom výbere a vo veku 30 až 40 mesiacov.

Štandard plemena

Plemeno BA patrí medzi mäsové plemená, ktoré sú prvý krát pripúštané v dvoch a telia sa v troch rokoch. Zvieratá sú velkého telesného rámca s väcšou dlžkou trupu a harmonickou stavbou tela. Silná a pevná kostra tvorí podklad pre výrazné oblé osvalenie. Hmotnost dospelých zvierat sa pohybuje medzi 1200 až 1500 kg u býkov a medzi 800 až 1100 kg u kráv.

Sfarbenie jednofarebné – farba pšenice od svetlej po tmavú. V okolí ocí a mulca, medzi stehnami, na bruchu a na sponkách môže byt svetlejšia, ale v pravidelných pruhoch.

Sliznica naružovelá bez nahnedlých škvrn

Hlava primerane dlhá, trojuholníková s primerane širokým celom a rovným alebo mierne konvexným profilom; rohy gulaté, svetlé, s tmavšími koncami; oci výrazné; uši stredné, málo ochlpené; široký mulec

Krk stredne dlhý, osvalený a u dospelých zvierat s výrazným lalokom

Hrudník hlboký s dobre osvaleným plecom, rebrá okrúhle, zvierajúce s chrbtom temer pravý uhol

Chrbát dlhý, rovný, široký, dobre osvalený, bedrová krajina široká a priestranná, spodná línia brucha je rovnobežná s chrbtom

Zadok dlhý, široký, prípustný je aj mierny sklon, stehno vyhladené, ale velmi široké a zavalité, dlžka je vždy väcšia ako šírka

Panva s dobrými šírkovými a dlžkovými rozmermi, správny sklon a požadovaná dlžka krížovej kosti (mierne zdvihnutá krížová kost je tolerovaná)

Koncatiny korektné, dobre stavané, paznechty pevné so zodpovedajúcim množstvom paznechtnej hmoty

Koža stredne silná, pružná, s priesvitom svalstva, zvlášt na stehne a pleci

Vemeno dobre vyvinuté

Temperament kludný, vyrovnaná povaha

Vylucujúce znaky pre zápis do PK

· všetky genetické deformácie

· odchýlky od sfarbenia sliznice a srsti

· nervózna alebo rabiátna povaha

· v rámci lineárneho hodnotenia v jednom z ukazovatelov hodnotenia 1 bod

Pre zápis zvierata do PK je rozhodujúce hodnotenie, ktoré bolo vykonané najbližšie k dátumu podania žiadosti o zápis.

Ciele plemenného štandardu

Kategória

Hmotnosť vo veku (kg)

Hmotnosť

Výška

 

120 dní

210 dní

365 dní

( kg)

v krížoch (cm)

Býčky

180

290

470

x

130

Jalovičky

170

250

360

x

128

Prvôstky (do 40 mesiacov)

x

x

x

600

138

Kravy (po 3 otelení)

x

x

x

750

141

Plem. býky nad 3 roky

x

x

x

1100

155

Selekčný program

Selekčný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastovej schopnosti a úžitkových vlastností vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Pretože sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

O úspešnej realizácii šlachtitelského programu rozhoduje miera uplatnovaného selekcného programu. Ten je realizovaný pomocou pozitívneho výberu jedincov, ktorí sa v danej populácii výrazne uplatnujú. Jedná sa predovšetkým o matky býkov, otcov dalšej generácie býkov a mladé plemenné býky.

Matky býkov

Ako matky býkov môžu byt vyberané kravy alebo jalovice, ktoré svojou typologickou vyrovnanostou a vysokou vlastnou úžitkovostou patria medzi najlepšie v plemene BA a sú využívané predovšetkým na produkciu plemenných býkov, prenosom embryí atd. Matky býkov sú vyberané hodnotitelmi plemenníc ZCHMD menovaný MP SR, v chovoch s cistokrvnou plemenitbou zapojených do KUMD a DK stupna „A“.

Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

· zápis v oddiele "A" PK

· dobrý zdravotný stav

Pripúštanie matiek býkov prebieha cielene s využitím špickových býkov (vybraných otcov býkov) z inseminácie a prirodzenej plemenitby. Príslušné kritéria selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti, tj. produkcné ukazovatele, lineárne hodnotenie exteriéru a plemennú hodnotu, stanoví rada PK plemena BA a to na základe priemerných výsledkov populácie.

