Svetové trendy a smery šlachtenia

Plemeno belgické modré (dalej len ,,BB“) patrí pre vynikajúce vlastnosti mäsovej úžitkovosti celosvetovo k najviac využívaným plemenám v úžitkovom krížení. Hypertrofia osvalenia má za následok vysokú frekvenciu tažkých pôrodov. Na niektorých farmách sa až 100 % teliat rodí pomocou cisárskeho rezu. Cena mäsového telata je taká, že chovatelia neriskujú pri pôrodoch matiek a automaticky robia cisársky rez. Hlavnými prednostami plemena je predovšetkým mimoriadne vyvinuté osvalenie a tým daná vysoká jatocná výtažnost (u cistokrvných jedincov dosahuje výtažnost 67 – 75 %), najvyšší podiel mäsa 1. akosti zo všetkých mäsových plemien, naopak velmi nízky podiel tuku a kostí v jatocnom trupe, telesný rámec, ranost, efektívne využívanie krmiva, velmi dobrá ovládatelnost a dobré materské vlastnosti.

Smery šlachtenia a hlavné priority chovu sú rozdielne v jednotlivých krajinách. Šlachtitelská práca je podmienená predovšetkým ekonomickými podmienkami jednotlivých krajín. Napr. v krajine pôvodu – Belgicko - sú nastavené tak, že hlavným ekonomickým ukazovatelom je osvalenie zvierat, za ktoré sú belgickí mäsiari ochotní zaplatit omnoho vyššiu cenu než za iné mäsové plemená. Naopak trendy v ostatných krajinách sú ciastocne odlišné a hlavný selekcný tlak je smerovaný na lahkost pôrodov, väcší rámec a celkom bezproblémové koncatiny pri zachovaní nadpriemerného osvalenia. Osvalenie zvierat (a na to nadväzujúca nutnost systematického telenia pomocou cisárskeho rezu) nie je hlavným predmetom šlachtitelskej práce v žiadnej krajine. Môžeme preto predpokladat, že sa populácie budú stále viacej diferencovat na „belgickú“ a na „ostatné“. V rámci zachovania variability plemena je to však potrebné .

Chov plemena vo svete a na Slovensku

V Belgicku, krajine pôvodu sa chová cca 1,5 mil. zvierat co predstavuje 45% z celkového poctu dobytka. Vysoké zastúpenie tohto plemena je aj v Anglicku. V týchto krajinách sa chová najviac zvierat v cistokrvnej forme. V ostatných krajinách sa chová v obmedzenom pocte v cistokrvnej forme so zameraním na produkciu plemenných býckov pre úžitkové kríženie. Je to dané tým , že chov plemena vyžaduje zvládnutie špeciálneho managementu, ktorý sa odlišuje od ostatného systému chovu dojciacich kráv. Odlišnost spocíva predovšetkým v telení pomocou cisárskeho rezu a vyššími požiadavkami na výživu. Chov tohto plemena u nás bude v najbližšom období prepojený na krajinu pôvodu. Na Slovensko sa zacali v roku 1994 importovat inseminacné dávky za úcelom úžitkového kríženia. Cistokrvné plemennice sa doteraz na Slovensko nedoviezli.

Chovný ciel a štandard plemena

Chovný ciel

Najcharakteristickejším znakom v chove plemena BB je jeho nadpriemerné osvalenie. Dvojité osvalenie (double muscling) je však v populácii BB plemena homozygotne fixované, osvalenie preto nie je hlavným cielom šlachtitelskej práce. Dosiahnutie potrebnej rentability chovu predpokladá okrem osvalenia aj dostatocný rámec, dobré utváranie exteriéru vo vztahu k štandardu plemena (predovšetkým bezproblémové koncatiny), pravidelnú plodnost, vysokú natalitu a minimálny podiel genetických defektov.

Rentabilita chovu je rovnako podmienená zvládnutím špecifického managementu spojeného s chovom tohto plemena.

S ohladom na predpokladané rozšírenie chovatelskej základne v SR a s využitím výsledkov slovenských plemenných hodnôt je cielom šlachtenia sebestacnost v produkcii plemenných býkov zlepšujúcich rastové schopnosti potomstva (t.j. býkov vhodných pre úžitkové kríženie so zámerom zvýšit mäsovú úžitkovost potomstva). Následne je možné pocítat tiež s využívaním býkov - zlepšovatelov materských vlastností potomstva z domáceho šlachtenia. Využitie synov týchto býkov bude obmedzené predovšetkým pre cistokrvné chovy. Nepredpokladá sa však výraznejšie rozšírenie cistokrvných chovov, a preto pocet týchto býkov bude podstatne nižší s tým, že pre tieto úcely budú i nadalej v prevažnej väcšine využívané inseminacné býky z pôvodnej populácie plemena BB.

