Svetové trendy a smery šlachtenia

Rozvoj chovu AA na severoamerickom kontinente priniesol tomuto plemenu zväcšenie telesného rámca a zníženú produkciu loja, ktorá umožnuje výkrm býkov do vyšších hmotností pred zabitím. Postupne sa chov AA mimo Európu a Severnú Ameriku rozšíril i na Južnú Ameriku, Austráliu, Nový Zéland a Afriku.

Vývoj chovu v SR

Chov tohto plemena je na Slovensku zakladaný importom zvierat z CR. Prvé telatá AA sa v SR narodili v roku 1998 na farme Nižný Orlík chovatela Agrofarma s.r.o. Svidník. O rok neskôr boli zakúpené vysokotelné jalovice na farmu AKRON a.s. Hrabušice. Z celej populácie mäsových plemien tvorí AA 1%. V roku 2008 bol založený nákupom plemenníc tretí cistokrvný chov. V obmedzenom pocte sa chovajú aj krížence tohto plemena. Hlavným dôvodom preco plemeno na Slovensku nezískalo väcšiu popularitu aj napriek vysokej kvalite mäsa a dobrým využívaním pasienkov sú nízke ceny pri predaji zástavových teliat.

Chovný ciel a plemenný štandard

Chovný cieľ

• ponechat pôvodnú úroven telesného rámca

• zvyšovat rastovú schopnost

• udržat dobrú pastevnú schopnost

• lahkost telenia a vynikajúce materské vlastnosti

• uprednostnovat zvieratá s výborne osvaleným stehnom, nadpriemernou dlžkou a hlbkou tela

• na základe nových poznatkov získaných z kontroly úžitkovosti mäsových plemien a dojciacich kráv (dalej len ,,KUMD a DK“), kontroly dedicnosti, výsledkov porážok a klasifikácie zvierat pomocou SEUROP, preferovat zvieratá s nadpriemernou výtažnostou, plochou „MLD“ a nadpriemerným mramorovaním

• zvyšovat dlhovekost zvierat

Základné parametre chovného cieľa

Produkčné ukazovatele

Dobrá reprodukcia a plodnost je u všetkých mäsových plemien dobytka rozhodujúcim predpokladom ekonomiky chovu. Na ich výsledkoch vyjadrených v konecnej fáze poctom živo narodených teliat sa podielajú rovnakou mierou obe pohlavia, teda ako plemennice tak plemennici. Objektívnym kritériom hodnotenia plodnosti je predovšetkým pocet oplodnených plemenníc a pocet živo narodených teliat na 100 kráv základného stáda.

Okrem genetických predpokladov je však reprodukcia vo väcšej miere ovplyvnená i dalšími cinitelmi ako je zdravotný stav, úroven výživy zvierat a spôsobov ich odchovu. Pre rentabilitu chovu je nutné odchovat aspon 95 teliat na 100 kráv základného stáda pri medziobdobí okolo 365 dní. K zaisteniu dostatocného poctu zvierat na úcely cistokrvnej plemenitby i úžitkového kríženia je nevyhnutné využívat všetky dostupné spôsoby reprodukcie, ktoré vyhovujú systému chovu mäsových plemien.

Plemennice

• pocet odchovaných teliat na 100 kráv základného stáda - minimálne 95

• hodnotenie obtiažnosti pôrodov vyjadrené percentom lahkých pôrodov podla platnej metodiky KUMD a DK - min. 95 %

• vek plemennice pri 1. otelení - 24 až 28 mesiacov

• priemerné medziobdobie - 365 dní, pri hodnotení tohoto ukazovatela je treba zohladnit využitie embryotransféru.

Plemenné býky

• býky v inseminácií – hodnotenie indexu plodnosti

• býky v prirodzenej plemenitbe – percento telných plemenníc v pripúštacom období

• hodnotenie priebehu pôrodu – podla výsledkov KUMD a DK

• hmotnosť teliat pri narodení

Rastová schopnost

Kontrola úžitkovosti mäsových plemien je základným prostriedkom pri šlachtení plemena AA a zaistuje dôsledné naplnenie selekcného i šlachtitelského programu. Systém zistovania hmotností je vykonávaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“.