Otcovia býkov

Otcovia býkov predstavujú najvyššiu kategóriu v rámci plemena. Výber otcov býkov sa vykonáva v súlade s cielmi šlachtenia plemena BA. Pri tomto výbere je zrejmé, že menšia cast produkcie synov bude využitá v cistokrvnej plemenitbe a podstatne väcšia cast v úžitkovom krížení s ostatnými plemenami.

Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov

· zápis do PK plemena BA v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Výber otcov býkov je zaistovaný z

· býkov inseminacných

· býkov z prirodzenej plemenitby

Produkcia a výber býkov do plemenitby

Odchov plemenných býčkov

Odchov mladých plemenných býkov sa vykonáva na odchovni plemenných býkov (dalej len ,,OPB“) alebou chovatela.Kritéria pre výber býckov do odchovu bude upresnovat Rada PK plemena BA.

Všeobecné podmienky pre výber býcka do odchovu

· Pochádza od vybraných rodicov z chovu zapojených do KUMD a DK stupna „A“

· Býcek splna kritéria pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK

· Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou

· Zdravý býcek zodpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia (dalej len ,,KDZ“)

· Splna štandard plemena

Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

Odchov v OPB

Cielom odchovu plemenných býckov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie vyhodnocovanie výsledkov odchovu je prevádzané centrálne, výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základné výbery býkov prebiehajú spravidla na odchovniach plemenných býkov v OPB.

Odchov býkov u chovatela

Výberu býkov u chovatela sa zúcastnia všetky vybrané mladé plemenné býcky, ktoré sú na odchov u chovatela prihlásené. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov výberu u chovatela je vykonávané centrálne v spolupráci so ZCHMD. Výbery býkov u chovatela sa riadia pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD v spolupráci s Radou PK BA.

Selekčné kritéria pre výber býkov do plemenitby

Odchov v OPB

· býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekčné kritéria budú upresnované Radou PK BA

Odchov u chovatela

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritériá budú upresnované Radou PK BA

Import býka zo zahranicia

Pôvod býka musí byt preukázaný podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník ohodnotený a vybraný komisiou (vid. bod 6.3.).

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritériá budú upresnované Radou PK BA

Spôsob a kritéria na hodnotenie a výber býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2 )predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne údaje o:

· mieste a dátume výberu

· dátume narodenia

· údaje o chovatelovi a majitelovi býka

· zoznam clenov komisie

· identifikacné údaje býka

· výsledok lineárneho hodnotenia

· výsledok výberu:

1. Vybraný - do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“ (línia BDV, VBD,*)

Pri hodnotení exteriéru pri základnom výbere je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).

- do „Prirodzenej plemenitby“ (línia BDV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy nie je splnená podmienka podla bodu 1.

2. Odročený

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

* skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

· línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)

· prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“, hodnotenie exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie exteriéru mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

Plemenné hodnoty

Odhad plemennej hodnoty (dalej len ,,PH“) je vykonávaný pomocou viacznakového modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch evidované krížence s mäsovými plemenami, aj mäsové plemená, tvoria si s týmito jedincami navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu plemenných hodnôt sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

Hodnotené vlastnosti:

· priebeh pôrodu

· hmotnost pri narodení

· hmotnost vo veku 120 dní

· hmotnost vo veku 210 dní

· hmotnost vo veku 365 dní

· u býkov v OPB prírastok v teste

·lineárne hodnotenie exteriéru

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial publikovanie PH neupravuje samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti rada PK.

Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované

Rastová schopnosť

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte

· RPH pre rast v priamom efekte

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte

· RPH pre rast v maternálnom efekte

· RPH pre prírastok v teste v OPB

Lineárne hodnotenie

· TR RPH pre telesný rámec

· KT RPH pre kapacitu tela

· OS RPH pre osvalenie

· UT RPH pre úžitkový typ

Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena BA v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

Všeobecné ustanovenia

Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie exteriéru mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “ , „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „ Štatút plemennej knihy Blonde d´Aquitaine“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutia vydáva Rada PK plemena BA.

Stiahni TU

Počítadlo návštev

Dnes 7

Včera 45

Týždenne 88

Mesačne 496

Spolu 401143