Základné parametre chovného ciela

Produkcné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obidve pohlavia, teda ako plemennice tak aj plemenníky. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet telných plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda. Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia v nemalej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsob ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K dosiahnutiu dostatocného poctu zvierat pre úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je potrebné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

Plemennice

· pocet teliat – podla dosiahnutej úrovne je reálne dosiahnut 95 % živo narodených teliat z telných plemenníc stáda, 90 % odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda.

· lahkost telenia – posudzovat len v krížení s ohladom na špecifické využitie plemena. Hodnotit stupnicou kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv (dalej len ,,KUMD a DK“).

· vek pri prvom otelení – cielom šlachtenia je dosiahnut priemerný vek pri prvom otelení 36 mesiacov

· priemerné medziobdobie – s prihliadnutím na fakt, že telnost kráv plemena belgické modré je v priemere o 2 – 3 dni kratšia a s ohladom na dosahovanú natalitu je cielom dosiahnutia pravidelného telenia tak, aby krava dala každý rok tela. U plemenníc pravidelne využívaných a doložených ako darkyne embryí sa medziobdobie nesleduje.

Plemenné býky

· býky v inseminácii – index plodnosti (minimálne 90 %) hodnotený z podkladov centrálneho registra plemenárskych údajov a priebeh pôrodov (s ohladom na špecifické využitie plemena hodnotit len u krížencov podla výsledkov KUMD a DK)

· býky v prirodzenej plemenitbe – hodnotenie podla indexu telnosti v stáde (minimálne 90 %) a priebeh pôrodov (s ohladom na špecifické využitie plemena hodnotit len u krížencov podla výsledkov KUMD a DK)

Rastová schopnost

Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení BB plemena a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu.

Systém zistovania hmotností je vykonávaný podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“.

a) hodnotenie rastovej schopnosti – zistovanie hmotnosti podla metodiky KUMD a DK (narodenie, 120, 210, 365 dní) využívat pre stanovenie plemenných hodnôt.

b) výkrmová schopnost a jatocné výsledky – využívat výsledky zabití a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP systému a evidencie v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (dalej len ,,CEHZ“). U cistokrvných zvierat v rámci systému hodnotenia SEUROP je cielom dosiahnut zaradenie do tried S, E a E, U pre jatocné telá krížencov, pri vysokej jatocnej výtažnosti s nízkym podielom tuku, kostí.

Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie exteriéru vykonávajú odborne spôsobilé osoby ZCHMD (dalej len ,,hodnotitelia“) podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka“ a je evidované v databáze KUMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierata je chovatel oboznámený prostredníctvom tlacenej zostavy, ktorá obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie. Hodnotenie exteriéru je nutné posudzovat s ohladom na vek; zvláštny zretel je kladený na defekty telesnej stavby, koncatín, ústnej dutiny a ostatné deformácie. Zistené výsledky sú podkladom pre výpocet plemenných hodnôt.

Súcast lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

telatá – v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KU“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ vo veku 171 – 250 dní,

telné jalovice,

kravy - po 3. otelení (na žiadost chovatela aj v inom období),

plemenné býky - pri základnom výbere,

plemenné býky staršie ako pät rokov – len na žiadost chovatela.

Štandard plemena

Zafarbenie - vyskytujú sa 3 typy:

biele (celé biele)

modré (modrostrakaté) – šedomodré, rôzne odtiene modrého a šedého sfarbenia

cierne (ciernostrakaté)

Sliznica - naružovelá, škvrny na mulci nie sú chybou

Hlava - ušlachtilého výrazu, dobre tvarovaná, primerane široká s plochým celom; u samcov hlava väcšia, robustnejšia väcšia a kratšia než u kráv

Rohy - krátke horizontálne rohy s možnostou pigmentácie, rovné u býkov, u kráv mierne zatocené smerom k hlave

Krk - stredne dlhý, dobre osvalený, silný a rovný u kráv, konvexný a zaoblený u býkov