Rastová schopnost zvierat je obecne ovplyvnená celou radou faktorov, z nich medzi najdôležitejšie patria:

• genetické vlohy získané od rodicov

• mliecnot a materské vlastnosti matky

• úroven výživy po celú dobu odchovu až do dosiahnutia dospelosti

Sledované ukazovatele rastovej schopnosti

a) hodnotenie rastovej schopnosti – zistovanie hmotnosti v 120, 210 a 365 dnoch. Systém zistovania hmotností je vykonávaný na základe „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“.

b) výkrmová schopnost a jatocná hodnota – hodnotenie mäsovej úžitkovosti je u plemena AA vykonávané v dvoch základných smeroch:

• na živých zvieratách, kde je využitá „Metodika popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka“,

• pri zabití podla klasifikácie SEUROP.

Vzhladom na to, že plemeno je realizované na trhu jedinecným spôsobom, sú doplnkovými hodnotenými ukazovatelmi:

• plocha MLD,

• výška chrbtového tuku,

• stupen mramorovania (systém severoamerického hodnotenia ).

Hodnotenie exteriéru

Hodnotenie exteriéru je vykonávané odborne spôsobilými osobami Zväzu chovatelov mäsového dobytka (dalej len ,,ZCHMD“) podla „Metodiky popisu a hodnotenia exteriéru mäsových plemien dobytka“ a je evidované v databáze KÚMD a DK ZCHMD. S výsledkom hodnotenia zvierat je chovatel oboznamovaný prostredníctvom katalógu, ktorý obsahuje identifikacné údaje zvierata a chovatela, bodové hodnotenie jedinca, výšku v krížoch, hmotnost v den váženia, meno hodnotitela a dátum vykonania bonitácie.

Hlavným selekcným kritériom pri posudzovaní exteriéru plemena AA budú znaky plemena vymedzené plemenným štandardom. Pri vlastnom hodnotení bude zvlášt silný dôraz kladený predovšetkým na parametre telesného rámca, telesnej stavby, úžitkového typu a osvalenia. Súcastou lineárneho hodnotenia exteriéru je v prílohe šlachtitelského programu (v tabulkovej casti za textom) bodové hodnotenie výšky v krížoch a hmotnosti pre všetky vekové kategórie.

Hodnotené sú tieto kategórie (vo veku):

telatá– v stupni kontroly úžitkovosti (dalej len ,,KÚ“) „A“ vo veku 171 – 290 dní, v stupni „B“ v veku 171 – 250 dní

kravy - prvôstky

kravy - po 3. otelení (na žiadost chovatela i v inom období)

plemenné býky - pri základnom výbere

plemenné býky staršie ako pät rokov – iba na žiadost chovateľa

Štandard plemena

Zafarbenie pláštovo cierne alebo pláštovo cervené

Hlava lahká s vysokým medzirožným valom, bezrohá - bezrohost je plemenným znakom

Morfologické znaky a stavba tela (zodpovedajú mäsovému typu dobytka):

Telesná stavba kompaktná so zodpovedajúcimi hlbkovými, šírkovými a dlžkovými rozmermi tela; harmonická s pevnou konštitúciou

Telesný rámec stredný s tendenciou zväcšovania

Koncatiny korektné, dobre stavané s tvrdou paznechtovou rohovinou

Svalstvo rozvoj svalstva je rovnomerný po všetkých castiach tela

Telesné rozmery

Kategória

Výška v krížoch (cm)

Hmotnost (kg)

Kravy (prvôstky)

132 – 133

span >500

Kravy (po 3. otelení)

134 – 138

640

Býky (staršie ako 3 roky)

