Vo voľbách do orgánov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo, na obdobie 2021 – 2025, ktoré sa konali v rámci korešpondenčnej členskej schôdze v apríli 2021, boli zvolení nasledovní kandidáti:

 

Predstavenstvo ZCHMD:

  Ing. Artúr Bergendi - AGROTRADE GROUP s.r.o. Rožňava 

 JUDr. Ing. Vít Čelko ml. – PD LČV Čimhová

  Miroslav Kucharič – ROD a.s. Skalica

  Ing. Marek Lizák – AGROOSVO ÚSVIT s.r.o. Hozelec 

  Ing. Peter Michal – PD Trenčianska Turná

  Ing. Ivan Nemčovský, Skalica – FO

 Vladislav Paľurik – SHR - Agrotrend, Svidník

 

 Kontrolná komisia ZCHMD:

 Ivo Belejčák – Torno, s.r.o Bardejov 

 Ing. Boris Hrdlička – Agrodružstvo Senné

 Ing. Peter Rafay – BOS-POR AGRO, Borský Júr 

 Predsedu predstavenstva, dvoch podpredsedov predstavenstva ZCHMD a predsedu kontrolnej komisie ZCHMD si noví členovia predstavenstva a kontrolnej komisie ZCHMD zvolia spomedzi seba na prvom riadnom osobnom zasadnutí, ktoré bude zvolané do 21. mája 2021.

Z celkového počtu 192 členov ZCHMD zaslalo hlasovací lístok 64 členov, čo predstavuje  33,33 % zaslaných hlasov z celkového počtu hlasov.

 

Počítadlo návštev

Dnes 34

Včera 52

Týždenne 282

Mesačne 524

Spolu 402694