Kohútik - široký a primerane osvalený, v priamej línii s krkom a panvou

Chrbát a bedrá - chrbát rovný, široký a dobre osvalený, konvexná chrbtová ryha v krížovej krajine, ktorá pokracuje k zadným castiam bedier (double muscling)

Hrudník - gulaté dobre osvalené rebrá, hrudník smerom k ramennej krajine výrazné osvalenie, predovšetkým u samcov

Koža - jemná, mäkká a pružná koža

Zadok - dlhý, široký a silne sklonený, predovšetkým u býkov velmi výrazné osvalenie zakrývajúce bedrá

Chvost - správne nasadený vo vztahu ku kostre, zretelne vystupujúci

Koncatiny - korektný postoj, široko rozostavené, suché a ohybné klby, zdravá a pevná rohovina paznechtov

Kostra - pevná a jemná

Temperament - velmi pokojný až flegmatický, dobrá ovládatelnost zvierat

Kategória

Hmotnosť vo veku (kg)

Hmotnosť
(kg)

Výška v krížoch
(cm)

120 dní

210 dní

365 dní

 Býčky

155

260

450

x

121

 Jalovičky

145

230

330

x

120

 Plemennice 24 mesiacov

x

x

x

500

125

 Plemennice 36 mesiacov

x

x

x

600

130

 Kravy (vek 60 mesiacov)

x

x

x

690

135

 Plemenné býky 36 mesiacov

x

x

x

860

144

 Plemenné býky nad 48 mesiacov

x

x

x

1000

147

Vylučujúce znaky pre zápis do plemennej knihy (dalej len ,,PK“)

· genetické deformácie – zvlášt nepravidelný chrup, defekty ústnej dutiny, kostry, koncatín apod.

· malý rámec

· plytký hrudník

· vyplecená lopatka

· hrubá kostra

· málo paznechtovej hmoty

· medzipaznechtné výrastky

· genetické chyby

Selekčný program

Selekcný program je súbor opatrení, ktorý má za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastovej schopnosti a úžitkových vlastností vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Pretože sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne aj konkrétne požiadavky selekcného programu.

Matky býkov

Ako matky býkov môžu byt vybrané kravy a jalovice, ktoré svojou typologickou vyrovnanostou a vysokou vlastnou úžitkovostou patria v rámci plemena medzi najlepšie. Matky býkov sú využívané predovšetkým na produkciu plemenných býkov a embryí. Matky sú vyberané z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“ hodnotitelom ZCHMD. Pripúštanie matiek býkov prebieha cielene s využitím špickových býkov (vybraných otcov býkov z inseminácie aj prirodzenej plemenitby). Za výber a vyhlásenie matiek býkov odpovedá Rada PK BB Zaradenie plemennice do kategórie matiek býkov nemá trvalý charakter a bude sa upresnovat podla aktuálnych plemenných hodnôt. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradenie plemennice medzi matky býkov Rada PK plemena BB.

Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

· zápis do plemennej knihy v oddiele „A“

· dobrý zdravotný stav

· splnuje stanovenú výšku relatívnej plemennej hodnoty (dalej len ,,RPH“) pre rast v priamom efekte

· u kráv pravidelná telnost s maximálnym medziobdobím 450 dní. U kráv využívaných ako darkyne embryí sa dlžka medziobdobia nezohladnuje

· hodnotenie exteriéru

· štandard plemena

Plemennice využívané ako darkyne embryí musia splnat všetky podmienky stanovenej výšky pricom musia byt minimálne priemerné. Výšku hodnôt, prípadné zmeny a v odôvodnených prípadoch výnimky schvaluje Rada PK BB.

Otcovia býkov

Otcovia býkov predstavujú najvyššiu kvalitatívnu kategóriu v rámci plemena. Výber sa prevádza v súlade s cielmi šlachtenia plemena. Ako otcovia býkov sú vyberané býky z inseminácie a z prirodzenej plemenitby. Za výber a vyhlásenie otcov býkov zodpovedá Rada PK BB. Zoznam bude každorocne aktualizovaný. Základnými parametrami pri výbere otcov býkov sú predovšetkým hodnoty mäsovej úžitkovosti vlastné (lineárne hodnotenie exteriéru a plemenné hodnoty) a potomstva, reprodukcné ukazovatele, splnenie štandardu plemena a absencia genetických chýb a zvláštností.

Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov

· zápis do plemennej knihy v oddiele „A“

· dobrý zdravotný stav

· plemenné hodnoty

· hodnotenie exteriéru (lineárny popis)

· vlastná úžitkovost (priebeh pôrodu, reprodukcné ukazovatele a výsledky kontroly dedicnosti zdravia (dalej len ,, KDZ“)

Výber otcov býkov je zaistovaný z

· býkov inseminacných

· býkov z prirodzenej plemenitby

Výšku hodnôt, prípadné zmeny a v odôvodnených prípadoch výnimky schvaluje Rada PK BM.

Produkcia a výber býkov do plemenitby

Býky zaradované do plemenitby sú vyberané:

· v odchovni plemenných býkov (dalej len ,,OPB“) pre skoncenie testu vlastnej úžitkovosti

· v zariadeniach chovatela uznaných ZCHMD

· pri importe býka v chovoch

Odchov plemenných býckov

Odchov mladých plemenných býckov prebieha na OPB alebo u chovatela.Kritéria pre výber býckov do odchovu bude upresnovat Rada plemennej knihy plemena belgické modré na základe výsledkov populácie.

 

Všeobecné podmienky pre výber býcka do odchovu

· Pochádza od vybraných rodicov z chovov zapojených do KUMD a DK stupna „A“

· Býcek splna kritériá pre výber býckov do odchovu, vyhlásené Radou PK

· Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou

· Zdravý býcek zodpovedajúci podmienkam KDZ

· Splna štandard plemena

Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

Odchov v OPB

Cielom odchovu plemenných býckov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka “. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov odchovu je prevádzané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základné výbery býkov prebiehajú spravidla v OPB.

Odchov býkov u chovatela

Výbery býkov na chovných zvodoch sa riadia pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD v spolupráci s Radou PK plemena BB. Chovných zvodov sa zúcastnujú všetky býky, ktoré sú odchované mimo uznaných testovacích zariadení. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov výberu na chovných zvodoch je prevádzané centrálne.

Selekcné kritéria pre výber býkov do plemenitby

Odchov v OPB

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena BB

Odchov u chovatela

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritériá budú upresnované Radou PK plemena BB

Import býka zo zahranicia

Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník hodnotený a vybraný komisiou (vid bod 6.3.).

· býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritériá budú upresnované Radou PK BB

Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podľa zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

· miesto a dátum výberu

· dátum narodenia

· údaje o chovatelovi a majitelovi býka

· zoznam clenov komisie

· identifikacné údaje býka

· výsledok lineárneho hodnotenia

· výsledok výberu:

1. Vybraný - do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“(línia BBV, VBB *)

Pri hodnotení exteriéru pri základnom výberu je požadovaná minimálna hodnota 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).

- do „Prirodzenej plemenitby“ (líniaBBV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, keď nie je splnená podmienka podla bodu 1.

2. Odrocený

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

* skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vo vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

· línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)

· prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovnajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

Plemenné hodnoty

Odhad plemennej hodnoty (dalej len ,,PH“) je vykonávaný pomocou viacznakového animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KUMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom na to, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené krížence s mäsovými plemenami, i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemena so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnat s ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

Hodnotené vlastnosti:

· priebeh pôrodov

· hmotnost pri narodení

· hmotnost vo veku 120 dní

· hmotnost vo veku 210 dní

· hmotnost vo veku 365 dní

· u býkov na OPB prírastok v teste

· lineárne hodnotenie zovnajšku

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti rada PK plemena BB.

Relatívne plemenné hodnoty, ktoré sú publikované

Rastová schopnost

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte

· RPH pre rast v priamom efekte

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte

· RPH pre rast v maternálnom efekte

· RPH pre prírastok v teste v OPB

Lineárne hodnotenie

· TR RPH pre telesný rámec

· KT RPH pre kapacitu tela

· OS RPH pre osvalenie

· UT RPH pre úžitkový typ

Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena BB v spolupráci so ZCHMD. Výsledky z KUMD a DK vykonáva poverená organizácia.

Všeobecné ustanovenia

Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie zovnajšku mäsových plemien dobytka“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“ a „Štatút plemennej knihy belgického modrého“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutia vydáva Rada PK plemena BB.

Stiahni TU

Počítadlo návštev

Dnes 5

Včera 45

Týždenne 86

Mesačne 494

Spolu 401141