145 – 150

1050

Ukazovatele u mladých zvierat

Vek

120 dni

210 dni

365 dni

Výška v krížoch

Jalovičky

150 kg

230 kg

340 kg

x

Býčkovia

160 kg

270 kg

440 kg

128 cm

Vylučujúce znaky pre zápis do plemennej knihy (dalej len ,,PK“)

· iné sfarbenie ako je tradicné pláštovo cierne alebo pláštovo cervené

· je povolená biela srst na bruchu od pupku k zadným nohám, na dalších miestach tela nie je vylucujúcim znakom iba v prípade, že má koža pod bielym znakom tmavý pigment

· zvieratá s „bielym okom“

· rohy, volné rohy alebo ich rudimenty

· genetické chyby

Selekčný program

Selekcný program je súbor opatrení, ktoré majú za ciel na základe objektívne zistených vlastností exteriéru, rastovej schopnosti a úžitkových vlastností, vyberat pre plemenitbu prednostne tie zvieratá, ktorých uplatnenie v populácii smeruje k naplneniu chovného ciela. Ak sa populácia ako celok vyvíja, menia sa priebežne i konkrétne požiadavky selekcného programu.

Matky býkov

Chov a výber matiek plemenných býkov je vykonávaný v chovoch s cistokrvnou plemenitbou zapojených do kontroly úžitkovosti stupen „A“. Hlavnými kritériami výberu budú predovšetkým výsledky v oblasti reprodukcie, vlastnej mäsovej úžitkovosti dané plemennou hodnotou a hodnoteniami exteriéru. Ako matky býkov sú vyberané iba kravy zdravé, so zodpovedajúcou plodnostou a dobrými materskými vlastnostami.

Všeobecné podmienky pre výber matiek býkov

· zápis do plemennej knihy v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Príslušné kritéria pre výber matiek býkov vo všetkých rozhodujúcich oblastiach stanovuje Rada plemennej knihy Aberdeen Angus v spolupráci so ZCHMD a to na základe priemerných výsledkov populácie chovanej v SR, dalej rozhoduje o zaradení plemennice medzi matky býkov v sporných prípadoch.

Otcovia býkov

Tieto býky sú využívané predovšetkým na zámerné pripárovanie matiek býkov v chovoch zapísaných v PK, kde hlavnou úlohou je produkcia mladých zvierat so špickovými vlastnostami v oblasti mäsovej úžitkovosti i exteriéru. Pre zaradenie plemenného býka do kategórie otcov býkov sú zvolené omnoho prísnejšie hladiská, než pre ostatné býky, ktoré sú využívané v plemenitbe.

Základnými parametrami výberu sú predovšetkým hodnoty dosiahnuté v oblasti reprodukcie, mäsovej úžitkovosti vlastnej i potomstva a výsledky hodnotenia exteriéru. Zaradenie do príslušnej kategórie je vykonávané pravidelne vždy pred zahájením pripúštacieho obdobia na základe zistovaných výsledkov kontroly úžitkovosti, nie je trvalého charakteru. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení plemenníka medzi otcov býkov Rada PK plemena AA.

Všeobecné podmienky pre výber otcov býkov

· zápis do PK plemena AA v oddiele A

· dobrý zdravotný stav

Výber otcov býkov je zaistovaný z

· býkov inseminacných

· býkov z prirodzenej plemenitby

Príslušné kritéria selekcie pre všetky rozhodujúce oblasti stanovuje Rada plemennej knihy plemena AA a to na základe priemerných výsledkov populácie chovanej v SR.

Produkcia a výber býkov do plemenitby

Odchov plemenných býckov

Odchov mladých plemenných býckov prebieha na uznaných testovacích zariadeniach (dalej len ,,OPB“) alebo u chovatela.Kritéria pre výber býckov do odchovu bude upresnovat Rada plemennej knihyplemena AA.

Všeobecné podmienky pre výber býcka do odchovu

Jedným z najvýznamnejších úsekov v oblasti šlachtenia plemena AA je odchov plemenných býkov. Kvalita odchovu plemenných býkov už zacína vo vlastných stádach kráv s telatami, t.j. bezprostredne po ich narodení. Tu sa rozhodujúcim spôsobom podielajú na kvalite mladých býckov nielen mliecnostou matky, ale i spôsob odchovu.

· Pochádzajú od vybraných rodicov z chovu zapojených do KÚMD a DK stupna „A“

· Býcek splna kritéria pre výber býckov do odchovu vyhlásené Radou PK plemena AA

· Má overený pôvod v súlade s platnou legislatívou

· Zdravý býcek zodpovedajúci podmienkam kontroly dedicnosti zdravia

· Splna štandard plemena

Odchov a skúšky vlastnej rastovej schopnosti býkov

Odchov v OPB

Cielom odchovu plemenných býckov narodených zo zámerného pripárovania je testovanie ich vlastnej úžitkovosti za štandardných podmienok. Prevádzka a podmienky odchovu sa riadia podla „Metodiky pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov odchovu je vykonávané centrálne. Výsledky skúšok vlastnej úžitkovosti sú podkladom pre selekciu. Základný výber býkov prebieha spravidla v OPB.

Odchov býkov u chovateľa

Výberu býkov u chovatela sa zúcastnia všetky vybrané mladé plemenné býky, ktoré sú na tento odchov prihlásené. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov výberu u chovatela je vykonávané centrálne v spolupráci so ZCHMD. Výber býkov u chovatela sa riadi pokynmi, ktoré pre každý rok vydáva ZCHMD spolocne s Radou plemennej knihy plemena Aberdeen Angus. Základný výber býkov prebieha spravidla u chovatela tzv. „polný test“.

Selekcné kritéria pre výber býkov do plemenitby

Odchov v OPB

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

·selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena AA

Odchov u chovatelľa

· býček musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou PK plemena AA

Import býka zo zahranicia

Pôvod býka musí byt doložený podla platnej legislatívy SR. Pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byt plemenník ohodnotený a vybraný komisiou (vid. bod 6.3.).

· býcek musí zodpovedat požiadavkám štandardu plemena

· selekcné kritéria budú upresnované Radou plemennej knihy plemena Aberdeen Angus

Spôsob a kritéria pre hodnotenie a výber býkov do plemenitby

Býky sú hodnotené výberovou komisiou, ktorú podla zákona o šlachtení a plemenitbe § 8, odsek 1, zriaduje minister pôdohospodárstva SR (dalej len ,,minister“). Na návrh ZCHMD (§ 8, odsek 2) predsedu a clenov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaluje aj štatút tejto komisie. V sporných prípadoch rozhodnutie výberovej komisie sa bude postupovat podla schváleného reklamacného poriadku ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený „výberový protokol“, ktorý obsahuje hlavne:

· miesto a dátum výberu

· dátum narodenia

· údaje o chovatelovi a majitelovi býka

· zoznam clenov komisie

· identifikacné údaje býka

· výsledok lineárneho hodnotenia

· výsledok výberu:

1. Vybraný - do „Prirodzenej plemenitby a inseminácie“(línia AGV, VAG*)

Hodnotenie exteriéru pri základnom výbere má požadovanú minimálnu hodnotu 6 bodov v každom z 10 hodnotených ukazovatelov (povolené 1 x 5 bodov za velkost tela).

- do „Prirodzenej plemenitby“ (línia AGV*)

Vo všetkých ostatných prípadoch, kde nie je splnená podmienka podla bodu 1.

2. Odrocený

3. Vyradený alebo vyradený pred základným výberom (nevybraný do plemenitby)

* skratka platí až do vycerpania poradového císla ústredného registra vo vnútri línie (do císla 999). Po vycerpaní poradového císla bude línia nahradená iným abecedným písmenom, ktoré sa nenachádza v databáze štátnych registrov plemenných býkov.

· línia a pridelený štátny register (línia sa prideluje podla výsledku hodnotenia zvierata pri základnom výbere)

· prípadne dalšie údaje v súlade s platnou legislatívou

Testovanie a posudzovanie

Testovanie a posudzovanie je vykonávané podla „Metodiky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv“ a hodnotenie exteriéru je Vykonávané podla metodiky pre „Lineárny popis a hodnotenie exteriéru mäsových plemien dobytka“. Základné metodické postupy testovania a posudzovania i odhadu plemenných hodnôt stanovuje Vyhláška MP SR c. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedicnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedicnosti a testovania zdravia, hodnotenia exteriéru hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

Plemenné hodnoty (dalej len ,,PH“)

Odhad PH je vykonávaný pomocou viac znakového Animal modelu (individuálny model jedinca). Podla nameraných hodnôt v KÚMD a DK je súbežne stanovená PH pre priamy efekt, PH pre maternálny efekt a u kráv hodnota pre trvalé materské prostredie. Vzhladom k tomu, že v kontrole úžitkovosti sú v jednotlivých chovoch podchytené i krížence s mäsovými plemenami, tak i mäsové plemená, tvoria si tieto jedince navzájom vrstovníkov. Odhad PH je preto vykonávaný súbežne jedným výpoctom pre všetky plemená so zohladnením plemenných skupín a heterózneho efektu. Spôsob, systém a pocet vyhodnocovaných ukazovatelov v rámci výpoctu PH sa môže menit a doplnovat ohladom na požiadavky rešpektujúce šlachtitelské postupy definované týmto šlachtitelským programom.

Hodnotené vlastnosti:

· priebeh pôrodu

· hmotnost pri narodení

· hmotnost vo veku 120 dní

· hmotnost vo veku 210 dní

· hmotnost vo veku 365 dní

· u býkov na OPB prírastok v testu

· lineárne hodnotenie exteriéru

Spôsob hodnotenia je popísaný modelovou rovnicou, v ktorej sú uvedené efekty genetické a efekty chovatelského prostredia, ktoré ovplyvnujú nameranú úžitkovost.

Výsledky kontroly dedicnosti sú publikované ako PH alebo ako relatívne plemenné hodnoty (dalej len ,,RPH“). Pre stanovenie RPH je využívaná štandardizovaná smerodajná odchýlka 10. Pokial neupravuje publikovanie PH samostatný predpis ZCHMD, stanovuje základné podmienky pre publikovanie výsledkov kontroly dedicnosti Rada PK plemena AA.

RPH , ktoré sú publikované

Rastová schopnost

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v priamom efekte

· RPH pre rast v priamom efekte

· RPH pre priebeh pôrodu a hmotnost pri narodení v maternálnom efekte

· RPH pre rast v maternálnom efekte

· RPH pre prírastok v teste na OPB

Lineárne hodnotenie

· TR RPH pre telesný rámec

· KT RPH pre kapacitu tela

· OS RPH pre osvalenie

· UT RPH pre úžitkový typ

Spôsob vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie realizácie šlachtitelského programu a porovnanie dlhodobého vývoja vyhodnocuje Rada PK plemena AA v spolupráci s ZCHMD. Výsledky z kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv zverejnuje poverená organizácia.

Všeobecné ustanovenie

Neoddelitelnou súcastou tohto šlachtitelského programu je metodika pre „Lineárny popis a hodnotenie exteriéru mäsového dobytka a dojciacich kráv“, „Metodika kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojciacich kráv “, „Metodika pre odchov a skúšky vlastnej úžitkovosti býkov mäsových plemien dobytka“. Sporné prípady súvisiace s týmto šlachtitelským programom rieši a rozhodnutie vydáva Rada PK plemena AA.

Počítadlo návštev

Dnes 6

Včera 45

Týždenne 87

Mesačne 495

Spolu 401142